Reklamy
Biznes

Inwestycje w badania i rozwój polskich firm IT to konieczność! Dlaczego tak mało firm to robi?

W Polsce stopniowo wzrasta konieczność inwestycji w prace badawczo-rozwojowe. Takie dane płyną z raportu „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” firmy PwC i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Większe zaangażowanie firm w badania i rozwój to środek na tworzenie innowacyjnej gospodarki – twierdzą eksperci.

Według danych zawartych w raporcie, największy odsetek przychodów z wyników prac B+R w przychodach operacyjnych widoczny jest w sektorach: chemicznym i farmaceutycznym (47,33%), produkcji pojazdów i maszyn (45,66%) oraz IT (25,24%). Obecnie, aby gospodarka danego kraju mogła być konkurencyjna na tle pozostałych państw oraz bezpieczna przed cyberatakami szczególny nacisk powinien zostać położony właśnie na rozwój innowacji w sektorze IT – mówi Prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu Transition Technologies – polskiej Spółki IT, która posiada status Centrum Badawczo – Rozwojowego. W 2014 roku udział przychodów wygenerowanych w wyniku działań badawczo-rozwojowych wyniósł średnio 16,62%. W porównaniu z rokiem 2008 jest to wzrost o 7 punktów procentowych, co świadczy o wzroście inwestycji w tym obszarze, aczkolwiek bardzo powolnym.

B+R w Polsce

Polska pod względem inwestycji w badania i rozwój w porównaniu z innymi państwami nie jest liderem. W rankingu Bloomberg’a z 2014 roku „Most innovative in the World: Countries” Polska znalazła się na 24 miejscu na 50 krajów zbadanych pod względem innowacyjności. Niemniej w ostatnim czasie pojawił się jednak wyraźny trend zainteresowania biznesu działaniami badawczo-rozwojowymi o czym świadczy wzrost inwestycji w tym obszarze. Według danych pochodzących z raportu „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” w 2014 roku, wzrost ten osiągnął poziom 41%.

– Dla polskich przedsiębiorców prace badawczo -rozwojowe stają się podłożem do zainicjowania prac nad nowym produktem. Jednakże z drugiej strony nadal wiele przedsiębiorstw nie rozwija tego obszaru aktywności. Za główną przyczynę możemy uznać koszty, jakie wiążą się z tego typu działaniami – mówiąc wprost nie każdą firmę na to stać. Pojawiają się również problemy natury prawnej. Należy jednak wspomnieć, że w 2013 roku wydatki firm na działalność badawczo-rozwojową wzrosły o 17,8% w porównaniu z rokiem 2012. Z drugiej strony, jeżeli polskie firmy chcą się rozwijać, muszą inwestować w badania. Nasza firma od 5 lat posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Prowadzimy badania w obszarze m.in. przemysłu, energetyki, czy biomedycyny. Tworzymy innowacyjne rozwiązania w zakresie diagnostyki chorych na nowotwory, osób niewidomych i słabowidzących oraz zaawansowane technologie usprawniające przemysł wytwórczy. Tworzymy technologie jutra. – mówi prof. Konrad Świrski z firmy Transition Technologies. Co więcej, z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC i NCBR, wynika, że najwięcej na badania i rozwój wydają przedsiębiorstwa działające od 10-15 lat. Ich wydatki stanowiły 47% wydatków poniesionych w 2014 roku.

Korzyści dla gospodarki

– Wspomniany wzrost inwestycji wśród firm z obszaru IT wiąże się ze wzrostem świadomości wśród właścicieli firm oraz potrzebie konkurencyjności na rynku. Wiemy o tym, gdyż nasza firma w 2014 według rankingu TOP 200 Computerworld wydała najwięcej na badania i rozwój z pośród polskich firm IT. Aktualnie, innowacyjność rozwiązań i produktów jest elementem wyróżniającym i znakiem rozpoznawczym wielu firm – dodaje prof. Świrski. Ponadto, pomiędzy rokiem 2011 a 2013 łączne wydatki wewnętrzne przedsiębiorców z sektora przetwórstwa przemysłowego na B+R wzrosły aż o 68%. Ma to swoje realne odzwierciedlenie również w zatrudnieniu, co korzystanie wpływa na koniunkturę gospodarczą, przyczyniając się tym samym do obniżenia poziomu bezrobocia i wzrostu atrakcyjności krajowej gospodarki dla przyszłych inwestorów. O powyższych trendach świadczy fakt, że coraz więcej młodych ludzi z południa Europy (Włochy, Hiszpania) podejmuje w Polsce stałą pracę. Ponadto, wzrost inwestycji w B+R wiąże się z pracą nad nowymi produktami i rozwiązaniami, a następnie ich komercjalizacją. Oprócz wzrostu inwestycji w prace badawczo-rozwojowe istotne jest także zdobywanie doświadczenia oraz wypracowanie skutecznych metod i sposobów urynkowienia efektów swoich działań.

Bodźce do działania

W celu skutecznego pobudzenia inwestycji w badania i rozwój konieczne jest podjęcie szeregu działań zarówno systemowych z zakresu prawa krajowego jak również odpowiedniej edukacji przedsiębiorców w zakresie korzyści, jakie można osiągnąć dzięki inwestowaniu w działalność badawczo-rozwojową. Według raportu „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” do czynników motywujących przedsiębiorstwa do podjęcia działań w zakresie B+R można zaliczyć: korzystniejsze przepisy prawne, szczególnie posiadanie ulg podatkowych z tytułu prowadzenia prac B+R, zwiększenie możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Kolejną zachętą do prac w zakresie B+R jest większa elastyczność i dynamika w działaniu jednostek naukowych i badawczych oraz możliwość współpracy z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów. Istotnym motywatorem może być także szybki zwrot zainwestowanych środków.

Przy aktualnym światowym tempie wzrostu gospodarczego oraz podwyższonym ryzyku ataków cybernetycznych, inwestycje w badania i rozwój firm z zakresu IT są koniecznością. Większe zainteresowanie przedsiębiorstw pracami B+R przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na rynku wewnętrznym oraz zagranicznym. Ponadto, ma swoje korzystne przełożenie na poziom zatrudnienia. Ograniczenia w postaci przepisów prawa rachunkowego i podatkowego (ulgi podatkowych) oraz brak dotacji powinny w sposób szybki i sprawny zostać rozwiązane przez rząd.

Reklamy