Reklamy
Aktualności Biznes

Polskie instytucje finansowe pozytywnie oceniają swój stopień przygotowania do RODO

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Linux Polska w listopadzie tego roku,
57 proc. przedstawicieli polskiego sektora finansowego ocenia stopień przygotowania swojej instytucji do
RODO jako dobry, a 17 proc. nawet jako bardzo dobry. Oznacza to, że niemal 3 na 4 przedstawicieli branży
uważa, że prace związane z przygotowaniem do nowego prawa przebiegają w sposób planowy.

– Nowa unijna regulacja zacznie obowiązywać już w maju 2018 r. Dla jednej czwartej respondentów, którzy

uważają stopień przygotowania swojej instytucji za niewystarczający to już ostatni dzwonek, aby przyspieszyć
prace. Aby przebiegały one sprawnie, a dana instytucja miała pewność, że zdąży na czas, należy działać
wedle ustalonego planu. Pierwszym krokiem powinno być przeanalizowane, w jaki sposób dane są
pozyskiwane i przechowywane, a następie wykorzystywane. Następnie należy się zastanowić, jak można
efektywnie zminimalizować ilość przetwarzanych informacji. Kolejny etap, to inwestowanie w rozwiązania IT,
które są zgodne z wymogami stawianymi przez RODO – mówi Marek Najmajer, ekspert Linux Polska.
Pomimo optymizmu dotyczącego stopnia zaawansowania przygotowań, jedynie 13 proc. respondentów
przyznało, że prace zostały całkowicie ukończone. Pozostałe 87 proc. odpowiedziało, że wdrożenie zmian
nadal trwa. Linux Polska zapytał przedstawicieli sektora bankowego również o to, kto w reprezentowanych
przez nich instytucjach odpowiada za przygotowania do nowych regulacji. W ponad jednej trzeciej przypadków
(35 proc.) jest to zarząd lub wyznaczony członek zarządu, co może świadczyć o tym, że banki traktują tę
kwestię w sposób strategiczny. Ale w prace włączone są także działy prawne i zespoły IT (odpowiednio 32 i 27
proc. ankietowanych), co wskazuje na to, że firmy podchodzą w sposób kompleksowy do wprowadzenia
nowych zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.
Nowe zasady przechowywania danych
RODO wprowadza szereg zmian dotyczących zasad administrowania danymi osobowymi klientów banków
i użytkowników bankowości elektronicznej. Jako wymóg stanowiący największe wyzwanie dla instytucji
finansowych ankietowani wskazali ograniczenie przechowywania danych (33 proc.). Na drugim miejscu
(prawie 28 proc.) znalazło się ograniczenie celu wykorzystania danych. Nieco, ponad co piąty ankietowany
wymienił obowiązek powiadomienia konsumentów o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w ciągu
72 godzin od wykrycia takiego zdarzenia. Ostatnie miejsce, z 16,6 proc. wskazań zajmuje minimalizacja
gromadzonych danych.

– Wyniki badania bardzo dobrze oddają rzeczywiste problemy techniczne i organizacyjne. Np. kwestia
trwałego usunięcia danych po ustaniu celu przetwarzania bądź na żądanie podmiotu wymaga jeszcze
dodatkowo interpretacji, gdyż skrajne podejście do tego zagadnienia okazałoby się często niewykonalne
technicznie. Ograniczenie przetwarzania wymaga z jednej strony zmiany wielu formularzy i odpowiednich
struktur danych, z drugiej strony może mieć wpływ na przepływy danych w systemach CRM, hurtowniach
danych, które zbierają dane z systemów głównych i często używają do lepszej analizy potencjału nabywczego
klienta. Myślę, że trochę niedoceniany jest obowiązek powiadamiania w ciągu 72 godzin o naruszeniu
bezpieczeństwa, wycieku danych osobowych. Ten krótki czas musi bowiem starczyć na analizę przyczyny,
zakresu i wpływu oraz ostatecznie powiadomienia klienta i kontrolera. Jeśli chce się to zrobić należycie,
wymagać to może dużo czasu na przygotowanie rozwiązań informatycznych i organizacyjnych. Minimalizacja
gromadzonych danych być może dlatego nie została tak szeroko dostrzeżona jako problem, gdyż w dużej
mierze dotyczy to procesów biznesowych i biurokratycznych przyzwyczajeń, które niekoniecznie są obszarem
odpowiedzialności departamentów IT. Wielkim nieobecnym w badaniach są oczywiście kwestie techniczne
bezpieczeństwa systemów. Nie zapominajmy, że RODO dotyczy go w pierwszym rzędzie, rozbudowując tylko
infrastrukturę ochrony o kwestie organizacyjno-procesowe, tak aby wzmocnić najsłabszy czynnik wszystkich
systemów bezpieczeństwa tj. człowieka – użytkownika, operatora, administratora – mówi Marek Najmajer,
Linux Polska.
Jeśli chodzi o największe trudności związane z przygotowaniem firmy na moment obowiązywania nowej
unijnej regulacji, pierwsze miejsce bezsprzecznie zajmują wątpliwości związane z ostatecznym kształtem
przepisów, na co zwróciło uwagę aż 54 proc. ankietowanych. Wskazanie takiej odpowiedzi po pierwsze może
wynikać z faktu, iż każdy kraj członkowski UE posiada pewien zakres swobody, co do szczegółowego kształtu,
w jakim przepisy zostaną wprowadzone. Po drugie, to, jak w praktyce będzie wyglądać kwestia nakładania
ewentualnych kar finansowych za nieprzestrzeganie nowego prawa, będzie dopiero wiadome po pierwszych

