Reklamy
Aktualności

JR HOLDING S.A. zwiększa przychody Grupy Kapitałowej

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała w trakcie 11-stu miesięcy 2015 r. skonsolidowane przychody z wynajmu posiadanych nieruchomości komercyjnych w wysokości blisko 4.557 tys. zł. Uwzględniając wyniki finansowe spółki powiązanej Columbus Energy S.A., sprzedaż całej Grupy Kapitałowej wyniosła w tym okresie 16.270 tys. zł.

W analogicznych miesiącach 2014 r. Emitent osiągnął łączne przychody z wynajmu powierzchni w należących do niego nieruchomościach komercyjnych na poziomie 4.048 tys. zł, więc tegoroczne wyniki wykazują 13% wzrost. W samym miesiącu listopadzie br. sprzedaż Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. sięgnęła 416 tys. zł wobec 365 tys. zł rok wcześniej. Columbus Energy S.A., w której Emitent wraz z podmiotami powiązanymi posiada akcje stanowiące 49,50% udziałów w kapitale zakładowym i 46,91% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, odnotowała w minionym miesiącu 1.133 tys. zł przychodów. Widoczne zwiększenie wartości sprzedaży całej Grupy Kapitałowej wraz z Columbus Energy S.A. świadczy o skutecznej realizacji założonych planów rozwoju.

„Wypracowane przez nas przychody z wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych pokazują pozytywnytrend ich stabilnego wzrostu. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej odnotowały w tym roku zwiększenie wartości sprzedaży. Bardzo duże znaczenie dla dalszej poprawy wyników finansowych JR HOLDING S.A. będzie miał także rozwój Columbus Energy S.A. Decyzję o naszym zaangażowaniu w nowy segment biznesowy, jakim są Odnawialne Źródła Energii, uważam za bardzo trafną. Działamy obecnie w dwóch branżach, które zapewniają nam stabilność finansową oraz dają dobre perspektywy skokowego zwiększenia skali działalności.” – mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

W grudniu br. spółka zależna Emitenta – Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o., podpisała przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Handlowego w Zielonej Górze. Łączna wartość tej transakcji ma wynieść 13 mln zł netto + VAT. Z kolei spółka współzależna GANADOR Sp. z o.o. poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży pawilonu handlowego położonego w Rudzie Śląskiej za kwotę 239 tys. zł. Planowane transakcje w istotny sposób wpłyną na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w nadchodzących kwartałach znacząco je zwiększając.

„Podpisane przez spółki z naszej Grupy umowy będą z pewnością miały swoje odzwierciedlenie w przychodach oraz zyskach całej Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. Nieruchomości komercyjne to dla nas bardzo ważny segment biznesowy i stale dynamicznie go rozwijamy. Realizacja kolejnych transakcji sprzedaży posiadanych nieruchomości oraz wzrost uzyskiwanych przychodów z wynajmu powierzchni w naszych obiektach, stanowi o skuteczności podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz działań operacyjnych. Pozwala nam to również z dużym optymizmem spoglądać na kolejne kwartały.” – podsumowuje Prezes Ciszewski.

Podczas najbliższego NWZA Spółki JR HOLDING S.A., które odbędzie się w dniu 07.01.2016 r., jej Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie zmiany uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych. Zgodnie z projektem nowej uchwały Spółka będzie mogła nabyć do 7.800.000 szt. akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 1,50 zł za jedną akcję. JR HOLDING S.A. ma zamiar przeznaczyć na program buy-back kwotę do 5 mln zł. Program skupu akcji własnych będzie realizowany do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nabyte akcje będą mogły być przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub w celu ich umorzenia.

JR HOLDING S.A. zanotowała w 3 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 2.193 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.145 tys. zł. Narastająco, skonsolidowany zysk netto Emitenta wynosi już w tym roku ponad 2.154 tys. zł, a wartość przychodów sięga 3.388 tys. zł. JR HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada akcje stanowiące 49,5% udziałów w kapitale zakładowym Columbus Energy S.A. Emitent znajduje się także od dnia 01.10.2015 r. w segmencie NewConnect Lead, grupującym 26 największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wchodzą głównie podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING S.A. poszerzył również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.

JR HOLDING S.A.

Reklamy