Reklamy
Biznes

Murapol S.A. pierwszym deweloperem w Polsce z nadanym ratingiem kredytowym

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Murapol S.A. rating kredytowy na poziomie ”BB”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

UZASADNIENIE

Nadany spółce rating odzwierciedla jej ogólnie dobrą sytuację finansową, umiarkowany poziom zadłużenia oraz zadowalającą płynność finansową. Do silnych stron spółki EuroRating zalicza dobrą dywersyfikację geograficzną prowadzonych obecnie projektów deweloperskich, a także efektywny model biznesowy, ograniczający zapotrzebowanie na kapitał oraz jednocześnie pozwalający na generowanie wysokiej rentowności sprzedaży i wysokich stóp zwrotu z zaangażowanego majątku.

Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki agencja pozytywnie ocenia również realizowaną przez Murapol S.A. politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie 90 proc. wypracowywanych zysków.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo wysoką cykliczność koniunktury na rynkumieszkaniowym, która jest w dużym stopniu uzależniona od zmian czynników makroekonomicznych i regulacji prawno-podatkowych.

Przy ocenie wiarygodności finansowej Murapol S.A. agencja uwzględniła także obecnie relatywnie niższą transparentność sprawozdawczości finansowej spółki, związaną z włączeniem większości biznesudeweloperskiego w struktury zamkniętych funduszy inwestycyjnych i przejściem spółki od 2014 roku na sprawozdawczość jednostki inwestycyjnej.

EuroRating zwraca także uwagę na coraz wyższe uzależnienie spółki od finansowania na rynku kapitałowym: według stanu na koniec 2015 roku Murapol miał wyemitowane cztery serie obligacji o łącznej wartości 91,6 mln zł, co stanowiło nieco ponad połowę długu oprocentowanego grupy Murapol oraz ponad 1/4 łącznych zobowiązań. Spółka podatna jest więc w coraz większym stopniu na ewentualne wahania awersji inwestorów do ryzyka.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Pozytywny wpływ na nadany spółce rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:korzystne kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej (w tym w szczególności czynników wpływających na koniunkturę na rynku mieszkaniowym); zwiększenie udziału kapitałów własnych w pasywach; wydłużenie terminów zapadalności zobowiązań finansowych oraz poprawa wskaźników płynności.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Murapol S.A. mogłyby wpływać: istotne osłabienie koniunktury na rynku mieszkaniowym; spadek marż i pogorszenie wyników finansowych spółki; wzrost udziału kapitału obcego w finansowaniu aktywów; ewentualny nadmierny wzrost zadłużenia finansowego oraz zbyt krótka jego średnia zapadalność i kumulacja spłat w krótkim czasie; istotne pogorszenie nastawienia banków i/lub inwestorów finansowych do branży deweloperskiej (rynkowy wzrost awersji do ryzyka); pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki; wypłata przez spółkę na rzecz akcjonariuszy znacznie wyższych niż obecnie zakładane dywidend.

EuroRating

Reklamy