Biznes Technologia

FPP: Inteligentny transport – jak usprawnić siatkę połączeń?

Korzyści dla konsumentów i stymulacja rynku pracy

System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii w odpowiedzi na zmiany społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania konsumentów, w oparciu o koncepcje nowoczesnych miast. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach, obniżenie cen przy wzroście jakości usług, a także stymulacja rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.

„Obecnie nowoczesne technologie, infrastruktura, rynek pracy i wzrost gospodarczy są systemem naczyń połączonych. Efektywne wdrożenie technologii pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Upowszechnienie nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych, zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Wszystkie te czynniki – przy sprzyjających regulacjach legislacyjnych – wpływają na rozwój gospodarki i wzrost PKB” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Rozwiązania z zakresu inteligentnego transportu obejmują narzędzia:[1]

 • tworzenia innowacji technologicznych i nietechnologicznych: biznesowych, społecznych i organizacyjnych:
  • gospodarki współdzielenia (sharing economy) i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
  • pojęcia inteligentnego miasta (smart city) i inteligentnego transportu
  • koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things) i jej wpływu na rozwiązania organizacyjne z zakresu inteligentnego transportu
 • poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych
  • zmian na rynku pracy
  • zmian form zatrudnienia i sposobów pracy, w związku z rozwojem technologii
  • zależności pomiędzy rozwojem platform zarobkowego współdzielenia przejazdów i rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu oraz zmianą sytuacji życiowej wybranych grup społecznych
 • uzupełnienia publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach
  • identyfikacja priorytetów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego
  • analiza komplementarności rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu
  • analiza istniejących siatek połączeń transportowych

„Prognozuje się, że w najbliższych latach polskie miasta staną przed wyzwaniem połączenia w sieć potrzeb mieszkańców, wzajemnych relacji mieszkańców, procesów podejmowania decyzji, procesów komunikacji służb publicznych i infrastruktury, których celem będzie zapewnienie obywatelom oczekiwanej jakości życia, rozumianej jako stopień zaspokojenia potrzeb, w tym zwiększania poziomu dostępności transportowej. Potencjalną odpowiedzią na te wyzwania może być tworzenie (lub wykorzystywanie już istniejących) narzędzi innowacji technologicznych i nie technologicznych biznesowych, społecznych i organizacyjnych – wskazują autorzy Raportu z Instytutu Sobieskiego.

Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

[1] Raport Instytutu Sobieskiego „Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę”, autorzy: Tomasz Styś, Agnieszka Tubis, Łukasz Zaborowski.

 

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com