Reklamy
Biznes

Grupa Paged – rekordowe przychody, 30% wzrost EBITDA

wymiana walut tanio

O 15% rdr. wzrosły w 2015 r. przychody przemysłowo-inwestycyjnej Grupy, sięgając rekordowych 820,9 mln zł. Ubiegłoroczny zysk operacyjny powiększony o amortyzacje Grupy Paged, po 30% wzroście, wyniósł niemal 156 mln zł.

Filarem wyników Grupy pozostaje segment sklejkowy, którego EBITDA, po blisko 10% wzroście, w 2015 r. wyniosła niemal 92,9 mln zł, z kolei najwyższą dynamiką wzrostu wyników pochwalić może zajmujący się wynajmem samochodów Ivopol, którego przychody i EBITDA wzrosły w minionym roku o odpowiednio 150 i 180%. Kluczowy wpływ na wynik netto Paged, który w 2015 r. wyniósł 44,4 mln zł, miał odpis wartości firmy, związany z planowaną sprzedażąpakietu akcji DTP S.A.

Wybrane dane finansowe za 2015 r.

820,9 mln zł skonsolidowanych przychodów (15% wzrost rdr.)
248,0 mln zł zysku brutto na sprzedaży (12% wzrost rdr.)
156,0 mln zł EBITDA (30 % wzrost rdr.)
121,1 mln zł zysku operacyjnego (25% wzrost rdr.)
107,9 mln zł zysku przed opodatkowaniem, oczyszczonego z wpływu wydarzeń jednorazowych (36% wzrost  rdr.)
44,4 mln zł zysku netto (41% spadek rdr.)
84,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (46% wzrost rdr.)
403,8 mln zł długu netto na koniec 2015 r.
Współczynnik dług netto/EBITDA – 2,6x (w porównaniu z 2,7x na dzień 31.12.2014 r.)

– Mamy za sobą udany rok, rok, który w Grupie Paged stał pod znakiem budowy solidnych biznesowych, finansowych i organizacyjnych fundamentów pod dalszy dynamiczny wzrost w kolejnych latach. W kluczowym dla wyników Grupy segmencie sklejki w 2015 r., dzięki dalszej optymalizacji procesów produkcji i podnoszeniu efektywności sprzedaży, udało się nam zwiększyć sprzedaż o 9%, sięgając równocześnie blisko 100% wykorzystania obecnych mocy produkcyjnych Grupy.

Ukończona w minionym roku inwestycja w zakład produkcji sklejki MIRROR umożliwi nam dalszą ekspansję w tym niezwykle perspektywicznym segmencie biznesu i począwszy od 2016 r., sukcesywnie, będzie wspierać wzrost przychodów i zysków z tej działalności. Europa Systems, producent logistyki wewnętrznej, który dołączył do Grupy w 2014 r., zrealizował ambitny budżet na 2015 r., projekcję zysku netto bijąc o 5%. Na uwagę zasługuje też Ivopol, który w 2015 r. kolejny rok z rzędu dynamicznie zwiększył sprzedaż, niemal potrajając EBITDA, która wyniosła 8,3 mln zł – ocenia Daniel Mzyk, prezes Paged S.A.

Daniel Mzyk podkreśla, że kluczowy wpływ na kształt Grupy Paged, jakość wyników i wartość Grupy dlaAkcjonariuszy Paged S.A. w najbliższych latach mieć jej internacjonalizacja. – Przygotowując się do ekspansji zagranicą dokonujemy nie tylko kompleksowego przeglądu kadr czy audytu procedur, ale również przeglądu prowadzonych biznesów pod kątem perspektyw ich rozwoju i roli w strukturze finansowania dalszego wzrostu Grupy. W efekcie tych analiz podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu negocjacji ws. sprzedaży kontrolnego pakietu akcji DTP będącego w naszym posiadaniu, efektem którego było ogłoszenie, przez PRA Group, wezwania na akcje tej spółki. Uzyskane, w przypadku powodzenia wezwania, środki zostaną, alternatywnie, przeznaczone na współfinansowanie dalszego rozwoju Grupy, w tym ewentualnych akwizycji, które rozważamy oraz spłatę części zobowiązań lub na redukcję długu i wypłatę dywidendy – wskazuje Daniel Mzyk.

Segment sklejkowy Grupy Paged w 2015 r. osiągnął 460,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (424,8 mln zł 2014 r.), wypracowując 92,9 mln zł EBITDA (10% wzrostu rdr.). Zysk operacyjny segmentu wzrósł do 78,3 mln zł (wzrost o 9% rdr.), a wynik netto wyniósł 66,4 mln zł (60,5 mln zł rok wcześniej). Zakumulowany wolumen sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy na koniec 2015 r. wynosił prawie 167 tys. m3 i był o 11% wyższy niż w 2014 r. (150 tys. m3). Najważniejszym wydarzeniem minionego roku w biznesie sklejkowym Grupy Paged było ukończenie budowy zakładu w produkcji sklejki MIRROR w Morągu, wytwarzanej z wykorzystaniem bardziej dostępnego drewna iglastego. – Budowa zakładu, jej rozruch i trwający obecnie proces systematycznego podnoszenia efektywności produkcji przebiegają zgodnie z harmonogramem. Celem na 2016 r. jest wzrost produkcji i sprzedaży sklejki MIRROR, przy równoczesnej optymalizacji tych procesów, co sprawi, że w 2017 r. nowy zakład wypracuje znaczący wpływ na EBITDA segmentu sklejkowego – analizuje Robert Ditrych, wiceprezes Paged S.A.

Wiceprezes Pagedu podkreśla, że 2016 r. będzie również okresem inwestycji w dalszy rozwój Europa Systems, która, po dezinwestycji z segmentu wierzytelności, stanie się drugim pod względem generowanej EBITDA biznesem Grupy Paged. – Integracja Europa Systems z Grupą Paged przebiega zgodnie z planem, jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z bieżących wyników spółki jak i perspektyw, jakie się przed nią rysują. W minionym roku kadra menedżerska Europa Systems została istotnie wzmocniona, co w połączeniu z dotychczas posiadanymi unikalnymi kompetencjami i doświadczeniem sprawia, że spółka jest organizacyjnie, biznesowo i finansowo gotowa do dalszej ekspansji w kraju i zagranicą. Za strategiczny dla spółki uznajemy rynek niemiecki, wierzymy, że Europa Systems ma potencjał dla skokowego wzrostu udziału w tym rynku – informuje Robert Ditrych.

Grupa Kapitałowa Paged

Reklamy