Reklamy
Aktualności Know How

Ubezpieczeniowy słowniczek, czyli najważniejsze pojęcia z polisy

68 proc. Polaków uważa się za odpowiedzialnych konsumentów. Mimo to tylko 33 proc. czyta
dokładnie całą umowę. Aż 48 proc. sprawdza jedynie dane personalne i pobieżnie sprawdza główne
zapisy, a 8 proc. badanych podpisuje umowy bez sprawdzania i czytania czegokolwiek – wynika z
badań przedstawionych na V Konferencji Nienieodpowiedzialni, które przeprowadził Dom Badawczy
Maison&Partners przy współpracy z dr Martą Marchlewską z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii
Nauk. Tymczasem świadomy konsument powinien zapoznać się nie tylko z umową, ale
kluczowymi pojęciami z polisy. Oto one:

Ubezpieczony

W ubezpieczeniach skierowanych do branży medycznej jest to osoba wykonująca zawód medyczny i
objęta ochroną, którą obejmuje konkretna polisa. Ubezpieczonym może być także podmiot leczniczy.

Ubezpieczający

Ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do opłacenia składki.
Nie zawsze jest to ta sama osoba, co Ubezpieczony. Ubezpieczający może zawrzeć ubezpieczenie,
które ochroną obejmie kogoś innego (np. mąż jest ubezpieczającym i wykupuje polisę dla żony –
ubezpieczonego). Na polisie podpis składa ubezpieczający, ale ochroną objęty jest ubezpieczony.

Osoba wykonująca zawód medyczny

Lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, a także inne osoby, które uzyskały fachowe
uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych np. fizjoterapeuta, ratownik medyczny.

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna

Podpisując umowę ubezpieczenia (polisę), należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia lub sumę
gwarancyjną. Suma ubezpieczenia jest górną granicą, do której odpowiada zakład ubezpieczeń czyli
wypłacone odszkodowanie na pewno nie będzie wyższe niż kwota ustalona w umowie z ubezpieczycielem. Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim
pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku np. mieszkania, domu i znajdujących się w nim
przedmiotów.

Suma gwarancyjna

czyli maksymalna kwota, jaką poszkodowany może dostać z Twojego
ubezpieczenia OC (czyli odpowiedzialności cywilnej) – występuje w ubezpieczeniach
odpowiedzialności cywilnej. Na swojej polisie zobaczysz dwie kwoty określające wysokość sumy
gwarancyjnej: kwotę jaka przypada na jedno zdarzenie (czyli roszczenie) i kwotę do wysokości której
ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia, które wystąpią w okresie ubezpieczenia.

OC Obowiązkowe i OC Dobrowolne

Polisy OC dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. OC obowiązkowe posiada zakres i sumę
gwarancyjną określoną przepisami prawa. OC dobrowolne to dodatkowa ochrona, która nie jest objęta
ubezpieczeniem obowiązkowym. Za szkody na osobie wyrządzone pacjentowi w trakcie zabiegu
ubezpieczyciel odpowie z polisy OC obowiązkowej. Szkody w mieniu pacjenta będą pokryte z polisy
OC dobrowolnej.

Składka

Składka to inaczej cena za polisę ubezpieczeniową. Do ustalenia wysokości składki
ubezpieczeniowej, bierze się pod uwagę okres na jaki chcemy się ubezpieczyć, wysokość sumy
ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej, a także dotychczasowy przebieg ubezpieczenia – czy były
wypłacane odszkodowania i zgłoszone roszczenia osób trzecich. Składkę można płacić w ratach –
gotówką u Agenta lub przelewem bankowym.

Wyłączenia odpowiedzialności

Każde ubezpieczenie ma wyłączenia, czyli sytuacje, w których Ubezpieczyciel jest zwolniony z
wypłaty odszkodowania. Przykładowo ubezpieczenie nie działa, gdy osoba ubezpieczona nie
posiadała uprawnień do wykonywania zawodu medycznego lub miała zawieszone prawo do
wykonywania zawodu.

Uposażony

Choć osoba ubezpieczona kupuje polisę z myślą o sobie, to w określonych przypadkach wskazuje
osobę, której zostanie wypłacone odszkodowanie w razie jej śmierci ubezpieczonego. Dotyczy to w
szczególności polisy na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku
braku stosownego oświadczenia osobami uprawnionymi są spadkobiercy zgodnie z prawem
spadkowym

OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia – zbiór przepisów określający przedmiot ubezpieczenia, podmiot
ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności, prawa i obowiązki stron, sposób ustalania szkody i wypłaty odszkodowania.
Ogólne warunki ubezpieczenia należy koniecznie przeczytać przed podpisaniem polisy.

– Terminy, pojęcia, całe nazewnictwo związane z ubezpieczeniami jest zdecydowanie rzadko używane
na co dzień. Zanim zdecydujemy się na wybór danego ubezpieczyciela i zakup konkretnej polisy warto
więc poświęcić chwilę czasu, aby zapoznać się z terminologią, dzięki temu jesteśmy wstanie
dopasować lepszą ochronę do naszych potrzeb. Im więcej wiemy, tym łatwiej będzie nam porównać
oferty poszczególnych towarzystw pod kątem zaspokojenia naszych oczekiwań. W pierwszej
kolejności warto więc przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), bo to właśnie tam
znajdziemy zakres kupowanej polisy. Są bowiem sytuacje, w których mimo wykupionego
ubezpieczenia firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci odszkodowania.
Warto więc wiedzieć kiedy możemy spotkać się z takim przypadkiem, wszystko jest dokładnie opisane
właśnie w OWU. Zwróćmy uwagę na sumy gwarancyjne, cenę ubezpieczenia, a także właśnie na
wyłączenia odpowiedzialności. Czytanie umowy to podstawa wyboru najlepszej dla nas polisy. Warto
też dokładnie porozmawiać z agentem, aby rozwiał wszelkie wątpliwości jakie powstały po takiej
lekturze – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.
Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

 

Reklamy