wyrokach sądów w podobnych sprawach. Drugie miejsce na liście (27 proc.) zajęły duże nakłady finansowe
potrzebne do przygotowania firmy na obowiązywanie nowej regulacji.
Kluczowa rola infrastruktury IT
W dobie gospodarki cyfrowej, przygotowanie do RODO jest nie tylko przedsięwzięciem prawnym, ale również
wymaga dodatkowych działań, np. weryfikacji i usprawnienia istniejącej infrastruktury IT, odpowiedzialnej za
administrowanie i bezpieczeństwo danych osobowych. Osoby biorące udział w badaniu jednomyślnie
przyznały, że nowe przepisy skłoniły reprezentowane przez nie instytucje do zwiększenia wydatków na
bezpieczeństwo IT, z czego w prawie jednej trzeciej przypadków w znacznym stopniu. Co więcej, aż 9 na 10
instytucji z sektora bankowego planuje wdrożyć dodatkowe rozwiązania wspierające bezpieczeństwo danych
klientów.

– Zmiany, które niesie ze sobą unijna regulacja, w praktyce oznaczają, że pewna część systemów IT
stosowanych na co dzień np. w bankach nagle okaże się istotnym czynnikiem ryzyka operacyjnego, mimo że
od wielu lat działała bez zarzutu. Całkowita wymiana oprogramowania dbającego o bezpieczeństwo danych
osobowych, byłaby niezmiernie kosztowna. Dlatego dobrą informacją dla branży jest, że taka rewolucja nie
jest konieczna. Alternatywnym podejściem jest skupienie się na zapewnieniu jak najszybszego obniżenia
poziomu ryzyka poprzez skupienie się na najbardziej niezgodnych procesach i aplikacjach oraz ograniczeniu
ilości modyfikacji w istniejących już, tych najbardziej trudnych do przekształcania aplikacjach i otoczenie ich
rozwiązaniami czuwającymi nad przepływem danych, które w efekcie zapewnią zgodność z obowiązującą od
wiosny przyszłego roku unijną regulacją. W tym kontekście najważniejsze jest zastosowanie takich narzędzi,
które pozwolą na śledzenie nieupoważnionych prób pozyskania danych osobowych i rejestrację takich działań
– radzi Marek Najmajer, Linux Polska.
Jak pokazują wyniki badania Linux Polska, prawie połowa instytucji zaangażuje do pomocy firmę zewnętrzną,
by przygotować stosowaną dotychczas infrastrukturę IT na obowiązywanie RODO.
Zmiany są potrzebne

Prawie 83 proc. ankietowanych uważa, że RODO zwiększy zaufanie klientów do banków. Jak zaznacza
Marek Najmajer, Linux Polska, to dobry sygnał nie tylko dla branży, ale przede wszystkim dla użytkowników
bankowości elektronicznej, którzy oczekują poprawy bezpieczeństwa oraz posiadania większej kontroli nad
tym, w jaki sposób i komu są udostępniania ich dane. Według Opinium Reserach 74 proc. Polaków uważa, że
bezpieczeństwo bankowych systemów uwierzytelniania wymaga poprawy, a aż 80 proc. przyznaje, że obawia
się, że ich dane wpadną w niepowołane ręce.

O Linux Polska
Linux Polska jest liderem otwartych technologii w regionie CEE, obsługuje największe polskie przedsiębiorstwa i
instytucje rządowe, a także klientów z takich krajów jak Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Niemcy, Węgry. Firma z sukcesem
uczestniczy w prestiżowych projektach międzynarodowych organizowanych m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Spółka od lat rozwija i wdraża własne rozwiązania związane z bezpieczeństwem obrotu finansowego, big data i analityką
danych. W ostatnim czasie Linux Polska aktywnie uczestniczy w projektach związanych z komercyjnym wykorzystaniem
możliwości bezzałogowych statków powietrznych. Do rozwiązań partnerów technologicznych dostarcza dodatkową
wartość w postaci umiejętności integracji wielu rozwiązań i implementacji nawet w bardzo złożonych środowiskach.
Całość uzupełnia profesjonalne centrum szkoleniowe w zakresie stosowanych technologii i rozwiązań.

Reklamy