Reklamy
Artykuł sponsorowany

Cząstkowa ocena pracy kilka miesięcy po zmianie miejsca zatrudnienia – czy to możliwe

Nauczyciel kilka miesięcy temu został przeniesiony ze szkoły A do szkoły B. Dyrektor szkoły A nie ustalił mu wówczas cząstkowej oceny pracy. Nauczyciel złożył wniosek do obecnego dyrektora szkoły A o ustalenie tej oceny. Czy obecnie istnieje jeszcze taka możliwość?

Kto jest kompetentny w zakresie ustalenia oceny pracy

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:

  • zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,
  • może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego,
  • na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego (art. 6a ust. 5 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj!

Niezasięgnięcie opinii rady rodziców jest poważnym uchybieniem w zakresie oceny pracy, które może skutkować uchyleniem ustalonej oceny i przekazaniem jej do ponownego rozpoznania.

Ocenę pracy ustala aktualny dyrektor …

Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela. Nie jest możliwe, by nauczyciel, który pracuje już w innej szkole, wnioskował o dokonanie oceny pracy do dyrektora placówki, w której był zatrudniony uprzednio. Nie występują w tym przypadku żadne relacje służbowe. Innymi słowy dyrektor szkoły, w której nauczyciel już nie jest zatrudniony, nie jest już uprawniony do ustalenia oceny pracy tego nauczyciela.

Zapamiętaj!

Treść przepisów i sposób dokonywania oceny pracy nauczyciela jednoznacznie wskazuje na to, że dokonuje jej dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest aktualnie zatrudniony.

… podobnie jak ocenę dorobku zawodowego

Analogiczny pogląd dotyczy cząstkowej oceny dorobku zawodowego ustalanej od 1 września 2019 r. Jak wiadomo, ocena ta zastąpiła ocenę pracy w związku ze stażem na wyższy stopień awansu zawodowego. Oznacza to, że dyrektor, który przed 1 września 2019 r. nie ustalił cząstkowej oceny pracy odchodzącego nauczyciela, nie może teraz ocenić jego dorobku zawodowego. Tym bardziej jest to niemożliwe również w przypadku zmiany dyrektora szkoły.

 

Polecamy: Platforma nowoczesnych szkoleń internetowych eLerneo.pl

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – 9a ust. 5, art. 9b ust. 5.

 

Jacek Miklasiński
Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
Ekspert Portalu Oświatowego

Reklamy