Biznes Fundusze

FORUM TFI: wartość aktywów zarządzanych funduszy przekroczyła 12 mld zł

Na koniec Q3 2015 wartość aktywów funduszy zarządzanych przez FORUM TFI – jedno z największych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku niepublicznego – przekroczyła 12 mld złotych.

Spółka – jako pierwsza na tak szeroką skalę – wprowadziła na krajowy rynek wyjątkowo efektywny i unikalny model funduszy sekurytyzacyjnych – oferujących inwestorom stosunkowo wysoką stopę zwrotu orazbezpieczny sposób zarządzania aktywami. FORUM TFI utworzyło łącznie 5 funduszy sekurytyzacyjnych dla inwestorów indywidualnych, przy ogółem ponad 90 funduszach inwestycyjnych zamkniętych.

Fundusze sekurytyzacyjne są odmianą funduszy inwestycyjnych, których aktywność jest ograniczona do inwestowania w portfele wierzytelności. Najczęściej te fundusze są elementem grupy kapitałowej skupionej wokół firmy windykacyjnej, dla której nabywają portfele wierzytelności bankowych, firm telekomunikacyjnych, dostawców mediów czy innych usługodawców. Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne funduszu jest interesującą alternatywą dla lokowania środków w klasyczne instrumenty finansowe – akcje, obligacje czy produkty bankowe, zwłaszcza że często zapewnia wyjątkowo atrakcyjny zysk.

„Zaangażowanie kapitału w certyfikaty uczestnictwa w funduszach sekurytyzacyjnych to bardzo dobra lokata w czasach niepewności oraz bessy na giełdach. Odpowiednie zarządzanie, unikalny know-how oraz efektywna współpraca z podmiotem windykacyjnym pozwalają na uzyskanie wysokiego zysku z inwestycji w wierzytelności. Dlatego FORUM TFI w tym instrumencie finansowym jest w stanie zaoferować inwestorom stopę zwrotu na tak wysokim poziomie” – mówi Mateusz Sarapata, prezes zarządu FORUM TFI.

FORUM TFI oferuje inwestycje w fundusze sekurytyzacyjne z określoną z góry, minimalną stopą zwrotu. Fundusze te działają na zasadzie kwartalnych wykupów, podczas których wypłacany kapitał powiększany jest każdorazowo o odsetki naliczane według powyższej stopy, określanej jako „nie mniej niż”. Zysk netto – w tego rodzaju funduszach – waha się między 7% a 13%.

„Średnia ważona stopa zwrotu w funduszach sekurytyzacyjnych należących do FORUM TFI to 11,5%. Do osiągnięcia takiego rezultatu niezbędne jest wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z odpowiednio wyselekcjonowanymi podmiotami zarządzającymi portfelami wierzytelności sekurytyzowanych.” – dodaje Mateusz Sarapata.

Wybór odpowiedniego partnera do zarządzania portfelem funduszu sekurytyzacyjnego wynika z faktu, że jego zadaniem – jako podmiotu prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – jest między innymi analiza i selekcja nabywanych pakietów wierzytelności, organizacja i nadzór nadprocesem windykacji oraz wycena portfeli funduszu, a więc działania, od których w dużej mierze zależy efektywność funduszu – określana choćby poprzez szybkość dokonywania wykupów certyfikatów inwestycyjnych od inwestorów.

„W funduszach, w których prowadzone są wykupy, zebrano niemal 76 mln złotych – z czego do inwestorówwróciło już 78% kapitału. Wraz z zyskiem fundusze te wypłaciły już swoim inwestorom 71,5 mln złotych” – precyzuje Mateusz Sarapata.

Ostatnio na rynku funduszy inwestycyjnych widać prawdziwy wysyp produktów sekurytyzacyjnych, do którego w dużej mierze przyczyniło się powodzenie dotychczas działających, w tym także tych z portfolio FORUM TFI. Na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić.

FORUM TFI utworzyło do tej pory 13 funduszy sekurytyzacyjnych oraz nawiązało współpracę z 7 podmiotami zarządzającymi portfelami wierzytelności sekurytyzowanych. Pod zarządzaniem spółki stworzono efektywny i unikalny model funduszy na polskim rynku, który jest odpowiedzią na indywidualne oczekiwania uczestników. Do takich rozwiązań należą:

fundusze z wieloma zarządzającymi portfelami wierzytelności – windykatorami,
fundusze wymagające niestandardowego raportowania, także dla potrzeb konsolidacji zagranicznych grup kapitałowych,
obsługa portfeli wierzytelności hipotecznych,
zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi o rozproszonej strukturze właścicielskiej,
umowy subpartycypacyjne zawierane przez fundusze.

FORUM TFI

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com