11 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano (poz. 54) ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie przedsiębiorcy będą mieć możliwość żądania wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w zakresie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia jak również wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych. Przedsiębiorcy będą musieli się jednak pośpieszyć.

Nowelizacja z dnia 18 grudnia 2020 r. ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw to rezultat orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce. TSUE orzekł, iż nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 t został uznany przez Trybunał za sprzeczny z prawem UE.

Nowelizacja, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektywy, przewiduje generalną zasadę dopuszczającą ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po wszystkich drogach publicznych w Polsce (za wyjątkiem dróg gruntowych – ograniczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 t). Istotną częścią przedmiotowej nowelizacji jest możliwość wznowienia postępowań m.in. w zakresie nałożonych kar pieniężnych za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami.

Wzruszenie decyzji ostatecznych (wznowienie postępowania – art. 18 ustawy nowelizującej) będzie odbywało się wyłącznie na wniosek strony oraz będzie ograniczone czasowo (w zakresie terminu złożenia wniosku jak i terminu, po upływie którego nie jest dopuszczalne uchylenie lub zmiana decyzji). Powyższa możliwość odnosi się do spraw w zakresie przejazdu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Jednocześnie wznowienia postępowania strona może żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Na podstawie zapisów przedmiotowej nowelizacji będzie można również dokonać wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych (art. 19 ustawy nowelizującej). Termin na wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego wynosi 3 miesiące, natomiast na wznowienie postępowania administracyjnego wynosi 1 miesiąc. Obydwa terminy liczą się od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie (w zakresie art. 18 i art. 19) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 25 stycznia 2021 r.).


Materiał zewnętrzny

Biznesmen w ciągniku? Miejsce rolników w polskim biznesie
Biznesmen w ciągniku? Miejsce rolników w polskim biznesie

Zobacz również

PayPo debiutuje w Rumunii
PayPo debiutuje w Rumunii
Czy złoty będzie się osłabiał?
Czy złoty będzie się osłabiał?