Aktualności

PARP pożycza pieniądze mikro- i małym przedsiębiorstwom

Od 2 lipca PARP prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Pożyczki udzielane będą do „wyczerpania” zapasów, więc lepiej podjąć decyzję jak najszybciej.

Na co może być udzielona pożyczka?

1. Na uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek.

2. Na wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.

Kto może się ubiegać o pożyczkę?

Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, prowadzącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni wszystkie następujące warunki:

1) przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem VC, na mocy której anioł biznesu lub fundusz zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

2) złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem VC;

3) przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

4) w przypadku realizacji inwestycji:

a) zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,

b) zapewnieni wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki

Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 tys. zł ani wyższa niż 2 mln zł na jeden projekt.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Formularz wniosku można pobrać z generatora wniosków na www.parp.gov.pl

Wnioskodawcy zobowiązani są potwierdzić złożenie wniosku o udzielenie pożyczki na jeden z niżej opisanych sposobów:

a) Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz przesłanie wygenerowanego przez Generator Wniosków oświadczenia drogą elektroniczną przez system ePuap z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w ciągu 3 dni roboczych po dniu rejestracji.

b) Złożenie podpisanego wydruku wygenerowanego przez Generator Wniosków wraz z załącznikami do wniosku w formie papierowej w PARP.

PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota pożyczek w ramach wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120% dostępnego budżetu (budżet wynosi 41 mln 625 tys. zł). Nabór może zacząć się znowu, gdy fundusz będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi. Ogłoszenie w tej sprawie pojawi się na stronie PARP

Szczegółowe informacje dostępna na: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2388P

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com