Reklamy
Aktualności Biznes

Zarządzanie jakością w oparciu o Six Sigma

Zarządzanie jakością w oparciu o metodę Six Sigma zostało pierwszy raz wprowadzone w latach 80-tych ubiegłego stulecia w USA, w firmie Motorola. Dziś ta technika jest stosowana z powodzeniem przez największe światowe korporacje, m.in. GE, 3M czy Honeywell. Na czym polega?

Six Sigma to metoda zarządzania jakością, której fundamentem jest pozyskiwanie danych w celu udoskonalenia procesów i produktów niemal do perfekcji. Ta koncepcja jest oparta na filozofii nieustannego wprowadzania usprawnień tak, aby:

 • wychwytywać i eliminować wszelkie niezgodności w procesach,
 • ciągle obniżać koszty i zwiększać efektywność prowadzonej działalności przy jednoczesnym zachowaniu maksimum jakości.

Zasady zarządzania jakością w duchu Six Sigma

Six Sigma to filozofia działania, która opiera się na:

 • proklienckim nastawieniu – w Six Sigma to klient i jego oczekiwania są w centrum uwagi; to do jego potrzeb należy dostosowywać procedury,
 • wykorzystaniu informacji – gromadzenie obiektywnych danych, które pozwalają na określenie stopnia efektywności działania to absolutna podstawa,
 • zarządzaniu procesami – zakłada się, że usprawnianie jest możliwe wyłącznie tam, gdzie ma miejsce aktywne działanie,
 • aktywnym zarządzaniu – opartym na działaniu prewencyjnym – zanim jeszcze stanie się coś niepożądanego,
 • nieograniczonej współpracy – jej podstawą jest sprawna i przejrzysta komunikacja w zespole,
 • tolerancji dla niepowodzeń – ale przy założeniu, że uczenie się na błędach jest drogą do doskonałości.

Fazy procesu Six Sigma

Wdrożenie Six Sigma – jako metody zarządzania jakością – jest oparte o pięć powtarzających się etapów, które zmierzają do realizacji postawionych uprzednio celów. Są to:

 • definiowane – poznanie i zdefiniowanie procesu, który ma zostać usprawniony,
 • pomiar – zebranie mierzalnych i rzetelnych danych związanych z procesem; na tym etapie stosuje się m.in. metody statystyczne, analizę mocy, badania wyrywkowe itp.,
 • analiza – przyjrzenie się zebranym danych i wyciągnięcie wniosków na temat specyfiki procesu oraz jego mocnych i słabych stron,
 • udoskonalenie – nakierowane na redukcję odchyleń od ustalonej w procesie analizy docelowej normy,
 • kontrola – weryfikacja wpływu wprowadzonych udoskonaleń na efektywność usprawnianego procesu.

Proces ten jest wielokrotnie powtarzany – tak, aby osiągnąć stan bliski perfekcji. Więcej informacji o wdrażaniu Six Sigma w firmie można uzyskać podczas szkoleń z Six Sigma dostępnych w całej Polsce. Listę takich szkoleń można znaleźć na https://eventis.pl/szkolenia/six-sigma.  

W połączeniu z filozofią kaizen oraz innymi nowoczesnymi narzędziami lean management Six Sigma może przynieść mierzalne rezultaty. To zatem rozwiązanie, które sprawdza się w dużych korporacjach. Należy je jednak wdrażać z uwzględnieniem specyfiki własnej działalności. Jeśli zainteresowała Państwa tematyka lean management mogą być Państwo też zainteresowani zgłębieniem tematu w trakcie szkoleń z lean management (https://eventis.pl/szkolenia/lean-management) dostępnych m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Reklamy