Reklamy
Aktualności

Porady: fakturę możesz wystawić w dowolnej walucie

Zasady przeliczania walut obcych na złotówki są określone w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy dana czynność jest dokumentowana fakturą VAT wystawioną w terminie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Podobnie w przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona po terminie, podatnik zobowiązany jest do dokonania stosownych przeliczeń na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, ale na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Źródło: TaxCare

Reklamy