ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, aktywnie rozbudowuje swój portfel inwestycyjny, w skład którego wchodzi obecnie blisko 40 podmiotów. Emitent realizuje nowe projekty biznesowe zgodnie z założeniami przyjętej polityki inwestycyjnej. Spółka posiada w portfelu inwestycyjnym akcje 25 podmiotów notowanych na rynku NewConnect oraz na rynku regulowanym GPW w Warszawie, których łączna wartość przekracza 17 mln zł. ABS Investment S.A. jest również udziałowcem i akcjonariuszem 12 spółek niepublicznych, a łączna wysokość zaangażowania kapitałowego w te podmioty wynosi ok. 4 mln zł. Emitent realizuje działalność inwestycyjną w oparciu o bardzo rygorystyczne kryteria, które pozwalają efektywnie selekcjonować nowe projekty biznesowe i osiągać wysokie stopy zwrotu. W pierwszym półroczu 2016 r. do ABS Investment S.A. trafiło ponad 100 projektów, co świadczy o jej bardzo mocnej pozycji na rynku funduszy kapitałowych. Dla Emitenta niezwykle istotna pozostaje zdolność spółek portfelowych do wypłaty dywidendy i w tym roku aż 12 z nich podzieli się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Dzięki realizowaniu nowych inwestycji kapitałowych Zarząd ABS Investment S.A. oczekuje utrzymania bardzo dobrych wyników finansowych w tym segmencie biznesowym w kolejnych kwartałach. „Mamy obecnie do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, a mianowicie mocno wzrosła liczba interesujących i atrakcyjnych propozycji inwestycyjnych, jakie pojawiają się w ABS. Jest z czego wybierać. Oczywiście nie wszystkie transakcje można zrealizować, bowiem nie zawsze udaje się uzyskać porozumienie w zakresie warunków proponowanych przez ABS. Jak zawsze preferujemy inwestycje w firmy działające w niszach biznesowych, ale branża nie determinuje kryterium inwestycyjnego. Bardziej istotny jest model biznesowy, kompetencje zarządzających, struktura właścicielska, sytuacja finansowa i warunki transakcji. Dokonujemy dużej ilości transakcji na mało aktywnym rynku w myśl zasady: kupuj kiedy inni tego nie robią, a sprzedaj kiedy zakupy są masowe.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A. W ostatnim czasie w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znalazły się akcje spółek notowanych na rynku NewConnect, m.in. Auto-Spa S.A., Akcept Finance S.A., BioMaxima S.A., Ekokogeneracja S.A., INDOS S.A., Geotrans S.A., Madkom S.A., Mode S.A. oraz XSystem S.A. Emitent zwiększa także swoje dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe w podmiotach, w których dostrzega wysoki potencjał do wzrostu wartości spółki. Istotnym aspektem jest również możliwość kooperacji pomiędzy spółkami portfelowymi, dzięki której umocnieniu ulegają efekty synergii w ramach całej grupy ABS Investment S.A. „Nasze nowe pozycje inwestycyjne to w 50% spółki już dojrzałe, płacące dywidendę, a w 50% to podmioty, które w naszej ocenie mają ogromną szansę na znaczący wzrost wartości w perspektywie najbliższych trzech lat. Dla każdej ze spółek z tej drugiej kategorii jest pomysł na współpracę strategiczną z ABS w zakresie pozyskiwania kapitału, kontrahentów, znajdowania celów do przejęcia lub synergii biznesowej z innym spółkami z portfela ABS.” - dodaje Prezes Jarosz. Emitent wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 17.08.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2016 r. Prognozy finansowe Spółki na 2016 r. zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Z kolei wartośćaktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Emitent opublikuje raport okresowy za 2 kw. 2016 r. w dniu 10.08.2016 r. ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacjezadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect. ABS Investment S.A.

Zobacz również