Aktualności Biznes

W 2018 r. złoty się umocni, ale nie zdoła zahamować rozpędzonego eksportu

Kursy walut odgrywają bardzo ważną rolę w polskim handlu zagranicznym. Od nich często zależy
opłacalność eksportu lub importu oraz marże przedsiębiorstw prowadzących wymianę
międzynarodową. Czego w 2018 r. mogą się spodziewać na rynku walutowym polscy eksporterzy i
importerzy? Analitycy AKCENTY, instytucji płatniczej od 20 lat działającej na rynku finansowym,
wskazują, że w nadchodzącym roku złotówkę czeka umocnienie w stosunku do dolara i euro. W
przypadku ważnych dla polskiego eksportu funta brytyjskiego i czeskiej korony, kurs złotego
pozostanie stabilny. – Spodziewana przez nas aprecjacja PLN w granicach 2-3% nie powinna
negatywnie odbić się na polskim wywozie. Ewentualny wyższy wzrost wartości złotówki, o 5-10%, w
połączeniu z większym tempem wzrostu krajowych płac względem strefy euro może mieć negatywny
wpływ na rentowność polskich firm eksportowych, jednak w małym stopniu na dynamikę samej
sprzedaży zagranicznej – komentuje Miroslav Novák, główny analityk instytucji płatniczej
AKCENTA.
Czy NBP wejdzie do akcji?
Na chwilę obecną Narodowy Bank Polski, na czele z prezesem Adamem Glapińskim, zakłada, że
stopy procentowe wzrosną najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Jednakże polska gospodarka
bardzo dobrze się rozwija, rośnie też PKB. Wynika to zarówno z czynników wewnętrznych, np.
rosnącej konsumpcji gospodarstw domowych, jak i czynników zewnętrznych. Polska korzysta bowiem
także na wzroście gospodarki europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że ten pozytywny trend utrzyma
się również w 2018 r., wskazuje analityk AKCENTY. – Sądzę, że w nadchodzącym roku bardzo niskie
bezrobocie i przyśpieszanie wzrostu płac w Polsce przejawi się w rosnącej presji inflacyjnej. W
przypadku szybszego, niż zakłada NBP, wzrostu inflacji przedstawiciele polskiego banku centralnego
będą musieli rozważyć zmianę planów i wcześniejsze podniesienie stóp procentowych – mówi
Miroslav Novák z AKCENTY i dodaje, że taka decyzja pozytywnie wpłynie na umocnienie złotego.
W 2018 r. euro będzie tańsze
Euro jest jedną z najważniejszych walut z punktu widzenia polskiej wymiany międzynarodowej.
Według prognoz instytucji płatniczej AKCENTA, złoty umocni się w nadchodzącym roku względem
wspólnej waluty. – Zakładamy, że w 2018 r. NBP zacznie podnosić stopy procentowe wcześniej niż
Europejski Bank Centralny. Poza tym polska gospodarka ma pozytywne perspektywy rozwoju i będzie
korzystać z rozwoju na rynkach emerging markets – argumentuje analityk AKCENTY. Konwergencja

