Biznes Finanse

O 27% do 78 mln zł wzrósł w 2016 roku zysk netto niezależnego ALTUS TFI S.A., notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży netto o 40% do 335 mln zł. To efekt szybkiego rozwoju organicznego na rynku funduszy i usług zarządzania portfelem na zlecenie. Na koniec ub.r. ALTUS TFI S.A. zarządzało 14,9 mld zł aktywów, co dawało mu szóstą pozycję na rynku TFI w Polsce.

Notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy niezależne ALTUS TFI S.A. z sukcesem zakończyło 2016 rok. W IV kwartale ub.r. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 85,75 mln zł, a w całym 2016 r. w sumie 335,08 mln zł. Oznacza to, że towarzystwo odnotowało wzrost przychodów o 39,85% (tj. o 95,49 mln zł) w porównaniu do wyników uzyskanych w 2015 r. – Wzrost przychodów jest pochodną dynamicznego rozwoju organicznego w obu naszych podstawowych liniach biznesowych: funduszach inwestycyjnych i usługach zarządzania portfelem na zlecenie. W 2016 r. aktywa naszych funduszy zwiększyły się o 2,39 mld zł, głównie dzięki napływom nowych środków od klientów inwestujących w certyfikaty niededykowanych akcyjnych funduszy zamkniętych typu absolute return oraz jednostki uczestnictwa funduszy white label. Z kolei portfel usług asset management wzrósł o 3,18 mld zł, przede wszystkim dzięki umowie z Idea Bankiem, dla którego od lipca ub.r. zarządzamy portfelem papierów skarbowych – mówi Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A.Na 2016 koniec roku zarządzaliśmy 14,86 mld zł aktywów: 9,88 mld zł zgromadzonych w 73 funduszach inwestycyjnych oraz 4,98 mld zł w ramach usługi asset management. Wartość aktywów netto zwiększyła się o 59,9% (tj. o 5,57 mld zł), podczas gdy krajowy rynek funduszy wzrósł o 2,68%. W rezultacie awansowaliśmy na 9. miejsce w rankingu największych krajowych TFI biorąc pod uwagę wartość aktywów netto zarządzanych funduszy. A jeśli dodatkowo uwzględnimy wartość portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management, to po ośmiu latach od otrzymania zezwolenia KNF byliśmy już szóstym TFI pod względem zarządzanych aktywów w Polsce dodaje prezes Piotr Osiecki.

 

Wybrane wyniki finansowe ALTUS TFI S.A.

(tys. zł)

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2016-31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży 239 592 249 324 335 078
Koszty działalności operacyjnej 159 365 168 741 227 122
Zysk ze sprzedaży 80 227 80 583 107 956
Pozostałe przychody operacyjne 670 733 736
Pozostałe koszty operacyjne 10 177 14 126 16 747
Zysk na działalności operacyjnej 70 720 67 191 91 944
Przychody finansowe 4 636 3 902 4 895
Koszty finansowe 5 447 5
Zysk z działalności gospodarczej 75 351 70 647 96 835
Zysk brutto 75 351 70 647 96 835
Podatek dochodowy 13 666 13 485 18 484
Zysk netto 61 685 57 161 78 351

Źródło: ALTUS TFI S.A.

 

W IV kwartale ub.r. zysk na sprzedaży wypracowany przez ALTUS TFI S.A wyniósł 27,37 mln zł, osiągając na koniec 2016 r. wartość 107,96 mln zł, co oznacza wzrost o 34,56% (tj. o 27,73 mln zł) w porównaniu z 2015 r. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów (i przychodów) operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wyniósł w IV kwartale 24,75 mln zł, a w całym ub.r. 91,94 mln zł, co oznacza wzrost o 30,01% (tj. o 21,22 mln zł) licząc rok do roku. Na koniec 2016 r. dzięki dochodom z lokat, zysk na działalności gospodarczej (a także zysk brutto) wyniósł 96,84 mln zł, i był wyższy o 28,51% (tj. o 21,48 mln zł) niż rok wcześniej. Zysk netto wypracowany w IV kwartale wyniósł 21,19 mln zł. W całym 2016 r. niezależne ALTUS TFI S.A. wypracowało 78,35 mln zł zysku netto, o 27,02% (tj. o 16,67 mln zł) więcej niż rok wcześniej. – Jesteśmy liderem pod względem wypracowanych zysku netto, i przychodów ze sprzedaży netto spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie. Wszystko wskazuje na to, że plasujemy się także w ścisłej czołówce całego rynku TFI w Polsce, i chcemy utrzymać ten status. Naszym nadrzędnym celem jest jednak wypracowywanie stabilnych zysków dla naszych klientów, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych. To jak widać korzystnie wpływa na nasze wyniki, i dzięki temu zyskują również nasi akcjonariusze. Nasz zysk jest rekordowy, a w ub.r. kurs ALTUS TFI na giełdzie wzrósł o 32,46%, przy zmianie indeksu WIG o 11,38% – mówi Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A.W 2017 r. nastawiamy się na rozwój organiczny, choć bierzemy pod uwagę także potencjalne akwizycje. Planujemy także poszerzyć nasze portfolio o kolejne produkty, tak by móc zapewnić klientom pełne spektrum strategii inwestycyjnych. Będą to fundusze akcyjne, jak i dłużne, w tym papierów korporacyjnych. Polska gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, co zmniejsza awersję do ryzyka wśród inwestorów, na czym chcemy skorzystać. Na razie wiele wskazuje na to, że mamy w tym roku szansę na ożywienie na rynku funduszy, a tym samym dalszą poprawę wyników naszej spółki – podsumowuje prezes Piotr Osiecki.

 

ALTUS TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad ośmiu lat – 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). ALTUS TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje ALTUS TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com