Reklamy
Aktualności

Blisko 300 mln zł aktywów i mocna trzecia pozycja na rynku Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało kolejną emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku napływu środków wartość aktywów netto Altus FIZ AASD wzrosła o 26% do 293 mln zł, dzięki czemu Altus TFI S.A. umocniło się na drugiej pozycji w segmencie funduszy dywidendowych.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. 23 grudnia br. towarzystwo z sukcesem zakończyło emisję certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy mogli kupić je u kilku dystrybutorów oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Dzięki wpływom z ostatniej emisji wartość aktywów netto Altus FIZ AASD zwiększyła się o 26,02% (tj. o 60,50 mln zł) do 292,97 mln zł.

– Od początku 2015 roku, dzięki emisjom i wypracowanym stopom zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosła o blisko 230 mln zł. Choć nie posiadamy własnej sieci sprzedaży nasz fundusz awansował w tym roku o trzy miejsca w rankingu i zajmuje obecnie trzecią mocną pozycję pod względem wartości aktywów w tym segmencie rynku – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Dzięki systematycznemu zwiększaniu wartości aktywów Altus FIZ AASD jesteśmy obecnie wiceliderem tego perspektywicznego segmentu, z 10.-proc. udziałem w rynku. Ze względu na ciągle duży popyt inwestorów na nasz produkt, w 2016 r planujemy kolejne emisje certyfikatów Altus FIZ AASD. Liczę, że wkrótce pokonamy barierę 300 mln zł aktywów, a nasz udział w tym segmencie rynku dalej będzie się zwiększać – dodaje prezes Piotr Osiecki.

tab1

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Od początku 2015 r. aktywa Altus FIZ ASSD wzrosły o 364,39% (tj. o 229,88 mln zł). Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto 14 monitorowanych  funduszy dywidendowych wynosiła na koniec listopada br. 2 348,23 mln zł, i zwiększyła się od początku 2015 roku o 82,40% (tj. o 1 060,81 mln zł). To oznacza, że aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rosły w tym roku 4-krotnie szybciej niż całego segmentu rynku, dzięki czemu giełdowe Altus TFI S.A. zwiększa w nim swój udział. Na koniec listopada br. Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał 9,9-proc. udział w segmencie, co dawało firmie drugie miejsce w rankingu, po NN Investment Partners TFI S.A. – Sukces rynkowy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych to w dużej mierze zasługa zespołu zarządzających. Na koniec listopada br. stopa zwrotu Altus FIZ AASD wynosiła 10,19%, co biorąc pod uwagę dekoniunkturę na warszawskiej giełdzie w tym roku, jest bardzo dobrym wynikiem. Od początku działalności Altus FIZ AASD, a więc od 21 lutego 2013 r. zarządzający wypracowali 23,69-proc. stopę zwrotu, podczas gdy indeks WIG wzrósł w tym okresie zaledwie o 4,44% – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Dobre wyniki to efekt unikatowej strategii.

Obecnie na rynku jest 14 funduszy dywidendowych, ale tylko nasz stosuje aktywną alokację aktywów oraz strategię absolutnej stopy zwrotu. Dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych przynosi inwestorom przyzwoite zyski. I dlatego choć konkurencja w tym segmencie się zaostrza – rośnie liczba TFI oferujących takie produkty, nasi konkurenci wprowadzają na rynek kolejne produkty, Altus FIZ AASD radzi sobie bardzo dobrze – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja aktywów. Inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów – w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. W odróżnieniu od konkurencji fundusz Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w skali roku na poziomie min. 8%, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynku.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec listopada br. Altus TFI S.A. zarządzało 9,00 mld zł aktywów: 7,07 mld zł zgromadzonych w 67 funduszach inwestycyjnych oraz 1,93 mld zł w ramach usługi asset management.

Altus TFI S.A.

Reklamy