Reklamy
Aktualności Inspiracja

Zamówienia przedkomercyjne – rewolucja w zamówieniach publicznych

Obowiązek przestrzegania Prawa Zamówień Publicznych uniemożliwia rozpisanie przetargu na usługę, technologię czy zakup sprzętu, które jeszcze nie istnieją. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, usprawnia procedury i uruchamia pierwszy w Polsce nabór potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych, które zostaną przeprowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement). To nowy tryb zamówień, polegający na pozyskaniu innowacyjnych, niedostępnych wcześniej na rynku produktów i usług. Na realizację pilotażowego przedsięwzięcia NCBiR przygotowało 50 mln zł.

Jednym z kilku głównych instrumentów wspierania przez władze publiczne wzrostu innowacyjności gospodarki są zamówienia publiczne. Ich mankamentem w standardowej formule jest to, iż nie generują zapotrzebowania na nowe produkty czy usługi. Wobec tego Komisja Europejska opracowała koncepcję zamówień przedkomercyjnych. Tryb ten zakłada zakup usług badawczo-rozwojowych, poprzedzonych rozpoznaniem potrzeby istotnego wyzwania społeczno-ekonomicznego, którego rozwiązanie za pomocą istniejących na rynku produktów nie było dotychczas możliwe. Dzięki temu instytucje publiczne zaczną brać udział w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań bez konieczności ponoszenia pełnego ryzyka za rezultaty podjętych inicjatyw.

Jesteśmy dziś świadkami otwarcia nowej epoki dla innowacji w Polsce (…). PCP to nowy nie stosowany w Polsce mechanizm finansowania badań ukierunkowanych na potrzeby Państwa. Zamówienia przed-komercyjne uzupełniają naszą kompleksową ofertę programową, dając pionierskie narzędzie wspierania prac B+R w Polsce. Wierzę, że zebrane w pilotażu doświadczenia posłużą opracowaniu docelowych zasad PCP, które staną się mapą drogową dla podobnych działań na szeroką skalę w całym kraju – mówi Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Proces zamówienia przedkomercyjnego składa się z pięciu etapów, obejmujących:

  • określenie potrzeb zamawiającego,

  • analizę wykonalności,

  • przeprowadzenie postępowania,

  • zarządzanie kontraktem z wykonawcami,

  • realizację zamówienia komercyjnego.

Na każdym etapie postępowania w trybie zamówienia przedkomercyjnego, zamawiający częściowo finansuje rozwijanie produktu, a jednocześnie na bieżąco kształtuje nowe technologie wspólnie z potencjalnymi wykonawcami. W ramach PCP wykonawca nowego rozwiązania może zachować prawa własności do wytworzonej przez siebie wiedzy i technologii. Dzielone pomiędzy sektor publiczny i prywatny jest także ryzyko ewentualnego niepowodzenia rynkowego opracowanego produktu. Wszyscy uczestnicy postępowania przedkomercyjnego mogą wziąć potem udział w przetargu w trybie ustawowym.

19 lipca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór na propozycje potrzeb społeczno-ekonomicznych, które mogą być zrealizowane wyłącznie dzięki PCP. NCBR dokona wyboru jednej potrzeby, zapewniając finansowanie oraz wsparcie prawno-organizacyjne wszystkich etapów rozwoju produktu. Nabór propozycji potrwa do 19 sierpnia 2013 roku. Po przeprowadzeniu analizy wniosków Centrum uruchomi postępowanie przedkomercyjne w IV kwartale br.

Więcej informacji: http://ncbr.gov.pl/zamowienia-w-procesie-pcp/

 

Reklamy