Aktualności

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3 kwartale 2015 r.

Systematyczna poprawa rentowności odnotowana w większości biznesów oraz stabilizacja przychodów i wyższy wynik operacyjny segmentu Prasa – to czynniki, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę wyniku Grupy Agora w 3 kwartale 2015 r. Wysokie tempo wzrostu przychodów Agory to głównie zasługa wpływów reklamowych segmentów Internet, Radio, Reklama Zewnętrzna oraz Film i Książka, które rosły szybciej niż rynkowe wydatki na reklamę w tych segmentach.

– Kolejny kwartał z rzędu, w którym Agora poprawia wyniki finansowe, zdecydowanie wskazuje, że Grupa kontynuuje poprawę rentowności. Jasny plan rozwoju dla wszystkich segmentów biznesowych oraz zdywersyfikowany portfel przedsięwzięć medialnych zapewniają Grupie Agora nie tylko poprawę wyników, ale – co równie ważne – także środki do zwiększania skali działań poprzez wchodzenie w nowe obszary działalności. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i widzimy wiele możliwości dalszego rozwoju Agory – komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 3 kwartale 2015 r. (porównanie r/r):

Przychody Grupy wyniosły 259,8 mln zł i zwiększyły się o 6,5%. Na wzrost ten istotnie wpłynęły wyższe o 6,5% przychody reklamowe w kwocie 125,3 mln zł, związane z wyższym niż rynkowy wzrostem przychodów z reklamy w segmentach Internet, Radio, Reklama Zewnętrzna oraz Film i Książka. Przychody z pozostałej sprzedaży były wyższe o 29,2% i wyniosły 32,7 mln zł. Pozytywnie na ich wartość wpłynęły wyższe przychody z działalności filmowej Grupy oraz przychody z działalności Wydawnictwa Agora. Przychody ze sprzedaży wydawnictw zwiększyły się o 4,0%, do kwoty 33,9 mln zł, głównie za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agory oraz ze sprzedaży egzemplarzowej Gazety Wyborczej. Przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 30,0 mln zł oraz ze sprzedaży usług poligraficznych w wysokości 37,9 mln zł były na porównywalnym poziomie, jak w 3 kwartale 2014 r.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się o 4,1% do 264,2 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły głównie wyższe koszty usług obcych związane z działalnością Wydawnictwa Agora. Na wzrost tej pozycji wpłynęły również wyższe koszty usług pośrednictwa w sprzedaży reklam oraz koszty związane z działalnością filmową.

Koszty reprezentacji i reklamy zwiększyły się o 22,5% do kwoty 20,7 mln zł, co było związane ze wzmożoną aktywnością reklamową w większości segmentów. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 3,4% w wyniku realizacji projektów rozwojowych w Grupie. Zmniejszyły się natomiast (o 3,1%) koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów.

Dzięki wzrostowi przychodów EBITDA Grupy zwiększyła się do kwoty 19,8 mln zł. Strata na poziomie EBIT została istotnie zmniejszona i wyniosła 4,4 mln zł, a strata netto była na poziomie 6,7 mln zł.

INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 3 KWARTALE 2015 R. (porównanie r/r)

PRASA – stabilizacja przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

Wyniki segmentu Prasa były pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie, a także niższej – w porównaniu z ubiegłym rokiem – sprzedaży egzemplarzowej.

Przychody reklamowe segmentu wyniosły 37,9 mln zł i były tylko nieznacznie niższe niż w 3 kwartale 2014 r. Przychody reklamowe w Gazecie Wyborczej wyniosły 23,7 mln zł, w Metrocafe.pl 4,6 mln zł i były na zbliżonym poziomie do tego w 3 kwartale 2014 r., a w czasopismach sięgnęły 5,3 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wyniosły 31,4 mln zł. Złożyły się na nie głównie wyższe przychody ze sprzedaży egzemplarzy Gazety Wyborczej. Wzrost ten jest efektem większej liczby wydań dziennika w ofercie dwucenowej oraz ubiegłorocznej podwyżki ceny egzemplarzowej Gazety Wyborczej. Wyższe są także wpływy z dystrybucji cyfrowej Gazety Wyborczej. Niższe były natomiast przychody ze sprzedaży czasopism.

Segment kontynuował inwestycje w rozwój cyfrowy. Jego zespół przygotował nowe oferty reklamowych pakietów cyfrowych, a w ramach wzbogacania oferty dla czytelników powstał pakiet cyfrowy zapewniający dostęp do wszystkich artykułów Gazety Wyborczej i audycji Radia TOK FM. W nowej odsłonie zaprezentowały się serwisyLogo24.pl oraz Swiatmotocykli.pl.

We wrześniu br., w ślad za zmianą serwisu internetowego, na rynku ukazało się Metrocafe.pl – nowa odsłona największego polskiego bezpłatnego dziennika znanego do tej pory pod nazwą Metro.

FILM i KSIĄŻKA – wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 14,1% do 65,6 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów segmentu były wyższe przychody z działalności filmowej oraz przychody z działalności Wydawnictwa Agora. Wyższe przychody z działalności filmowej to efekt większej liczby projektów zrealizowanych w 3 kwartale 2015 r. oraz przychodów ze sprzedaży praw do emisji produkcji filmowych z poprzednich okresów w nowych kanałach dystrybucji. Wzrost przychodów ze sprzedaży Wydawnictwa zapewniły dodatkowe wpływy z dystrybucji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz wyższe wpływy ze sprzedaży wydawnictw książkowych, filmowych i muzycznych. Pozytywnie na wartość przychodów segmentu wpłynęły również wyższe przychody ze sprzedaży w barach oraz ze sprzedaży reklam w kinach. Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wyniosły 30,0 mln zł.

Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 13,0% do kwoty 65,0 mln zł. Ten wzrost wynika głównie z wyższych kosztów reprezentacji i reklamy związanych z promocją premierowych produkcji filmowych oraz wyższych kosztów działalności Wydawnictwa związanych z rozliczeniem z producentem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wynika z rozbudowy sieci kin Helios.
Dzięki wysokiej dynamice wzrostu przychodów segment poprawił wynik operacyjny na poziomie EBIT, który wyniósł 0,6 mln zł, natomiast EBITDA wzrosła do 8,4 mln zł.

Frekwencja w kinach sieci Helios w 3 kwartale 2015 r. sięgnęła 1,8 mln widzów.
W 3 kwartale br. sieć kin Helios powiększyła się o nowe kino w Łodzi. W październiku do sieci dołączyło kolejne kino w Białymstoku – to 36., nowoczesny obiekt w portfelu Heliosa.

Spółka NEXT FILM wprowadziła do polskich kin dwie nowe produkcje filmowe. Od 25 września br. w kinach w całej Polsce można obejrzeć Króla życia – pierwszą samodzielną produkcję filmową Agory, a  wcześniej na ekranach kin pojawił się koprodukowany przez Agorę film Karbala.

Podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni NEXT FILM otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za najlepszą dystrybucję polskiego filmu w 2014 r. Kapituła przyznała spółce wspólną nagrodę za promocję dwóch tytułów: filmu Bogowie Łukasza Palkowskiego oraz Powstanie Warszawskie Jana Komasy. Obie produkcje zebrały w kinach łącznie blisko 3 mln widzów, zaś Bogowie byli najchętniej oglądanym filmem w 2014 r.

Wydawnictwo Agory zaproponowało czytelnikom w 3 kwartale 2015 r. 14 nowych, jednorazowych projektówwydawniczych. W efekcie Agora sprzedała 0,2 mln książek i książek z płytami.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA – wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego
W 3 kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży reklam na nośnikach AMS wyniosły 35,0 mln zł. Jednocześnie, dzięki systematycznie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym, segment obniżył koszty operacyjne, co wpłynęło na istotną poprawę wyniku operacyjnego na poziomie EBIT do kwoty 1,9 mln zł, a na poziomie EBITDA – do 5,4 mln zł. Wyższa niż rynkowa dynamika przychodów reklamowych segmentu to głównie zasługa rosnących przychodów z nośników segmentu Premium.

W 3 kwartale 2015 r. AMS kontynuował intensywne prace nad budową wiat przystankowych w Warszawie. Obecnie na ulicach stolicy można już zobaczyć 735 nowych konstrukcji. Znacząca część z nich, wraz z nośnikiem Warsaw Premium Citylight, włączona została do sieci sprzedaży AMS.

INTERNET – szybszy niż rynkowy wzrost przychodów

W 3 kwartale 2015 r. przychody segmentu wzrosły o 12,5% do kwoty 33,4 mln zł, głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych. Rosły też przychody z pośrednictwa sprzedaży usług reklamowych. Dzięki dynamicznemu wzrostowi wpływów segment poprawił wynik operacyjny, który na poziomie EBIT5 wyniósł 5,0 mln zł, a na poziomie  6,3 mln zł.

Segment Internet stale rozwija swoje produkty i usługi. W 3 kwartale 2015 r. premierę miała kolejna aplikacja przygotowana przez jego zespół – Moje Dziecko.

RADIO – szybszy niż rynkowy wzrost przychodów

Przychody segmentu radiowego sięgnęły 22,6 mln zł – to wzrost o 29,1%. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 34,9%, głównie za sprawą wyższych kosztów reprezentacji i reklamy oraz usług obcych, które obejmują koszty pośrednictwa sprzedaży reklam w stacjach innych nadawców. Ze względu na wzrost kosztów operacyjnych związanych z realizacją kampanii promocyjnej Radia Złote Przeboje segment odnotował stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,2 mln zł (w 2014 r. kampania promocyjna stacji była realizowana w 1 kwartale). EBITDA segmentu była pozytywna i wyniosła 0,5 mln zł.

Segment rozwija swoją bieżącą działalność i zabiega o nowe częstotliwości. W czerwcu br. Grupa Radiowa Agory rozpoczęła nadawanie nowego programu pod marką Radio Pogoda w 3 miastach – Krakowie, Poznaniu i Opolu. W lipcu 2015 r. dołączyła do nich czwarta, warszawska rozgłośnia Radio Pogoda.

W sierpniu br. Radio TOK FM rozpoczęło nadawanie w Białymstoku i Częstochowie. Obecnie radiostacji można słuchać już w 19 miastach.

We wrześniu br. Radio TOK FM wspólnie z Gazetą Wyborczą przygotowało atrakcyjny cyfrowy pakiet umożliwiający dostęp do wszystkich artykułów z dziennika i audycji TOK FM.

DRUK –  stabilne przychody

Całkowite przychody segmentu wyniosły 39,9 mln zł. Koszty operacyjne nieznacznie wzrosły do kwoty 39,9 mln zł, co przełożyło się na niższy, ale pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBIT. EBITDA segmentu wyniosła 4,0 mln zł.

Agora S.A.

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com