Aktualności

Wyniki finansowe Alior Banku – utrzymanie dynamiki wzrostu i zakończenie fuzji z Meritum Bankiem

Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku po III kwartałach 2015 r. wyniósł 270 mln zł i był o 22 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W ciągu III kwartałów br. Alior Bank wypracował blisko 1,6 mld zł przychodów netto
z działalności operacyjnej, w tym ponad 1,1 mld zł z tytułu odsetek oraz 252 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 16 proc.

Na koniec września 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 29,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 31,4 mld zł. To odpowiednio 29 proc. i 39 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 93,5 proc.. Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) po III kwartałach 2015 r. wyniósł 49,1 proc. (49,8 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej).

W sierpniu br. Alior Bank podpisał umowę z rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. Projekt ten jest efektem udanej kooperacji z T-Mobile Polska i stanowi pierwszy krok w kierunku ekspansji Banku na rynki zagraniczne. 26 października br. nastąpiła fuzja operacyjna Alior Banku i Meritum Banku. Proces połączenia banków został zakończony w niespełna cztery miesiące od fuzji prawnej i osiem miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku. Jest to najszybciej i najsprawniej przeprowadzona fuzja w polskim sektorze bankowym, co potwierdza gotowość Alior Banku do integracji z kolejnymi podmiotami.

W III kwartale br. utrzymaliśmy dotychczasową dynamikę wzrostu wyników finansowych. Udowodniliśmy,  że potrafimy skutecznie prowadzić działalność biznesową i jednocześnie zrealizować najszybszą fuzję w historii polskiego sektora bankowego. Przy okazji integracji z Meritum Bankiem dokonaliśmy zmian w strukturzeorganizacyjnej, które pozwolą nam maksymalnie wykorzystać potencjał połączonego banku i w jeszcze większym stopniu poprawić naszą efektywność kosztową – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Bank SA. Zbudowaliśmy solidną bazę do dynamicznego rozwoju organicznego, jednocześnie jesteśmy gotowi operacyjnie i technologicznie do uczestnictwa w następnych procesach fuzji i przejęć – dodaje prezes Banku.

Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły na koniec września 2015 r. blisko 1,6 mld zł, tj. o 16 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku systematycznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 22 proc., do ponad 1,1 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 252 mln zł, a wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 239 mln zł i był o 11 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym.

Systematycznemu zwiększaniu skali działalności Alior Banku towarzyszy także utrzymanie efektywności kosztowej. Po III kwartałach 2015 r. współczynnik C/I ukształtował się na poziomie 49,1 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, zmniejszył się o 0,7 p.p. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 48 proc. w 2015 r.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 29 proc. r/r osiągając poziom 29,4 mld zł na koniec września 2015 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 31,4 mld zł, czyli o 39 proc. więcej, niż rok wcześniej. W III kwartale br. wartość bilansowa kredytów wzrosła o nieco ponad  1 mld zł netto, zatem Bank jest na dobrej drodze do osiągnięcia zakładanego wzrostu akcji kredytowej o 4 mld zł netto w 2015 r.

26 października 2015 r. nastąpiła fuzja operacyjna Meritum Banku z Alior Bankiem. Proces połączenia banków został zakończony w niespełna cztery miesiące od fuzji prawnej i osiem miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku.

Jest to najszybciej i najsprawniej przeprowadzona fuzja w polskim sektorze bankowym. Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z integracji Alior Banku z Meritum Bankiem wyniosą w tym roku 36 mln zł, przy podobnym poziomie kosztów fuzji. W latach 2015-2017 synergie szacowane są na 198 mln zł, a łączne koszty fuzji na 50 mln zł.

W rezultacie połączenia banków nastąpiło ujednolicenie standardów obsługi klientów, a z rynku zniknęła marka Meritum Bank. Dotychczasowi klienci Meritum Banku korzystają już z systemów bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku. Uzyskali również dostęp do szerokiej oferty usług połączonego banku oraz siecidystrybucji, która składa się z 311 oddziałów, 12 centrów biznesowych i 530 placówek partnerskich.

Poza migracją danych blisko 290 tys. klientów Meritum Banku, fuzja operacyjna objęła również zmiany w infrastrukturze technologicznej Alior Banku. Połączony bank działa w oparciu o jeden system centralny i wykorzystuje najlepsze rozwiązania oraz procesy stworzone przez specjalistów wywodzących się z obu banków. W związku z integracją, zmianie uległa struktura organizacyjna Alior Banku. W Gdańsku powstało trzecie – po Warszawie i Krakowie – centrum banku. Będą w nim rozwijane kompetencje w zakresie relacji z klientami, Consumer Finance oraz współpracy z partnerami i pośrednikami. Gdańskie centrum IT będzie również odgrywało kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i produktów, w tym systemu bankowości internetowej i mobilnej.

Sprawność i szybkość integracji z Meritum Bankiem dowodzą doskonałego przygotowania Alior Banku zarówno od strony organizacyjnej, jak i technologicznej do realizacji kolejnych procesów połączeń w ramach konsolidacji sektora  bankowego.

W III kwartale 2015 r. rentowność operacyjną osiągnął projekt T-Mobile Usługi Bankowe rozwijany w ramach strategicznej współpracy Banku z T-Mobile Polska. Od momentu uruchomienia marki T-Mobile Usługi Bankowe z jej usług skorzystało już 235 tys. nowych klientów. Mogą oni otworzyć konto w sieci kilkuset punktów zlokalizowanych w całej Polsce oraz poprzez nowoczesne zdalne kanały sprzedaży.

Od czerwca br. w ofercie T-Mobile Usługi Bankowe dostępne są także rozwiązania dedykowane małym firmom. W III kwartale do blisko 160 wzrosła liczba placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile oferujących szerszy zakres obsługi, w tym produkty kredytowe.

Jednym z efektów udanej kooperacji z T-Mobile Polska jest rozszerzenie strategicznego aliansu z globalnym operatorem telekomunikacyjnym o kolejny rynek Europy Środkowej. W sierpniu br. Alior Bank podpisał umowę z rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. Celem inicjatywy jest utworzenie na terytorium Rumunii oddziału Banku, który będzie działał w modelu zbliżonym do obecnej współpracy Alior Banku i T-Mobile Polska. Projekt ten ma strategiczne znaczenie dla Alior Banku, stanowi bowiem pierwszy krok w kierunku ekspansji Banku na rynki zagraniczne.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 37,3 mld zł, co plasuje go obecnie na 13. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Udziały rynkowe Alior Banku wynoszą ponad 3 proc. Sprawną obsługę blisko 3 mln klientów zapewnia ponad 6000 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 850 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w blisko 640 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Alior Bank SA

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com