Reklamy
Aktualności

Przedsiębiorcy mogą odliczyć darowiznę przekazaną szkołom

Przedsiębiorcy mogą odliczyć darowiznę przekazaną szkołom

Jednym z odliczeń od dochodu, które mogą odliczyć przedsiębiorcy, jest darowizna

przekazana na cele kształcenia zawodowego. Kto może odliczyć darowiznę i w jakiej

wysokości?

Komu przysługuje odliczenie z tytułu darowizny na cele kształcenia

zawodowego?

Odliczenia mogą dokonać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, liniowo lub

ryczałtem, którzy przekazali darowiznę na cele kształcenia zawodowego, czyli dla szkół,

placówek, centrów publicznych zapewniających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,

umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Odliczenia z tytułu darowizny na cele kształcenia zawodowego nie mogą dokonać osoby,

które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak odliczyć darowiznę przekazaną na cele kształcenia zawodowego?

Od dochodu (u ryczałtowców od przychodu) można odliczyć darowizny na cele kształcenia

zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z

wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które:

● nie są kompletne,

● zdatne do użytku,

● są starsze niż 12 lat.

Odliczeniu podlega wartość faktycznie przekazanej darowizny, jednak nie więcej niż 6%

dochodu (przychodu). Limit jest wspólny dla wszystkich darowizn. Oznacza to, że odliczenia

z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, krwiodawstwa oraz na cele

kształcenia zawodowego nie mogą przekroczyć 6% dochodu (przychodu).

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za 2019 rok (składanym w roku 2020) oraz na

etapie rozliczania zaliczek począwszy od roku 2019.

Komu należy przekazać darowiznę, aby móc ją odliczyć?

Darowiznę należy przekazać na cele kształcenia zawodowego, czyli dla:

● Publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Do szkół tych zaliczają się

przede wszystkim:

○ pięcioletnie technikum,

○ trzyletnia branżową szkoła I stopnia,

○ dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,

○ szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub

wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5

roku,

○ szkoły artystyczne.

● Publicznych placówek i centrów, czyli dla podmiotów publicznych zajmujących się

uzyskaniem i rozwinięciem umiejętności, wiedzy i kwalifikacji zawodowych, w tym

szkoły specjalne.

Odliczeniu nie podlegają natomiast darowizny:

● przekazane na rzecz osób fizycznych,

● przekazane na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających

osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na

wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego,

spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali

szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami,

● zwrócone w jakiejkolwiek formie,

● zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Reklamy