Reklamy
Aktualności Fundusze

IQ Partners: 3.5 mln zł zysku na koniec II kwartału 2011

Na koniec II kwartału 2011 roku fundusz kierowany przez Macieja Hazubskiego wygenerował jednostkowy zysk netto na poziomie 3.522 tys. zł, co przełożyło się na wzrost kapitałów własnych do poziomu 39.061 tys. zł. Grupa Kapitałowa IQ Partners S.A. odnotowała zysk netto na poziomie 4.729 tys. zł. Sam zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 4.553 tys. zł. Przełożyło się to na wzrost kapitałów własnych przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej do poziomu 33.156 tys. zł.

W II kwartale 2011 r. fundusz zainwestował ponad 2 mln zł, tworząc nowe spółki oraz podwyższając kapitał zakładowy w już istniejących. W portfelu inwestycyjnym IQ Partners na przestrzeni II kwartału 2011 r. znalazły się następujące nowe spółki: Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o., Antyweb.pl Sp. z o.o., Legal Stream S.A. oraz Concerto S.A.

Więcej informacji: Raport jednostkowy i skonsolidowany IQ Partners za II kwartał 2011

Reklamy