Reklamy
Biznes

Aktywa giełdowego Altus TFI S.A. wzrosły do 9,4 mld zł

Niezależne Altus TFI S.A. z sukcesem rozpoczęło 2016 rok. W styczniu br. dzięki napływowi nowych środków oraz wartość aktywów netto zarządzanych przez firmę wzrosła do 9,4 mld zł. Tym samym Altus TFI S.A. jest o krok bliżej na drodze do pokonania bariery 10 mld zł i wejścia w tym roku do pierwszej 10. największych TFI w Polsce.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., mimo fatalnej sytuacji na rynkach kapitałowych z sukcesem rozpoczęło 2016 rok. Na koniec stycznia br. wartość aktywów netto funduszy oraz portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management wynosiła łącznie 9 398,75 mln zł. Oznacza to, że w porównaniu z końcem ub.r. WAN wzrosła o 1,15% (tj. o 106,44 mln zł), a licząc rok do roku o 48,47% (tj. o 3 068,49 mln zł). – 2016 rok rozpoczął się dla rynków fatalnie, styczeń był kolejnym miesiącem spadku indeksu WIG20, tym razem o 1,34%. Mimo trudnych czasów na rynku funduszyinwestycyjnych, początek roku dla Altus TFI S.A. okazał się dość dobry. Aktywa zarządzane w ramach funduszy inwestycyjnych wzrosły o 208 mln zł. To efekt pozyskania znaczących środków do funduszy zamkniętychniededykowanych i dedykowanych, a także funduszy white label.

Niestety sytuacja na giełdzie, odstrasza drobnych inwestorów, co fatalnie rzutuje na rynek funduszy otwartych – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Jesteśmy o krok bliżej na drodze do pokonania bariery 10 mld zł i wejścia w tym roku do pierwszej 10. największych TFI w Polsce. Nadal jesteśmy zainteresowani przejęciem konkurencyjnych TFI, jak i poszczególnych funduszy, a dzięki takim transakcjom nasza pozycja rynkowapowinna się jeszcze wzmocnić – dodaje prezes Piotr Osiecki.


Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI S.A. (mln zł)

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI S.A. (mln zł)

31.01.2015

31.12.2015

31.01.2016

fundusze otwarte*

903,96

1 476,25

1 411,64

subfundusze wydzielone w ramach Raiffeisen Specjalistyczny FIO Parasolowy

296,63

558,91

600,28

niededykowane fundusze inwestycyjne zamknięte

1 576,40

2 319,40

2 350,11

dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte

1 493,52

3 140,64

2 785,66

asset management

2 059,74

1 797,11

1 695,57

Razem

6 330,26

9 292,31

9 398,75

* 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego
Źródło: Altus TFI S.A.
Obliczenia własne

Na koniec stycznia 2016 r. Altus TFI S.A. wartość aktywów netto 69 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wyniosła 7 703,18 mln zł. W porównaniu z końcem ub.r. zwiększyła się o 2,77% (tj. o 207,98 mln zł), a licząc rok do roku o 80,38% (tj. o 3 432,65 mln zł). W grudniu 2015 r., według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów netto wszystkich sklasyfikowanych krajowych funduszy zwiększyła się, licząc miesiąc do miesiąca o 12,46%, a o w całym roku o 12,05%. Oznacza to, że Altus TFI S.A. rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, zwiększając w nim swój udział.

– Realizowana konsekwentnie strategia dywersyfikacji portfela przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy zarządzanych oraz aktywów przynosi efekty, co szczególnie jest widoczne w okresie dekoniunktury. Choć początek lutego przyniósł poprawę niewielką nastrojów, to nadal prognozujemy dla rynku akcji jak i obligacji dużą zmienność w połączeniu z tendencją do spadku cen. Dzięki temu, że posiadamy w ofercie fundusze absolutnej stopy zwrotu, wierzytelności, czy aktywnej alokacji możemy dostarczyć strategie o niskiej korelacji z bazowymi klasami aktywów (akcjami i obligacjami), służące dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Inwestorzy to doceniają. W styczniu z emisji subfunduszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych i Altus NS FIZ Wierzytelności pozyskaliśmy łącznie 120 mln zł – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na rynku ponad siedem lat – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy.

Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Reklamy