Reklamy
Biznes

BVT S.A. nabywa pakiety wierzytelności o wartości 4,8 mln zł

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, dokonała nabycia trzech pakietów wierzytelności z branży telekomunikacyjnej o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 4,8 mln zł. Emitent realizuje tym samym założenia przyjętej przez niego Strategii Rozwoju.

Zakupione przez Spółkę pakiety wierzytelności z branży telekomunikacyjnej zawierają należności wynikające z niezapłaconych przez klientów biznesowych faktur za usługi oraz sprzęt, notodsetkowych i obciążeniowych, a także kar z tytułu zerwania umów lojalnościowych. Łączna wartość nominalna nabytych przez BVT S.A. pakietów wynosi ponad 4,8 mln zł. Są to tym samym już kolejne pakiety wierzytelności zakupione przez Emitenta w ramach podpisanej umowy ramowej z polskim operatorem telekomunikacyjnym. Wejście w branżę wierzytelności telekomunikacyjnych stanowiło jeden z głównych elementów Strategii Rozwoju BVT S.A. Zdaniem Zarządu Spółki ten kierunek rozwoju przełoży się na dalszą poprawę jej wyników finansowych.

„Zakupione pakiety wierzytelności są pod względem ich charakterystyki tożsame z tymi, które Spółka posiada już w swoim portfelu. Ze względu na powyższe już na etapie ofertowania mieliśmy możliwość ich wyceny na realnym poziomie, a co za tym idzie, złożyliśmy optymalną ofertę. Dodatkowo, mamy już wypracowaną procedurę dotyczącą objęcia pakietów windykacją, co znacznie usprawni proces ich obsługi. Pierwsze odzwierciedlenie wpływu środków finansowych w ramach tych pakietów zostanie odzwierciedlone w wyniku finansowym Spółki za drugi kwartał 2016 roku.” – mówi Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Spółka osiągnęła w 2015 r. zysk netto w wysokości 2.209 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 6.022 tys. zł. Wypracowanie tak dobrych wyników finansowych przez BVT S.A. było rezultatem rozwoju skali prowadzonej działalności oraz wprowadzania do obsługi kolejnych pakietów wierzytelności, w tym także z nowych segmentów m.in. „telekomunikacji” oraz „transportu miejskiego”.

Emitent prowadzi negocjacje odnośnie nabycia wierzytelności pochodzących z sektora bankowego. BVT S.A. analizuje możliwości nabycia pakietów wierzytelności dotyczących osób fizycznych zarówno tych zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych. Spółka rozmawia również z Funduszami Sekurytyzacyjnymi w sprawie nawiązania współpracy przy nabywaniu wierzytelności bankowych. Emitent podjął decyzję o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wydanie zezwolenia na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi i zawarł umowę z wyspecjalizowanym podmiotem, który przygotuje potrzebną dokumentację. Zarząd Spółki szacuje, że wejście w segment wierzytelności sekurytyzowanych powinno stanowić bardzo dobre przygotowanie do funkcjonowania w ramach nowych struktur po przejęciu WindykacjaPL Sp. z o.o. BVT S.A. przygotowuje się bowiem do procesu połączenia ze spółką WindykacjaPL Sp. z o.o., która zajmuje się windykacją należności na terenie całej Polski.

„Odnosząc się do wyników finansowych, jakie Spółka wypracowała w 2015 roku, zwracam uwagę na ich wielokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Podkreślam również, że jest to wynik prowadzonej przez Zarząd polityki, która z jednej strony skupia się na optymalizacji kosztów, z drugiej zaś na dywersyfikacji portfela posiadanych wierzytelności. Wspomniana dywersyfikacja dotyczy obszarów pochodzenia wierzytelności. Zakładam, że tak realizowana strategia Spółki zapewnia jej zróżnicowane źródła spływu środków finansowych. Wyniki finansowe Spółki za rok 2015 pokazują jasno, że powyższe założenia są jak najbardziej prawidłowe i przynoszą oczekiwany efekt w postaci wypracowanego zysku. W chwili obecnej wspólnie z Zarządem WindykacjaPL Sp. z o.o. koncentrujemy się na realizacji kolejnych etapów i zakończeniu procesu połączenia Spółek. Prace są zaawansowane i polegają na wdrażaniu konkretnych procedur formalnych przewidzianych przepisami prawa. Według moich założeń finalizacja tego procesu będzie miała miejsce w połowie drugiego kwartału 2016 roku.” – podsumowuje Szuba.

BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, a ich zlokalizowanie obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nabyte przez Spółkę pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Emitent specjalizuje się obecnie w obsłudze wierzytelności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A., która posiadaakcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Natomiast Doradcą Finansowym i jednym z akcjonariuszy Spółki jest ABS Investment S.A.

BVT S.A.

Reklamy