Reklamy
Aktualności

Agencja Rozwoju Innowacji: prawie 60% firm potrzebuje finansowania

Z badań przeprowadzonych przez agencję Praktycy.com na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynika, że dominująca większość badanych (61%) mikro, małych i średnich firm korzysta z mieszanych form finansowania, łącząc zewnętrzne z wewnętrznymi. 29,49% respondentów korzysta tylko i wyłącznie z własnego kapitału. Jedynie co dziesiąty badany deklaruje, że finansuje rozwój swojej firmy tylko z zewnętrznych źródeł. – W porównaniu z 2011 rokiem, kiedy po raz pierwszy zostały przeprowadzone badania, zmniejszył się nieznacznie odsetek firm zainteresowanych pozyskiwaniem kapitału wyłącznie ze źródeł zewnętrznych, z 10% do 8,97%. Jednocześnie zwiększył się procent badanych przedsiębiorców korzystających tylko z wewnętrznych źródeł finansowania z 27,5% w 2011 roku do blisko 30% w 2012 roku. Ta niewielka zmiana jest zapewne spowodowana pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną, a także zaostrzeniem wymagań przez instytucje udzielające dofinansowań – tłumaczy Szymon Gawryszczak, prezes zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Główną przeszkodą w sięganiu po zewnętrzne źródła finansowania są skomplikowane procedury, na które zwraca uwagę aż 55,81% badanych. Problemem dla 40% respondentów są duże koszty uzyskania funduszy (m.in. wysoki koszt kapitału, wygórowane marże i prowizje), a także znacząca liczba wymaganych zabezpieczeń; blisko 35% badanych zwraca na to uwagę. – Należy pamiętać, że zwłaszcza mikro i małe przedsiębiorstwa nie dysponują dużymi zasobami, które można przeznaczyć na pozyskiwanie środków. Ważnymi czynnikiem hamującym rozwój zewnętrznego finansowania w Polsce jest obawa przed zadłużaniem się (co czwarta badana firma wskazuje na ten czynnik), a także przekonanie, że koszty kapitału własnego są niższe (28% respondentów) – wyjaśnia Szymon Gawryszczak. Warto zwrócić również uwagę na to, że blisko co dziesiąty badany podkreśla, że pomimo wzrostu liczby instytucji wyspecjalizowanych w finansowaniu mikro, małych i średnich firm, oferta rynkowa w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca.

Przedsiębiorcy pytani „Co zachęciło lub zachęciłoby ich do skorzystania z zewnętrznego finansowania” podkreślają konieczność uproszczenia i przyśpieszenia procedur (58%) oraz dostosowanie ofert do potrzeb ich firm (55%). Ponad połowa respondentów deklaruje, że korzystniejsze warunki finansowania, np. niskie oprocentowanie, pozytywnie implikowałoby ich zainteresowanie tym źródłem. Na uwagę zasługuje fakt, że co piąty badany twierdzi, że instytucje finansowe powinny bardziej dbać o swoją wiarygodność, nadszarpniętą m.in. w trakcie ostatniego kryzysu finansowego.

Wśród działań pomagających w pozyskaniu klientów – małe i średnie firmy – przez instytucje finansowe najczęściej wymieniany jest kontakt bezpośredni (83,33%). Nie wolno jednak zapominać o akcjach promocyjnych na szeroką skalę. Według przedsiębiorców najbardziej przekonywująca jest reklama w internecie oraz prasie, a także działania public relations.

Wśród przedsiębiorców nadal najpopularniejszym instrumentem finansowym jest kredyt bankowy, aż 82% z nich skorzystało z niego w przeszłości. Blisko 60% badanych wskazało leasing. Na trzecim miejscu respondenci wymienili dotacje unijne; co piąty respondent skorzystał z tej formy finansowania rozwoju swojej firmy. Polscy przedsiębiorcy cenią sobie pożyczki od rodziny i znajomych. Co piąty badany preferuje środki od krewnych, zdecydowanie bardziej niż te pozyskane w instytucjach finansowych, niebędących bankami (7,78%). Przyczyną takiego stanu może być brak wiedzy o ich istnieniu, a także niższy koszt kapitału oraz mniej wymaganych zabezpieczeń.

W ciągu ostatniego roku 6 na 10 badanych skorzystało z zewnętrznego finansowania na kwotę powyżej 100 tysięcy złotych. Najwięcej przedsiębiorców (co czwarty) zadłużało się na sumę przekraczającą 1 milion złotych. Co piąty na kwotę między 100 a 500 tysięcy, a co dziesiąty między 500 tysięcy, a milionem. W porównaniu z tym samym badaniem przeprowadzonym w 2011 roku odsetek firm, które zadłużyły się na sumę ponad 100 tysięcy złotych spadł z 88% do 60%. Przyczyn tej sytuacji może być oczywiście kilka. Jednak pogorszenie się stanu światowej gospodarki – zwiększenie obaw przedsiębiorców o przyszłość oraz zaostrzenie wymagań przez zewnętrzne instytucje udzielające finansowania, to dwa dominujące czynniki implikujące tą zmianę.

Pełny raport z badania można pobrać ze strony Agencji Rozwoju Innowacji

Reklamy