ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, aktywnie rozbudowuje swój portfel inwestycyjny i rozwija nowe perspektywiczne projekty inwestycyjne. Emitent realizuje także transakcje wychodzenia z inwestycji, w których osiągnięta została bardzo wysoka stopa zwrotu. Spółka zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w InBook S.A., bowiem wierzy, że przyjęta przez ten podmiot nowa strategia rozwoju oraz możliwe potencjalne akwizycje pozwolą istotnie zwiększyć osiągane przychody i uzyskiwane rentowności. Bardzo dynamicznie rozwija się również spółka Outdoorzy S.A., zajmująca się internetową sprzedażą specjalistycznego sprzętu sportowego, w której ABS Investment S.A. posiada 45% udziałów - w poprzednim roku zwiększone zostało zaangażowanie w tą spółkę z 25%. W 2015 r. Emitent zamknął 10 pozycji inwestycyjnych notując bardzo wysoką stopą zwrotu sięgającą przeciętnie powyżej 100%. Z kolei w tym roku ABS Investment S.A. ma zamiar skoncentrować się na rozwoju najważniejszych spółek portfelowych, określanych jako TOP 10, co powinno pozwolić na osiąganie wysokich zysków z działalności inwestycyjnej. Spółka w dalszym ciągu poszukuje podmiotów, które spełniają jej kryteria inwestycyjne i działają w niszowych oraz perspektywicznych branżach. Mocna pozycja rynkowa ABS Investment S.A. jako inwestora finansowego działającego głównie na rynku NewConnect, która wynika z wielu przeprowadzonych i udanych transakcji, przyciąga wiele nowych projektów, dzięki czemu Zarząd Spółki ma możliwość prowadzenia selekcji potencjalnych przedsięwzięć z dużej liczby ofert inwestycyjnych. „Przeprowadzenie tzw. „odchudzenia” składu portfela w poprzednim roku to efekt pracy w kilku ostatnich latach. Dzięki zamknięciu sporej liczby pozycji ABS uzyskał środki na reinwestycje, wypłatę dywidendy oraz skup akacji własnych. Trzy najważniejsze elementy strategii na rok 2016 to: skupienie się na rozwoju spółek z TOP 10, poszerzenie portfela o 3-5 nowych inwestycji oraz realizacja specjalistycznych usług doradczych, głownie na rzecz spółek portfelowych. Preferowane będą inwestycje w spółki już notowane, ale nie wykluczam również 1-2 inwestycji w podmioty niepubliczne.” - mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A. ABS Investment S.A. rozbudowuje swój segment doradztwa biznesowego i wypracowuje coraz wyższe przychody z tej działalności. Usługi konsultingowe są świadczone głównie podmiotom należącym do całej grupy, a także nowym pozyskiwanym klientom. Emitent doradza m.in. przy budowaniu strategii rozwoju spółek oraz w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego i kapitałowego do ich realizacji. ABS Investment S.A. świadczy także usługi doradcze związane z bieżącą działalności operacyjną przedsiębiorstw. „Nieodłącznym elementem strategii ABS jest bliska i ścisła współpraca ze spółkami portfelowymi. Mam na myśli szczególnie takie obszary jak: strategie rozwoju, akwizycje, poszukiwanie partnerów strategicznych oraz zarządzanie finansami. Szczególny nacisk kładę na synergię działalności poszczególnych spółek portfelowych. Dobra współpraca pomiędzy spółkami portfelowymi i wzajemne wykorzystywanie potencjału sprzedażowego to dla nas priorytet.” - zaznacza Jarosz. Spółka zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 3.096 tys. zł, realizując tym samym swoje prognozy finansowe. Był to tym samym najlepszy rok w całej historii ABS Investment S.A. Na uwagę zasługuje również fakt, że wartość przychodów ze sprzedaży usług sięgnęła w minionym roku 978 tys. zł. Umożliwia to Emitentowi pokrycie bieżących kosztów działalności bez konieczności dokonywania transakcji sprzedaży aktywów. Z uwagi na profil działalności ABS Investment S.A. największy wpływ na wysokość zysku netto Spółki miała oczywiście działalności inwestycyjna, w jej saldo w całym 2015 było dodatnie i wyniosło 3.570 tys. zł. Emitent realizuje obecnie dwa skupy akcji własnych – skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B prowadzony w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. W 2015 r. ABS Investment S.A. wypłacił także dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję. Notowane na rynku Catalyst obligacje Spółki są wyceniane od dłuższego czasu na poziomie powyżej 100% ich ceny nominalnej, co świadczy o dużym zaufaniu inwestorów oraz dobrej kondycji finansowej Emitenta. „Rekordowe wyniki wypracowane przez ABS w 2015 r. cieszą tym bardziej, bowiem zostały zrealizowane przy niesprzyjającej koniunkturze na rynku kapitałowym. Dobre wyniki, wpłata dywidendy oraz realizowane skupy akcji własnych zdecydowanie wzmocniły naszą wiarygodność na rynku. Wyrazem zaufania dla Spółki, jest poziom wyceny obligacji ABS notowanych na Catalyst, która od dłuższego czasu przekracza 100% wartości nominalnej. Z kolei kurs naszych akcji wzrósł w 2015 r. o ponad 22%, a łączna wartość obrotów nimi przekroczyła 3,9 mln zł.” - zakończył Prezes Jarosz. ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect. Artur Górski ABS Investment S.A.

Zobacz również