Aktualności Magazyn

Proseed 3.1 PO IG: 580 mln zł na 600 firm

PARP

Pieniądze, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje przedsiębiorcom albo instytucjom otoczenia biznesu, służą realizacji naszego celu strategicznego – tworzenia korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Inwestujemy publiczne pieniądze w jeden z najistotniejszych obecnie dla Polski obszarów – w rozwój przedsiębiorstw. Programy rozwoju polskiej gospodarki realizujemy przede wszystkim przez wspieranie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomagamy też rozwój regionów, wzrost eksportu, inwestycje w zasoby ludzkie oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Oczywiście ryzyko inwestycyjne, które podejmuje PARP, musi być ograniczone. Wynika to choćby z regulacji, jakim podlega agencja, zwłaszcza z Ustawy o finansach publicznych. Pewne ryzyko jest jednak podejmowane, zwłaszcza w działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy też w ramach wspierania przez PARP funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, seed capital.

PARP przyczynia się do powstawania coraz większej liczby inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii umożliwiających kontakt nauki z biznesem. Działanie 3.1 PO IG „Inicjowanie działalności innowacyjnej” jest połączeniem działalności związanej z transferem technologii z finansowaniem typu seed capital. Celem tego działania jest tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw na bazie m.in. spin-off oraz spin-out. Wśród beneficjentów tego działania jest wiele instytucji działających w środowisku akademickim.

Doświadczenia z realizacji działania 3.1 PO IG pozwalają na bardzo pozytywne wnioski. Dzięki tej interwencji stworzono pokrywającą obszar Polski sieć 43 inkubatorów przedsiębiorczości, w których realizowanych jest w sumie 46 projektów. Wartość alokacji na to działanie to prawie 580 mln zł – są to środki na podobnym poziomie, jakie otrzymał Krajowy Fundusz Kapitałowy. Dotychczasowe wyniki działań tych inkubatorów to utworzenie 320 innowacyjnych firm; natomiast szacuje się, że po zrealizowaniu programu liczba ta osiągnie ponad 600. Efekty tego działania – co należy podkreślić – nie kończą się w okresie realizacji dofinansowanych projektów, inkubatory bowiem po zakończeniu umowy będą mieć za zadanie dalsze poszukiwanie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz dokonywanie inwestycji, tj. wejść kapitałowych.

Również wyniki ewaluacji wskazują, że wsparcie oferowane w działaniu 3.1 jest odpowiednie, zarówno jeśli chodzi o tworzenie sieci specjalistycznych instytucji zajmujących się preinkubacją przedsięwzięć innowacyjnych (dotąd w Polsce nieobecnych), jak i potrzeby końcowych odbiorców usług preinkubacji i wejść kapitałowych, czyli pomysłodawców.

Równocześnie zaobserwowaliśmy lukę kapitałową w finansowaniu innowacyjnych spółek w fazie early stage, które nie wzbudzają jeszcze zainteresowania funduszy VC, preferujących bardziej dojrzałe projekty. Podobną tezę przedstawili uczestnicy zorganizowanych przez nas dwojga warsztatów w czerwcu i wrześniu tego roku pt. „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce”.

Dochodzimy więc do wniosków, że warto nadal wykorzystywać potencjał zarówno inkubatorów, jak i nowo utworzonych innowacyjnych firm. W kontekście nowej perspektywy finansowej proponujemy nawet kontynuowanie działania w rozszerzonej formie – taki wniosek formułujemy na podstawie spotkań z zarządzającymi funduszami seed capital, aniołami biznesu oraz funduszami VC.

Zachęcamy na przykład do podjęcia decyzji o dalszym zaangażowaniu środków przez inkubatory i stworzenia warunków do mobilizacji kapitału prywatnego do inwestowania w innowacyjne projekty. Prace nad taką formułą wsparcia powstawania firm będą prowadzone w ramach przygotowania Polski do kolejnej perspektywy finansowej 2014–2020.

 

Na zdjęciu: Bożena Lublińska-Kasprzak, od marca 2009 roku – prezes PARP. Wcześniej pełniła przez wiele lat funkcje kierownicze w administracji publicznej w obszarze programowania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Artykuł pochodzi ze specjalnego dodatku Proseed o działaniu 3.1 PO IG, przygotowanego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com