Aktualności

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w III kwartale 2015 r

Na wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Arctic Paper z działalności kontynuowanej* w III kwartale 2015 r. wpływ miała nadal trudna sytuacja rynkowa. W efekcie wynik EBITDA wyniósł 70,5 mln zł (spadek o 19,2% w stosunku do III kwartału 2014 r.), zysk operacyjny przekroczył 43 mln zł (mniej o 27,2% w ujęciu rok do roku), a zysk netto osiągnął poziom 22,7 mln zł (spadek o 43,2% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.). Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły ponad 730,7 mld zł, czyli utrzymały się na poziomie zbliżonym do osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej.

EBITDA i zysk operacyjny były w III kwartale znacząco wyższe od wypracowanych w II kwartale br.: wynik EBITDA wzrósł o 81,1%, a zysk operacyjny aż o 262,7%. Przychody ze sprzedaży były wyższe o 6,2% w ujęciu kwartał do kwartału.

Zysk netto z działalności kontynuowanej był w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. o 16,3% wyższy od osiągniętego w tym samym okresie 2014 r. EBITDA zmniejszyła się o 1,3%, a zysk operacyjny nieznacznie wzrósł (o 0,5%). Przychody ze sprzedaży były wyższe o 1,2% w porównaniu z osiągniętymi w trzech kwartałach 2014 r.
Powyższe rezultaty uwzględniają wkład spółki Rottneros AB (większościowe udziały Rottneros AB zostały przejęte przez Grupę Arctic Paper w 2013 r.), która w omawianym okresie odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe.

Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros AB uzyskała w III kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 541,9 mln zł, czyli o 1,3% wyższe niż w III kwartale roku 2014. Wynik EBITDA wyniósł nieco ponad 28 mln zł (spadek o 50,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.), a zysk operacyjny blisko 8,9 mln zł (mniej o 74,8 % w ujęciu rok do roku). Również w tym przypadku wypracowany w III kwartale br. wynik EBITDA i zysk operacyjny były znacznie lepsze od uzyskanych w II kwartale, gdy EBITDA wyniosła zaledwie 151 tys. zł i Grupa odnotowała stratę operacyjną w wysokości ponad 19,1 mln zł.

“Pomimo niewielkich sygnałów poprawy, sytuacja na rynku wysokogatunkowych papierów graficznych jest niezmiennie trudna. Również w III kwartale 2015 r. warunkowały ją przede wszystkim wysokie ceny celulozy oraz umacniający się w stosunku do euro dolar amerykański. Ceny papieru, które były niskie od dłuższego czasu, lekko zwyżkowały, co jednak spotykało się z rynkowym oporem. W obliczu trudnego rynku chcemy przyspieszyć uzyskanie pełnych efektów naszego Programu Poprawy Rentowności. Jednym z jego elementów jest zaprzestanie produkcji w zakładzie w Mochenwagen lub jego sprzedaż. Dokładnie analizujemy tę alternatywę, i szukamy rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na rozwój pozostałych trzech papierni Arctic Paper” – komentuje Wolfgang Lübbert, Arctic Paper CEO.

Na wyniki Grupy w segmencie papieru negatywnie rzutował wzrost kosztów zakupu celulozy wyrażonych w złotych o 18,5% w ujęciu rok do roku (o 2,1% w porównaniu do II kwartału 2015 r.). Taka sytuacja utrzymuje się  od wielu miesięcy. Jest to związane głównie z niekorzystną relacją kursu euro do dolara, która odnotowała spadek o 16,1% w porównaniu do III kwartału 2014 r. (oraz o 0,7% w stosunku do II kwartału 2015 r.)
Na koniec III kwartału 2015 r. utrzymana została rezerwa w wysokości 12,9 mln zł (z rezerwy w wysokości 15,3 mln utworzonej w I kwartale), w związku z przewidywanym brakiem spłaty należności handlowych na rzecz fabryk Arctic Paper ze strony spółek PaperlinX UK, w których wszczęto procedury naprawcze.

We wrześniu 2015 r. średnie ceny wysokogatunkowych papierów graficznych w Europie w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. były wyższe o 5,3% dla niepowlekanych papierów bezdrzewnych i o 1,7% w przypadku papierów powlekanych bezdrzewnych. W porównaniu z  czerwcem br. ceny te wzrosły o 2,6% dla niepowlekanego papieru bezdrzewnego i o 2,5% dla powlekanego papieru bezdrzewnego (dane na podstawie RISI).

Przychody Grupy ze sprzedaży papieru były w III kwartale 2015 wyższe o 2,1% w ujęciu rok do roku i o 9,1% w porównaniu z II kwartałem br. Dochód ze sprzedaży na tonę zwiększył się odpowiednio o 4,9% i 3,8%.

Wolumen produkcji w III kwartale osiągnął poziom 189 tys. ton i był wyższy o 10,4% w stosunku do II kwartału br. i niższy o 4,1% w ujęciu rok do roku.

“W niezmiennie trudnej sytuacji rynkowej wyraźnie dostrzegalne są korzyści wynikające z posiadania przez nas większościowego udziału w Rottneros AB. Ułatwia to Grupie utrzymanie równowagi, promocję naszych wysokiejjakości produktów oraz efektywne wdrażanie Programu Poprawy Rentowności” – podsumowuje Wolfgang Lübbert, Arctic Paper CEO.

ARCTIC PAPER S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com