Reklamy
Aktualności Artykuł sponsorowany

Nauczyciel przechodzi na świadczenie kompensacyjne – czy nagrodę jubileuszową uzyska wcześniej?

Nauczyciel odchodzi na świadczenie kompensacyjne. Czy może starać się o wypłatę nagrody jubileuszowej, do której prawa nabywa za mniej niż 12 miesięcy. A jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Nie ma podstawy prawnej, by nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne wypłacać w szybszym terminie nagrodę jubileuszową.

Prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej wynika z Karty Nauczyciela. Gratyfikacja ta premiuje wieloletnią pracę i przysługuje w wysokości stanowiącej odpowiedni procent miesięcznego wynagrodzenia. Więcej na temat wypłat nagród znajduje się w rozporządzeniu MENiS z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418).

Jubileuszówka – kiedy nauczyciel zyskuje do niej prawo?

Według tego aktu prawnego, nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jednak w drodze wyjątku, w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Zatem w świetle rozporządzenia nie ma podstawy, by przejście na emeryturę utożsamiać z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Są to bowiem dwa odrębne rodzaje świadczeń. Rozporządzenie nie wymienia wprost, by przejście na świadczenie kompensacyjne dawało prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej wcześniej niż w dniu nabycia do niej prawa.

Emerytury i renty – to co innego

Gdyby tak miało być, ustawodawca w rozporządzeniu wymieniłby obok emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy także świadczenie kompensacyjne. Tak jest w przypadku odprawy emerytalnej lub rentowej. Z KN wynika, że nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przyznaje się odprawę (jeśli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28). Analogicznego zapisu nie ma w odniesieniu do nagrody jubileuszowej, stąd nie ma podstaw, by w przypadku przejścia na świadczenie kompensacyjne wypłacać nagrodę jubileuszową w dniu rozwiązania stosunku pracy, jeśli na ten dzień pracownik jeszcze nie osiągnął stażu do nagrody kolejnego stopnia.

Podstawa prawna:

  • § 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418),
  • art. 47, art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Izabela Nowacka specjalista ds. kadrowo-płacowych ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Reklamy