Reklamy
Biznes

Grupa Kapitałowa EGB Investments SA prezentuje wyniki po IV kwartale 2015

Grupa Kapitałowa EGB Investments SA po czterech kwartałach 2015 roku – przy przychodach wynoszących 50,3 mln zł, osiągnęła zysk netto owartości 5,8 mln zł. W samym czwartym kwartale przychody zesprzedaży wyniosły ponad 8 mln zł.

Stabilny poziom wyników finansowych

Na przestrzeni czterech kwartałów 2015 roku Grupa Kapitałowa EGB Investments SA wypracowała łącznie 5,8 mln zł zysku netto oraz 50,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w samym IV kwartale zysk netto i przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio 450 tys. zł i 8 mln zł. – Wyniki osiągnięte po czterech kwartałach przez Grupę Kapitałową plasują się na satysfakcjonującym poziomie oraz świadczą o właściwie obranej strategii biznesowej – podkreśla Tomasz Kuciel, Prezes Zarządu EGB Investments SA.  – W omawianym okresie wskaźniki EBIT i EBITDA osiągnęły niższy poziom z uwagi na zmianę struktury przychodów spółki dominującej, tj. niższy udział przychodów ze sprzedaży i wyższy udział przychodów finansowych w 2015 r. względem okresu porównawczego – tłumaczy Prezes Zarządu. W czwartym kwartale EGB Investments SA zintensyfikowała działania w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych. Zwiększając – w tym obszarze, potencjał przychodowy podpisała umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2.

Ponadto, w omawianym okresie, spółki z Grupy Kapitałowej, terminowo realizowały wykup kolejnych serii emitowanych przez siebie obligacji, umacniając tym samym wiarygodność w oczach inwestorów. Jednocześnie rzetelnie wywiązywały się ze zobowiązań związanych z emisją papierów dłużnych, co potwierdza atrakcyjną perspektywę inwestycji dokonywanych przez Obligatariuszy w obligacje spółek Grupy Kapitałowej EGB Investments SA.

Jubileuszowy rok – rokiem zmian

Oprócz pozyskania do obsługi nowych wierzytelności sekurytyzowanych, czwarty kwartał okazał się okresem dużych zmian – zarówno w strukturze właścicielskiej EGB Investments SA jak i organizacyjnej całej Grupy Kapitałowej. W listopadzie spółka dominująca pozyskała nowego inwestora kapitałowego jakim są niektóre fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez ALTUS TFI SA, tworzone dla podmiotów zewnętrznych. Posiadają one obecnie 98,86% akcji spółki i tyle samo głosów na jej Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. – Jestem pewien, że kierunek, który wspólnie obraliśmy pozwoli nam na dalszy rozwój, budowanie wartości Grupy oraz zoptymalizowanie jakości obsługi naszych Klientów i Partnerów Biznesowych – komentuje Tomasz Kuciel.

Jednocześnie w czwartym kwartale doszło do zmiany struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej EGB Investments SA. W wyniku sprzedaży wszystkich posiadanych przez spółkę dominującą udziałów w EGB Finanse sp. z o.o., spółka zależna została wyłączona z Grupy.

EGB Investments SA

Reklamy