Aktualności

Rozpoczęły się nowe programy unijne

W tym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił pierwsze konkursy na realizację projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (WRPO).

Dlatego zainteresowanie przybyłych 1 grudnia 2015 r. na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu wzbudziła informacja na temat stanu ich wdrażania, zaplanowanych wskaźników do osiągnięcia oraz już podpisanych umów.

Obecnie PO WER w województwie wielkopolskim znajduje się w początkowej fazie wdrażania. Z  programu tego finansowane są działania aktywizujące osoby młode, do 29 roku życia, na rynku pracy. W Poddziałaniu 1.1.1 zawarto 30 umów na dofinansowanie projektów o łącznej wartości prawie 75 mln zł. Rozpoczęła się ocenawniosków z Poddziałania 1.2.1. W obu poddziałaniach wpłynęło łącznie 285 wniosków o dofinansowanie projektów.

W ramach WRPO WUP ogłaszać będzie konkursy, których celami będą: promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników a także promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Dotychczas na dwa ogłoszone konkursy wpłynęły 132 wnioski. W Poddziałaniu 6.1 podpisano trzy umowy (z PCPR i MOPR) na łączną kwotę 9,75 mln zł. W dyskusji podnoszono problem, że mimo zachęt i pomocy ze strony urzędników i organizacji pozarządowych nie wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie angażują się do ubiegania o środki unijne na projekty dla swoich podopiecznych. Nawet organizacja szkoleń z wypełniania wniosków o dofinansowanie niektórych nie przekonuje.

Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali utworzenie nowych kierunków kształcenia: technik przemysłu mody w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, technik organizacji reklamy i technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

W tym roku po raz pierwszy pięć wojewódzkich urzędów pracy z Poznania, Katowic, Wałbrzycha, Opola i Krakowa wspólnie zorganizowało Europejskie Dni Pracy 2015 on-line. Wzięło w nich udział 57 wystawców, w tym 41 z zagranicy. – To nowoczesna i obiecująca forma kontaktu pracodawców z poszukującymi pracy, warto ją kontynuować – uznali członkowie rady. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie w ministerstwie i być może inicjatywa będzie kontynuowana przez wszystkie wojewódzkie urzędy pracy.

Na podstawie raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powstała Analiza efektywności zatrudnieniowej w Wielkopolsce w 2014 roku. Dotyczy ona działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy. Okazuje się, że koszt doprowadzenia do zatrudnienia jest w regionie niższy niż średnia krajowa. Także pod względem odsetka osób podejmujących pracę w wyniku tych działań jesteśmy w czołówce krajowej.

Podczas dyskusji zwrócono m.in. uwagę na problem zatrudniania za minimalne stawki obywateli Ukrainy przez niektóre agencje pracy. Urzędy pracy nie mają uprawnień do kontrolowania w tym zakresie, czyni to Państwowa Inspekcja Pracy, którą należy o tym poinformować.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com