Reklamy
Aktualności Biznes

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o JPK na żądanie?

Mniej kontroli w firmach?
Rozszerzenie obowiązku składania JPK na mikroprzedsiębiorców miało na celu, według Ministerstwa
Finansów, ograniczenie liczby kontroli w firmach. Podobnie na temat patrzyli ankietowani przez inFakt
w 2017 roku ci spośród mikroprzedsiębiorców, którzy oceniali wprowadzenie obowiązku składania
JPK_FA pozytywnie.
Tymczasem już za kilka dni urzędy skarbowe będą mogły wezwać każdego mikroprzedsiębiorcę,
który prowadzi księgi w formie elektronicznej, do złożenia pozostałych struktur JPK. Mogą to być:
– JPK_WB (wyciąg bankowy)
– JPK_MAG (magazyn)
– JPK_FA (faktury VAT, jedynie sprzedażowe)

– JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów)
– JPK_EWP (ewidencja przychodów)
– JPK_KR (księgi rachunkowe)
Warto pamiętać, że składane struktury, które dotyczą podatku dochodowego, będą się różnić w
zależności od tego, czy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, książkę przychodów i rozchodów
czy ewidencję przychodu.
Jak zatem widać, organy skarbowe będą nadal mogły kontrolować szeroki zakres działalności
mikrofirm. Nie dziwi fakt, że przedsiębiorcy pytani przez inFakt wskazywali, że ich główne obawy
związane z JPK dotyczą inwigilacji oraz nakładania kolejnych uciążliwych obowiązków.
Jak odpowiedzieć na żądanie urzędu?
Wezwany do złożenia odpowiedniej struktury JPK przedsiębiorca będzie miał na to przynajmniej trzy
dni liczone od dnia otrzymania wezwania. Można to będzie zrobić na dwa sposoby – albo przesłać do
urzędu w formie elektronicznej z potwierdzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za
pomocą profilu zaufanego, albo zapisać na nośniku danych (płycie CD/DVD, pendrive) i złożyć na
dzienniku podawczym w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą. W tym wypadku będzie liczyła się
data nadania przesyłki. W przypadku przesyłki kurierskiej będzie to natomiast data otrzymania przez
odbiorcę.
Kogo nie obowiązuje JPK na żądanie?
Co natomiast powinien zrobić przedsiębiorca, który prowadzi papierową księgę przychodów i
rozchodów? – Jeśli organ podatkowy zażąda od niego złożenia JPK_PKPIR, to może on wówczas
odmówić przesłania takiej struktury. Moim zdaniem na wezwanie powinien odpowiedzieć, ale w
odpowiedzi wykazać, że prowadzi KPiR papierowo, więc obowiązek złożenia tej struktury JPK go nie
dotyczy. Podobnie wygląda sprawa z żądaniem struktury JPK_MAG, jeśli przedsiębiorca nie prowadzi
ewidencji magazynu w postaci elektronicznej – wskazuje Magda Sławińska-Rzemek, ekspert
podatkowy w firmie inFakt, oferującej nowoczesne rozwiązania księgowe.
Niejednoznaczna jest za to kwestia składania na żądanie JPK_FA przez przedsiębiorców, którzy
wystawiają faktury w formie papierowej. – Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i rejestry
sprzedaży oraz zakupów prowadzi w formie elektronicznej, ale same faktury wystawia w formie
papierowej, to zgodnie z obecnymi wymogami ustawy o VAT organ podatkowy może argumentować,
że prowadzi księgi przy użyciu programów komputerowych, a więc powinien przedstawić na żądanie
JPK_FA – dodaje Magda Sławińska-Rzemek.
„Nie odpowiedziałem na wezwanie, i co teraz…?”

Jeśli przedsiębiorca we wskazanym przez skarbówkę terminie nie złoży JPK, grozi mu kara
porządkowa, która w 2018 roku wynosi 2800 zł.
Warto mieć na uwadze, że w przypadku braku złożenia JPK na żądanie nie można skutecznie złożyć
czynnego żalu. Instytucja ta polega na tym, że przedsiębiorca musi złożyć dokument w takim terminie,
gdy urząd skarbowy nie posiada jeszcze wiedzy o zawinieniu lub wykroczeniu popełnionym przez
podatnika. Tymczasem w momencie, gdy w podanym terminie nie złożymy JPK, organ podatkowy już
o tym wie i za późno wtedy na czynny żal.
JPK_WB – jak to będzie?
Wiele emocji wzbudza zwłaszcza konieczność przedstawiania na żądanie danych z wyciągów
bankowych. Banki są w tym zakresie przygotowane do współpracy z przedsiębiorcami, ponieważ tę
strukturę JPK największe firmy składają już od 2016 roku. Sam obowiązek dostarczenia JPK_WB to
urzędu skarbowego będzie ciążył na podatniku. Dla rachunków walutowych operacje w strukturze
JPK_WB powinny być prezentowane wyłącznie w walucie rachunku, nie ma obowiązku pokazywania
takich informacji z przeliczeniem na złotówki. Co istotne, niektóre banki za przygotowanie JPK
naliczają opłatę.

Reklamy