Reklamy
Biznes

FAST FINANCE po 2015 r.: wzrost przychodów i spadek zadłużenia

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – obniża zadłużenie (wskaźnik długu netto do kapitału na koniec roku – 0,65) i dzięki dużym przychodom (33,3 mln) nieznacznie poprawia wynik uzyskując zysk netto w wysokości 9,9 mln.

W 2015 roku spółka FAST FINANCE wypracowała przychody zesprzedaży w wysokości 33,3 mln zł (wzrost o 23,0%). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 18,7 mln zł (wzrost o 48,7% r/r), a zysk netto wyniósł 9,9 mln zł (wzrost o 0,2% r/r). W okresie sprawozdawczym spółka poprawiła marżę EBITDA o 9,0 p.p. do poziomu 57,4%, a marża operacyjna wzrosła o 9,8 p.p., osiągając wartość 56,2%. Wskaźniki oceniające efektywność kapitału pozostają wysokie, pomimo spadku rentowności kapitału własnego o 3,5 p.p. Na niezmienionym poziomie – 3,4% – utrzymała się rentowność operacyjna aktywów.

Rok 2015 był kolejnym okresem realizacji obranej strategii i działania zgodnie z przyjętym modelem biznesowym. Własny model wyceny oraz nabywanie od wiarygodnych podmiotów wysokiej jakości portfeli masowych wierzytelności sprawiają, że FAST FINANCE efektywnie windykuje  portfele uzyskując atrakcyjną marżę. Inwestycje w rozwój organizacyjny owocują stałym doskonaleniem procesów, budowaniem kompetencji i stabilnością zespołu pracowników – mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

W ubiegłym roku spółka FAST FINANCE korzystała z finansowania dłużnego przez emisję obligacji w łącznej kwocie 32,8 mln zł. Jednocześnie zredukowano zobowiązania długoterminowe o 16,9% r/r, co obniżyło wskaźnik zadłużenia do poziomu 0,65, tzn. znacznie poniżej wartości przyjętej w warunkach emisji.

Zainteresowanie sektorem windykacji w 2015 roku rosło; duża podaż wierzytelności, możliwa do uzyskania wysoka marża oraz poprawa wizerunku branży przyciągają nowe podmioty.

Konsolidacja branży oraz zmiany w otoczeniu rynkowym stawiają przed spółką duże wyzwania. FAST FINANCE stawia na rozwój organizacyjny, dążąc do uzyskania przewagi rynkowej opartej na efektywności procesów i eksperckich kompetencjach. Spółka inwestuje w szkolenia kadry menadżerskiej oraz w doskonalenie obsługi prawno-windykacyjnej.

Posiadamy stabilną strukturę własnościową, wypracowaną przez 12 lat pozycję na rynku obrotu masowymi wierzytelnościami oraz znakomity zespół Pracowników i Współpracowników. To doceniane przez rynek atuty, dzięki którym pozytywnie patrzymy na perspektywy rozwoju spółki – dodaje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

W ubiegłym roku spółka podjęła nowe inicjatywy służące komunikacji z inwestorami: zrealizowała projekt badawczy „Jak budować swój portfel inwestycyjny?” i wzięła udział w konferencji WallStreet.

Stale pracujemy nad uatrakcyjnieniem naszej strony internetowej www.fastfinance.pl, dlatego ucieszyło nas, gdy zyskała ona uznanie kapituły konkursu Złota Strona Emitenta IX – mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

Spółka FAST FINANCE odnotowuje niesłabnącą dynamikę sprzedaży kredytu konsumenckiego oraz wzrost płac Polaków. Ponadto portfel udzielonych w ubiegłych latach pożyczek stanowi nadal naturalną bazę przyrastania portfela windykowanych wierzytelności. Wymienione elementy spółka ocenia jako pozytywne dla perspektyw rozwojowych zarówno całej branży, jak i FAST FINANCE.

FAST FINANCE S.A.

Reklamy