Reklamy
Artykuł sponsorowany

Wycena rezerw pracowniczych u aktuariusza

W pasywach bilansu ujmuje się m.in. rezerwy na świadczenia pracownicze. Ustalenie ich wartości powinno być wykonane przez aktuariusza. Tak więc wyznaczenie rezerw wymaga znalezienia biura aktuarialnego i skorzystania z usługi aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

 Rodzaje świadczeń pracowniczych

Co do rodzaju świadczeń, to mogą one być dosyć różnorodne. Standardowe świadczenia to te gwarantowane pracownikowi przez kodeks pracy, czyli: odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne. Poza tym w ramach wewnętrznych ustaleń, np. w postaci odpowiednich zapisów w regulaminie wynagradzania, pracodawca może wypłacać pracownikom inne świadczenia np. nagrody jubileuszowe.

Czego potrzebuje aktuariusz?

Wycena rezerw, jak każda wycena, najpierw wymaga skonstruowania modelu wyceny, czyli określenia pewnego rodzaju wzorca działania. Aby wycenić świadczenia pracownicze aktuariusz potrzebuje uzyskać informacje i dane z kilku obszarów, które zaprezentowano poniżej.

Regulacje wycenianych świadczeń

Aktuariusz musi m.in. szczegółowo znać zasady, według których pracodawca wypłaca pracownikom świadczenia. O ile świadczenia kodeksowe są jednolite i działają u wszystkich pracodawców tak samo, to świadczenia specyficzne dla danego podmiotu zatrudniającego pracowników wymagają bardzo indywidualnej analizy.

Zasady wypłat świadczeń pracowniczych ujmowane są w regulaminach wynagradzania, układach zbiorowych pracy, itp. Regulacje te muszą być udostępnione aktuariuszowi przed wyceną rezerw.

Założenia pracodawcy

Do budowy modelu wyceny rezerw aktuariusz potrzebuje także dodatkowych założeń, takich jak prognozowane wzrosty wynagrodzeń – czyli pracodawca przedstawia plan przyszłych podwyżek. Najistotniejsze jest by w długiej perspektywie czasu wynagrodzenia nie pozostawały na stałym poziomie. Byłoby to sprzeczne z obserwowaną sytuacją na rynku pracy (wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie przeciętne cały czas rosną) oraz celem inflacyjnym.

Dane kadrowo-płacowe

Kolejnym bezwzględnie potrzebnym do przeprowadzenia wyceny rezerw na świadczenia pracownicze elementem są dość szczegółowe dane o pracownikach. Nie ma możliwości przeprowadzenia wyceny bez danych kadrowo-płacowych zebranych osoba po osobie, czyli o każdym pojedynczym pracowniku. Absolutnie nie wystarczą same informacje o: liczbie pracowników, średnim wieku pracowników, ich średnim wynagrodzeniu. Zgodnie ze standardami wycenę rezerw pracowniczych przeprowadza się metodą Projected Unit Credit. Więcej o wymogach i obostrzeniach stosowanych przy wycenie rezerw można przeczytać na przykład na stronie internetowej biura aktuarialnego Halley.pl.

Pozostałe założenia modelu

Poza tym, że biuro aktuarialne zbiera od swojego klienta regulacje, dane o pracownikach oraz założenia, to opracowuje szereg pozostałych założeń aktuarialnych. Na przykład specjaliści aktuarialni dokonują kalibracji modelu odchodzenia pracowników z firmy (uwzględniającego prawdopodobieństwo naturalnej rotacji, śmierci oraz inwalidztwa). Wymagane jest także przyjęcie założeń o wysokości stopy dyskontowej wykorzystywanej do wyznaczenia wartości obecnej przyszłych przepływów pieniężnych. Ponadto wycena rezerw musi bazować na odpowiednich standardach rachunkowości. Więcej szczegółów na temat przebiegu procesu wyceny rezerw pracowniczych można znaleźć np. na stronie https://halley.pl/wycena-rezerw-pracowniczych/.

Efekt końcowy usługi wyceny rezerw

Kontakt firmy zlecającej wycenę rezerw z biurem aktuarialnym na ogół przebiega w pełni zdalnie. Usługa kończy się sporządzeniem raportu aktuarialnego prezentującego wyznaczone rezerwy przynajmniej w rozbiciu na krótko- i długoterminowe. Niejednokrotnie raport obejmuje więcej ujawnień – w zależności od potrzeb księgowych czy zarządczych. Zgodnie z wymogami raport aktuariusza powinien zawierać także m.in. opis przyjętych założeń, zarys metodologii. Ponadto raport powinien być opatrzony podpisem licencjonowanego aktuariusza, który wycenę przeprowadził.

Reklamy