Reklamy
Biznes

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – lipiec 2016 r

  • Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 9,3 proc. rdr przy jednoczesnym spadku wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 3,5 proc.
  • Wzrost wolumenów obrotu kontraktami terminowymi na akcje o 49,1 proc. rdr
  • oraz spadek obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 8,9 proc.
  • Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wzrosła o 14,5 proc. rdr do 78,9 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu gazem na rynku spot o 97,8 proc. rdr i wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku spot o 2,4 proc.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku osiągnęła w lipcu 2016 r. poziom 21,1 mld zł, czyli o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w lipcu 2016 r. wyniosła 1,3 mln odnotowując spadek o 0,9 proc. rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w lipcu 2016 r. 805,1 mln zł, natomiast ma rynku NewConnect – 3,1 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec lipca 2016 r. wyniosła 46 171,72 pkt odnotowując spadek o 12,5 proc. rok do roku.

W lipcu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 297,3 tys. szt., co oznacza spadek o 16,9 proc. wobec lipca 2015 r. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 36,1 proc. do poziomu 117,4 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec lipca 2016 r. 78,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła o 13 proc. w porównaniu do lipca 2015 r., do poziomu 179,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lipcu 2016 r. wyniósł 8,4 TWh wobec 13,2 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu 2016 r. 4,6 TWh w porównaniu z 15,9 TWh w lipcu ubiegłego roku.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi w lipcu 2016 r. wyniósł 3 TWh co oznacza spadek o 24,3 proc. w stosunku do lipca 2015 r.

Kapitalizacja 430 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lipca 2016 r. wyniosła 508,5 mld zł. Łączna kapitalizacja 483 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW na koniec lipca tego roku to 959,4 mld zł.

Na rynku NewConnect, w lipcu, inwestorzy powitali spółki: Tower Investments, której oferta wyniosła ponad 10 mln zł. oraz JWA (brak oferty).

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje spółki ORLEN CAPITAL AB (PUBL) o rekordowej wartości750.000.000 EUR.

W lipcu 2016 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 2 mniej niż rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowania GPW

Reklamy