Reklamy
Biznes

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za 2015 r.

– 2015 rok był dla nas przełomowy z dwóch powodów. Po pierwsze, zgodnie z przewidywaniami, powróciliśmy do wzrostów w segmencie telewizji, po dłuższym okresie negatywnego wpływu cyfryzacji telewizji naziemnej, której skutki odczuwali wszyscy operatorzy rynku usług wideo. Po drugie, staliśmy się już faktycznie dostawcą usług zintegrowanych dla domu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym klientom oferujemy nie tylko najwyższej klasy usługi telekomunikacyjne, ale również szeroki wachlarz usług dodatkowych – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

Stabilne przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała w 2015 r. 709,5 mln zł przychodów i jest to wynik zbliżony do 2014 r., gdy przychody wyniosły 705,8 mln zł (wzrost o 0,5%). Wzrosły przychody w segmencie telewizji (o 0,6% r/r do 350,7 mln zł) oraz w segmencie Internetu (o 1,3% r/r do 223,5 mln zł). Sprzedaż w segmencie telefonii spadła o 5,6% r/r do 103,4 mln zł. Pozostałe przychody (np. dzierżawy infrastruktury, inne usługi spoza biznesu podstawowego) wzrosły o 16,8% do poziomu 31,8 mln zł.

W 2015 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów pozostawała stabilna. Przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,4%, z Internetu 31,5%, z telefonii 14,6%, a pozostałe przychody stanowiły 4,5%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec 2015 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,67 mln usług (RGU), czyli 73,7 tys. więcej niż na koniec 2014 r. Wzrost RGU rok do roku związany był z przejęciami mniejszych spółek telekomunikacyjnych, wprowadzeniem nowych usług, a także ze wzrostem organicznym biznesu.

Nowych klientów pozyskano w segmentach telewizji (wzrost RGU o 36,5 tys. r/r) i Internetu (o 8,9 tys. r/r). Rozwój nowych usług przyniósł kolejne 39,5 tys. RGU. Spadek RGU odnotowano natomiast w segmencie telefonii (o 11,2 tys. r/r).

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,03 na koniec 2015 r. wobec 1,95 na koniec 2014 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 67,1 zł w porównaniu z 66,3 zł przed rokiem.

Na koniec 2015 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 824,1 tys. abonentów, z których 310,5 tys. korzystało z dwóch usług, a 130,3 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

W 2015 r. skorygowana EBITDA wyniosła 356,1 mln zł wobec 374,8 mln zł przed rokiem.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) wzrosły o 3% r/r do 360,9 mln zł. Największy wzrost kosztów odnotowano w obszarze kosztów sprzedanych usług (wzrost o 19,0 mln zł).

Zysk netto za 2015 r. wzrósł o 70% do 86,2 mln zł z 50,8 mln zł w 2014 r. Wzrost wyniku jest po części pochodną efektywnej stopy opodatkowania zysku brutto na poziomie poniżej zera w 2015 r. Przyczyną takiej sytuacji było przede wszystkim utworzenie w 2015 r. aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego na stratach podatkowych z lat ubiegłych.

Istotny negatywny wpływ na osiągnięte wyniki miała aprecjacja dolara i euro wobec złotego (wzrost kosztów operacyjnych z tego tytułu o ok. 9 mln zł w 2015 r.).

Inwestycje i akwizycje Multimedia Polska

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w 2015 r. 220,9 mln zł, z czego 211,6 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Na akwizycje wydano 23,3 mln zł. Zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych oraz uzgodnienia pomiędzy fakturowaniem nakładów inwestycyjnych a poziomem środków trwałych wyniosły -14 mln zł.

Obecnie Grupa nie planuje większych inwestycji w modernizację sieci dostępowych, w związku z czym spodziewa się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych związanych z przejęciami) w relacji do przychodów w kolejnych latach będą nieznacznie niższe niż w latach ubiegłych, pomimo rosnącej skali działalności. Istotny spadek nakładów inwestycyjnych będzie miał miejsce po zakończeniu procesu cyfryzacji bazy abonenckiej w 2017 r. Ponadto, Grupa Multimedia Polska planuje dalej być aktywna w zakresie konsolidacji rynku telekomunikacyjnego.

Zmiana polityki rachunkowości

Zwracamy uwagę, że Grupa dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie ujmowania i rozliczania w rachunku wyników kosztów pozyskania abonenta. Zgodnie ze zmienioną polityką rachunkowości, koszty pozyskania klienta dotyczące umów świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz umów sprzedaży energii i gazu są aktywowane jako aktywa niematerialne i amortyzowane przez średni okres trwania umowy, a nie, jak dotychczas, rozliczane w rachunku wyników w momencie poniesienia. Zmiana ta miała wpływ na następujące pozycje rachunku zysków i strat: amortyzację, koszty operacyjne oraz podatek dochodowy, a w konsekwencji zysk netto. Zmiana została wprowadzona również w roku 2014 dla zachowania porównywalności danych.

Multimedia Polska

Reklamy