ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, oczekuje bardzo dobrego roku dla swoich spółek portfelowych. Emitent cały czas poszukuje także nowych oraz perspektywicznych projektów inwestycyjnych.   2016 rok był bardzo udany dla najważniejszych spółek portfelowych ABS Investment S.A., wchodzących w skład tzw. „TOP10”. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zakończyła miniony rok zyskiem netto w wysokości 671 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 771 tys. zł, rozwijając przy tym segment doradczy oraz inwestycyjny. Z kolei spółka InBook S.A., w której ABS Investment S.A. posiada akcje stanowiące blisko 30% udziału w kapitale zakładowym, wypracowała w 2016 r. zysk netto na poziomie 26 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 4.350 tys. zł. Była to bardzo wyraźna poprawa wyników finansowych w ujęciu rdr. Poprzedni rok był również bardzo dobry dla spółki SferaNET S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące ponad 11% udziału w kapitale zakładowym, bowiem zakończyła go ona zyskiem EBITDA na poziomie 1.113 tys. zł oraz zyskiem netto w kwocie 302 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 4.509 tys. zł. Spółka przekroczyła w ten sposób podwyższone prognozy finansowe na 2016 r. W lutym br. SferaNET S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego zamierza wybudować sieć światłowodową (za wyjątkiem przyłączy do klientów) w powiecie bielskim oraz cieszyńskim o długości ok. 1.300 kilometrów. Szacowana wartość całego projektu sięga ok. 43,8 mln zł, a wnioskowana wartość dofinasowania wynosi 34,1 mln zł.   „Sytuację finansową w kluczowych spółkach dla ABS określiłbym jako bardzo dobrą. Uzyskane w 2016 roku wyniki oraz standing finansowy tych firm ukształtował się powyżej moich oczekiwań. W 2016 roku BBC wypracowało drugi raz z rzędu dobry wynik. Struktura wyniku pokazuje, że firma ewoluuje w ostatnich latach z firmy doradczej w kierunku firmy inwestycyjno-doradczej. Moim zdaniem jest to dobry kierunek. Na sumę bilansową 7,5 mln zł składają się głownie akcje i udziały oraz środki pieniężne, co powoduje ogromne bezpieczeństwo prowadzenia działalności, którego nie mają firmy typowo doradcze, funkcjonujące od zlecenia do zlecenia. Rok 2016 był również bardzo dobry dla firmy InBook, która umocniła swoją pozycję rynkową, zdywersyfikowała działalność i wypracowała dodatni wynik finansowy. SferaNET zasługuje na ogromną pochwałę za zrealizowanie bardzo ambitnych prognoz w 2016 roku oraz za złożenie już w tym roku bardzo pracochłonnego wniosku o dotację w kwocie 34,1 mln zł.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.   Dobrym wynikiem finansowym zakończyła 2016 r. spółka portfelowa UHY ECA S.A., która zanotowała na poziomie skonsolidowanym ponad 731 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 8.895 tys. zł. ABS Investment S.A. wiąże bardzo duże nadzieje ze spółką LS Tech-Homes S.A., która w ostatnim czasie bardzo mocno rozbudowała swój portfel zamówień. Jego wartość wynosi obecnie ok. 124 mln zł. LS Tech-Homes S.A. podpisała w lutym br. list intencyjny z niemieckim partnerem, deklarującym zainteresowanie wykorzystaniem technologii modułowej oferowanej przez spółkę i planuje ją uwzględnić w pracach projektowych w ramach realizowanego przedsięwzięcia w Berlinie, którego szacowana wartość wynosi 150 mln EUR. Zarząd ABS Investment dobrze ocenia również perspektywy rozwoju dla spółki SFK Polkap S.A., w której posiada akcje stanowiące ponad 6% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten zakończył 2016 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości 2.732 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 14.914 tys. zł.   „Dobre wyniki UHY ECA i SFK Polkap stały się już normą. Mam nadzieję, że w tym roku do tego grona dołączy LS Tech-Homes. Jest to spółka wyjątkowa w portfelu ABS, ponieważ  w tym przypadku inwestowaliśmy w start-up, co się nam zdarzyło w drodze wyjątku. LS Tech-Homes zakończył w 2016 roku ogromny proces inwestycyjny i od razu pojawiły się duże i mocno referencyjne kontrakty. Również pozostałe spółki z TOP10 -Orion Investment, Outdoorzy, Robinson Europe i Unima2000, dobrze spisywały się w zeszłym roku. W tym roku w sposób jeszcze bardziej widoczny powinny się pojawić efekty pozyskanych środków z emisji w spółkach Robinson Europe oraz Outdoorzy.” - dodaje Jarosz.   ABS Investment S.A. zakończyła 2016 r. zyskiem netto w wysokości 3.216 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie ponad 1 mln zł, realizując tym samym swoje prognozy finansowe. Zakładały one osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Emitent zanotował w minionym roku zysk brutto w łącznej wysokości 4.019 tys. zł, a więc w przeliczeniu na 1 akcję było to ponad 0,50 zł, czyli 100% dolnej granicy prognozy finansowej. Z kolei prognozowana wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję miała wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł, co udało się zrealizować z sukcesem, bowiem sięgnęła ona poziomu 3,97 zł, a więc ponad 110% dolnej granicy prognozy.   „Z dużym optymizmem patrzę na cały portfel ABS w perspektywie 2-3 lat. Jest on mocno zdywersyfikowany, co jest istotne zarówno w kontekście ograniczania ryzyka, jak i zamykania poszczególnych inwestycji. W okresie ostatnich 5 lat ABS zamknął definitywnie 30 pozycji inwestycyjnych. W ostatnich dwóch latach roczne przychody z tego tytułu kształtowały się na poziomie 4-5 mln zł. Mam nadzieję, że ten trend zostanie utrzymany, co zaowocuje coraz lepszymi wynikami finansowymi, którymi chętnie podzielimy się z Akcjonariuszami.” - zakończył Prezes Jarosz.   Emitent wypłacił w minionym roku dywidendę z zysku za 2015 r. w kwocie 0,06 zł na akcję. Spółka realizuje także dwa programy skupu akcji własnych - skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.   Źródło obrazka:

Zobacz również