Reklamy
Aktualności Technologia

Drony, skanery 3D i wirtualna rzeczywistość, czyli czym zajmują się geoinformatycy

Geoinformatycy analizują i przetwarzają dane przestrzenne, uzyskane wcześniej w wyniku
pomiarów za pomocą narzędzi geodezyjnych, skanerów trójwymiarowych, a nawet dronów.
Ich praca służy zdobywaniu wiedzy na temat Ziemi i zjawisk, które na niej zachodzą, jak
również do tworzenia aplikacji, które ułatwiają nam codzienne życie. Wystarczy wymienić
tutaj nawigacje, aplikacje taksówkowe, a nawet randkowe oparte o geolokalizację. To
twórczy zawód, który wymaga analizy danych połączonej z kreatywnością. Geoinformatycy
znajdują zatrudnienie w wielu różnych branżach. Wiele budowanych obecnie nowoczesnych
systemów informatycznych, wymaga dostępu do map cyfrowych – od adresowych, przez
satelitarne, aż po mapy infrastruktury technicznej i trójwymiarowe modele miast. To
wszystko sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu IT
oraz wiedzę geodezyjno-kartograficzną systematycznie wzrasta.

Aby poznać pełny proces niezbędny w pracy z danymi przestrzennymi, rozpoczynając od
pozyskiwania takich danych, ich wstępnego przetwarzania, przechowywania, analizy i
tworzenia systemów informatycznych opartych na ich zbiorach, najlepiej jest ukończyć
dedykowane studia. Przykładem może tu być kierunek "Geoinformatyka i geostatyka" na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koncentrują się one na aspekcie
praktycznym zagadnień geoinformatyki, aż 70% zajęć realizowana jest w postaci warsztatów.
Studenci zdobywają kompetencje w dwóch głównych obszarach – w zakresie programowania
rozwiązań geoinformatycznych i tworzeniu internetowych aplikacji służących do analizy i
przetwarzania danych przestrzennych.

„Zapotrzebowanie na rynku na ekspertów IT wciąż rośnie.

Dodatkowa specjalizacja, jaką jest umiejętność wykorzystania danych przestrzennych jest dodatkowym atutem na rynku pracy i gwarancją ciekawej ścieżki kariery i wyższych zarobków. Geoinformatyka to zawód o ogromnych możliwościach, a większości błędnie kojarzy się głównie z mierzeniem terenu. Tak
naprawdę specjalista w tej dziedzinie może zajmować się między innymi tym, jak
występujące na danym obszarze niekorzystne czynniki wpływają na stan zdrowia
mieszkańców, lokalizowaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych w czasie wojny,
przewidywaniem trzęsień ziemi i huraganów oraz badać skutki klęsk żywiołowych.
Reasumując – geoinformatycy projektują, tworzą i zarządzają systemami informacji
geograficznej, dokonują rozmaitych analiz przestrzennych i gromadzą dane o środowisku
Ziemi i nie tylko. Według portalu payscale.com porównującego zarobki w Stanach
Zjednoczonych osoby pracujące w zawodach z tej branży zarabiają rocznie średnio między 50
000 a 60 000 USD. “ – dodaje Łukasz Kobyliński, dyrektor zarządzający z Sages.

Jak praca geoinformatyka wygląda w praktyce?

To zależy od dziedziny, jaką się zajmuje. W archeologii może to być na przykład rozplanowanie wykopów w oparciu o zdjęcia lotnicze. W hydrogeologii wykrywanie ryzyka suszy, zagrożeń dla raf koralowych albo tak zwane modelowanie powodziowe, czyli rozpoznawanie w jaki sposób rozmieszczenie i wielkość
budynków w metropolii wpłynie na rozprzestrzenianie się wody podczas powodzi. Kolejnym
przykładem może być geologia. W tej dziedzinie geoinformatycy zajmują się między innymi
przewidywaniem trzęsień ziemi i badaniem skutków klęsk żywiołowych. Specjalista w tej
dziedzinie potrafi wykorzystać dane przestrzenne do wizualizowania architektury, budować
numeryczne modele terenu, tworzyć przestrzenne bazy danych, zawierające wiele warstw
informacji, zebranych z różnych źródeł. Potrafi również analizować tak zebrane dane, aby
wyciągać wnioski: o optymalnym rozlokowaniu obiektów handlowych (w celu maksymalizacji
obszaru, z którego obiekty te będą dostępne dla klientów), o obszarach zagrożonych
powodziami, czy też – w kontekście rolnictwa – wskazywać fragmenty pól uprawnych, które
bieżąco najbardziej potrzebują nawodnienia lub nawożenia. Co ciekawe eksperci w tej są
niezbędni również w korporacjach, na przykład w bankach. Geoinformatycy odpowiadają w
nich za analizy zaciągania kredytów dla danego rejonu geograficznego, z uwzględnieniem
danych i cech ludzi, którzy te kredyty biorą.

Reklamy