Wszystkie osoby objęte kwarantanną domową w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem mają obowiązek zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji „Kwarantanna domowa”. Umożliwia ona weryfikację, czy rzeczywiście nie wychodzą one na zewnątrz. Aplikacja umożliwia również wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS-u (w celu otrzymania np. posiłku czy pomocy psychologicznej), a także bezpośredni kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad użytkownikami poddanymi kwarantannie. Minister Cyfryzacji wydał regulamin aplikacji, w którym określone są m.in. zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z niej, których administratorem jest właśnie minister. Należy pamiętać, że skorzystanie z oprogramowania możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Konieczne jest cykliczne wykonywanie zdjęcia „selfie” oraz udostępnianie danych o lokalizacji GPS. Informacja o naruszeniu kwarantanny jest automatycznie przekazywana do służb. Co więcej, w przypadku wystąpienia objawów zakażenia użytkownik musi niezwłocznie powiadomić o tym służby, korzystając z dostępnych funkcjonalności. Konto użytkownika aktywne jest co do zasady przez 14 dni, zaś po tym czasie dane są przechowywane przez ministra przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny (6 lat). Odbiorcami przetwarzanych danych (zarówno w aplikacji, jak i systemie teleinformatycznym służącym do jej obsługi) będą: Komenda Główna Policji, Wojewódzkie Komendy Policji, wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Take Task S.A. oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Dane mogą też trafić do MOPS-u (i jak należy przypuszczać, odpowiednio GOPS-u). Zakłada się też możliwość przekazywania ich innym służbom oraz instytucjom, którym ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przyznaje kompetencje w związku z monitoringiem realizacji kwarantanny osób oraz nadzorem epidemicznym. Minister wskazuje, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Użytkownik aplikacji zachowuje jednak wynikające z RODO prawa, czyli dostęp do danych, ich poprawiania, do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania oraz oczywiście do wniesienie skargi do Prezesa UODO. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z RODO w niektórych sytuacjach możliwość realizacji praw ulega ograniczeniu. R.pr. Katarzyna Szczypińska, Specjalista ds. ochrony danych, ODO 24.

Materiał zewnętrzny

Kontrola dostępu – skuteczne rozwiązanie dla firm
Kontrola dostępu – skuteczne rozwiązanie dla firm

Zobacz również