Reklamy
Artykuł sponsorowany

Jakie instytucje chronią polskie dziedzictwo kulturowe za granicą?

Polska – to kraj, który doświadczył wielu krzywd w ciągu swojej całej historii. Wielokrotnie na mapie Europy zmieniały się jej granice. Obywatele byli wywożeni, deportowani, przesiedlani, mordowani. W ostatnich latach ludzie zupełnie świadomie sami wyjeżdżali do innych krajów w celach zarobkowych, w poprawie swojej egzystencji i dobrobytu. Właśnie z takich powodów poza granicami Polski żyje ogrom rodaków, którzy pomimo życia na obczyźnie kultywują tradycję, mowę i zawsze są dumni z bycia Polakiem.
Instytucje, stowarzyszenia

Do ochrony polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami naszego kraju są zobligowane różne państwowe instytucje. To np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Mają one wydzielone fundusze na wszelkie remonty istotnych budynków, miejsc związanych z Polską, projekty i programy popularyzujące nasz kraj. Zajmują się konserwacją obiektów, ale również działaniami związanymi z umowami międzynarodowymi, które określają obowiązki państw do ochrony mienia, pomników przyrody, architektury. Instytucje te angażują i popularyzują w społeczeństwie wiedzę o tym dziedzictwie m.in. poprzez udostępnienie w Internecie różnych istotnych informacji.

To projekty, które wspierają obecność polskich twórców na zagranicznych wystawach, festiwalach, koncertach, nowatorskich produkcjach cyfrowych, skierowane do artystów wszystkich dziedzin sztuki, do osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. To również ogłaszanie konkursów i wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju, finansowanie i bardzo przydatne zakwaterowania i transport do miejsca realizacji wydarzenia.

 

Powołane instytucje sprawują opiekę nad miejscami walk i męczeństwa oraz upamiętniają związane z tymi miejscami fakty, wydarzenia i ciekawe postaci, współdziałają w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych, oceniają stan opieki nad miejscami i obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi. Nawiązują współpracę w szczególności ze środowiskami i organizacjami polonijnymi np. w sprawowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa naszego narodu.

 

Polonika

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą Polonika – to instytucja powołana stosunkowo niedawno. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, którzy zajmują się także popularyzowaniem, edukacją i istotnym wkładem w spuściznę kulturową. Polonika przeznacza spore kwoty pieniężne na prace np. we Francji, na Ukrainie, czy w USA. Nie tylko zajmuje się pracami konserwacyjnymi, remontowymi, ale też edukacją najmłodszych Polaków mieszkających za granicą, badaniem wiedzy i świadomości na temat polskiego dziedzictwa.

 

Nie tylko państwo, ale też sami Polacy mieszkający poza granicami naszego kraju tworzą zrzeszenia i kluby, które organizują koncerty, eventy, filmy i wykłady na tematy ściśle związane z krajem. Przypominają o swoich korzeniach, pochodzeniu, historii i o tym, że Polska jest, była i będzie jedyną ojczyzną w ich życiu.

Artykuł powstał we współpracy z https://polonika.pl/

Reklamy