Reklamy
Biznes

ABS Investment S.A. rozszerza portfel inwestycyjny

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, aktywnie rozbudowuje swój portfel inwestycyjny, w skład którego wchodzi obecnie blisko 40 podmiotów. Emitent realizuje nowe projekty biznesowe zgodnie z założeniami przyjętej polityki inwestycyjnej.

Spółka posiada w portfelu inwestycyjnym akcje 25 podmiotów notowanych na rynku NewConnect oraz na rynku regulowanym GPW w Warszawie, których łączna wartość przekracza 17 mln zł. ABS Investment S.A. jest również udziałowcem i akcjonariuszem 12 spółek niepublicznych, a łączna wysokość zaangażowania kapitałowego w te podmioty wynosi ok. 4 mln zł. Emitent realizuje działalność inwestycyjną w oparciu o bardzo rygorystyczne kryteria, które pozwalają efektywnie selekcjonować nowe projekty biznesowe i osiągać wysokie stopy zwrotu.

W pierwszym półroczu 2016 r. do ABS Investment S.A. trafiło ponad 100 projektów, co świadczy o jej bardzo mocnej pozycji na rynku funduszy kapitałowych. Dla Emitenta niezwykle istotna pozostaje zdolność spółek portfelowych do wypłaty dywidendy i w tym roku aż 12 z nich podzieli się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Dzięki realizowaniu nowych inwestycji kapitałowych Zarząd ABS Investment S.A. oczekuje utrzymania bardzo dobrych wyników finansowych w tym segmencie biznesowym w kolejnych kwartałach.

„Mamy obecnie do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, a mianowicie mocno wzrosła liczba interesujących i atrakcyjnych propozycji inwestycyjnych, jakie pojawiają się w ABS. Jest z czego wybierać. Oczywiście nie wszystkie transakcje można zrealizować, bowiem nie zawsze udaje się uzyskać porozumienie w zakresie warunków proponowanych przez ABS. Jak zawsze preferujemy inwestycje w firmy działające w niszach biznesowych, ale branża nie determinuje kryterium inwestycyjnego. Bardziej istotny jest model biznesowy, kompetencje zarządzających, struktura właścicielska, sytuacja finansowa i warunki transakcji. Dokonujemy dużej ilości transakcji na mało aktywnym rynku w myśl zasady: kupuj kiedy inni tego nie robią, a sprzedaj kiedy zakupy są masowe.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

W ostatnim czasie w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znalazły się akcje spółek notowanych na rynku NewConnect, m.in. Auto-Spa S.A., Akcept Finance S.A., BioMaxima S.A., Ekokogeneracja S.A., INDOS S.A., Geotrans S.A., Madkom S.A., Mode S.A. oraz XSystem S.A. Emitent zwiększa także swoje dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe w podmiotach, w których dostrzega wysoki potencjał do wzrostu wartości spółki. Istotnym aspektem jest również możliwość kooperacji pomiędzy spółkami portfelowymi, dzięki której umocnieniu ulegają efekty synergii w ramach całej grupy ABS Investment S.A.

„Nasze nowe pozycje inwestycyjne to w 50% spółki już dojrzałe, płacące dywidendę, a w 50% to podmioty, które w naszej ocenie mają ogromną szansę na znaczący wzrost wartości w perspektywie najbliższych trzech lat. Dla każdej ze spółek z tej drugiej kategorii jest pomysł na współpracę strategiczną z ABS w zakresie pozyskiwania kapitału, kontrahentów, znajdowania celów do przejęcia lub synergii biznesowej z innym spółkami z portfela ABS.” – dodaje Prezes Jarosz.

Emitent wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 17.08.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2016 r. Prognozy finansowe Spółki na 2016 r. zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,55 zł. Z kolei wartośćaktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł.

Emitent opublikuje raport okresowy za 2 kw. 2016 r. w dniu 10.08.2016 r.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacjezadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect.

ABS Investment S.A.

Reklamy