Informacja prasowa
Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

gospodarcza między Polską a strefą euro będzie w 2018 r. przebiegać poprzez umocnienie złotego.
Prognozowany kurs EUR/PLN będzie wg AKCENTY oscylował w nadchodzącym roku wokół poziomu
4,20 zł w I kw., 4,15 zł w I połowie roku i 4,10 zł na jego koniec.
Dolar także osłabnie względem złotego
Jeszcze większego umocnienia złotego możemy się spodziewać względem waluty Stanów
Zjednoczonych. Szczytowa faza cyklu gospodarczego i mniejsze prawdopodobieństwo szybkiego
podniesienia stóp procentowych w USA znajdzie odzwierciedlenie w osłabieniu USD. Amerykańskiej
walucie nie pomoże też zmiana na stanowisku prezesa FED. J. Yellen zastąpi J. Powell, który nie jest
zwolennikiem szybkiego podnoszenia stóp. W 2018 r. gospodarka amerykańska będzie korzystać z
ekspansywnej polityki fiskalnej prezydenta Trumpa. Stany Zjednoczone czeka m.in. reforma
podatkowa, która przyczyni się prawdopodobnie do wzrostu zadłużenia USA, a historia pokazuje, że w
czasach rosnącego zadłużenia USD zazwyczaj się osłabia. W 2018 r. analityk AKCENTY przewiduje,
że dolar będzie kosztował około 3,50 zł w I kw., 3,40 w I półroczu, a pod koniec roku jego kurs może
spaść nawet do poziomu 3,28 zł. – W amerykańskiej walucie przedsiębiorstwa z Polski rozliczają się
nie tylko z kontrahentami z USA, ale i z większością krajów z poza UE. Tańszy dolar może więc odbić
się na marżach eksporterów wysyłający towary poza wspólny rynek. W nadchodzącym roku firmy te
powinny skupić się na zabezpieczeniu swoich marż przed niekorzystnymi zmianami notowań. Na
polskim rynku znajdą narzędzia temu służące, takie jak transakcje forward, zabezpieczające kurs
wymiany do czasu realizacji transakcji i to zarówno w ofercie banków, jak i wyspecjalizowanych w
obsłudze walutowej instytucjach płatniczych. Przykładowo, w AKCENCIE oferujemy naszym klientom
takie rozwiązanie za darmo – podkreśla Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału
AKCENTY.
Na Wyspach i w Czechach eksporterzy odetchną
Z punktu widzenia eksporterów ważne są również waluty najważniejszych po Niemczech, odbiorców
towarów z Polski – Wielkiej Brytanii i Czech. Wartość sprzedaży zagranicznej do każdego z tych
krajów w zeszłym roku przekraczała 52 mld zł. W nadchodzących dwunastu miesiącach analitycy
AKCENTY nie przewidują jednak większych wahań GBP i CZK w parze ze złotym. Jak wskazuje
analityk AKCENTY, Miroslav Novák, sfinalizowanie porozumienia dotyczącego relacji Wielkiej
Brytanii z UE powinno zapobiec kolejnemu osłabieniu GBP w stosunku do EUR. – W 2018 r.
gospodarka brytyjska najprawdopodobniej już skwantyfikuje koszty Brexitu. Zmniejszenie niepewności
związanej z tym procesem pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy na Wyspach. Szacuję, że obie
waluty – polski złoty, jak i brytyjski funt umocnią się względem euro – ich wzajemny kurs pozostanie
więc w stagnacji. Zakładam, że w I kw. możemy obserwować notowania funta w okolicach 4,77 zł, w I
półroczu ok. 4,88 zł, a pod koniec 2018 r. ponownie w pobliżu 4,77 zł – wylicza Miroslav Novák.
U naszych południowych sąsiadów, Czech spodziewany jest dalszy rozwój gospodarki, choć nieco
wolniejszy ze względu na już wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych czeskich firm oraz
negatywny wkład handlu zagranicznego do PKB. Według AKCENTY nawet szybszy wzrost stóp

Informacja prasowa
Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

procentowych w Czechach nie będzie miał większego wpływu na umocnienie CZK w stosunku do
PLN, szczególnie, że również polski bank centralny będzie w 2018 r. zmuszony do podjęcia takiego
kroku. Mimo że w Czechach istnieje ryzyko polityczne, to nie zahamuje ono raczej wzrostu czeskiego
PKB i umocnienia CZK, uważa analityk AKCENTY i prognozuje, że kurs CZK/PLN w 2018 r. powinien
być bardzo stabilny i oscylować wokół poziomu 0,166 w I kw., 0,168 w I połowie roku i na jego koniec
ok. 0,167 zł.

***

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm
zajmujących się eksportem i importem.
AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach
zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy
walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki.
Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług
walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).
AKCENTA działa na rynkach finansowych od 20 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej: w Czechach,
Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.