Reklamy
Biznes

Praca na umowie. Jakie są obowiązki pracodawcy?

Każdą osobę, która wykonuje pracę, łączy ze swoim pracodawcą pewna forma współpracy. Najczęściej jest to umowa o pracę, o którą zabiega zdecydowanie największa liczba pracowników. Drugą najczęściej podpisywaną formą współpracy jest umowa zlecenie. W obu tych przypadkach, na pracodawcę nałożone są pewne obowiązki.

Umowa o pracę – obowiązki pracodawcy

Bez wątpienia umowa o pracę jest najkorzystniejszą formą zatrudnienia, ponieważ daje ona pracownikowi wiele przywilejów. W przypadku umowy o pracę, zastosowanie znajdują przepisy prawa pracy, czyli kodeks pracy, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu i szereg innych przepisów wykonawczych.

Obowiązkiem pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, jest przyznanie mu wynagrodzenia, które nie może być niższe niż minimalna krajowa płaca, obowiązująca w danym roku. W roku 2018, jest to kwota 2100 zł brutto, czyli około 1530 zł netto.

Każdemu pracownikowi, pracodawca ma również obowiązek zapewnić płatny urlop wypoczynkowy, w wymiarze 26 dni roboczych w ciągu danego roku kalendarzowego. W przypadku pracowników, pracujących krócej niż 10 lat, wymiar urlopu jest inny i wynosi on 20 dni roboczych.

Także czas pracy jest ściśle unormowany. W przypadku umowy o pracę, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, czyli 40 godzin w tygodniu w 5-dniowym tygodniu pracy. Praca, która jest wykonywana przez pracownika ponad określony czas, traktowana jest jako nadgodziny, natomiast do obowiązku pracodawcy należy rozliczanie nadgodzin, a co za tym idzie naliczanie pracownikowi dodatkowo przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia.

Umowa zlecenie – obowiązki pracodawcy

Umowa zlecenie jest w dzisiejszych czasach również bardzo popularną formą zatrudnienia. Jest to rodzaj umowy cywilno-prawnej, co oznacza, że wszelkie ustalenia między pracownikiem i pracodawcą, dotyczące świadczenia pracy i uzyskiwanego za to wynagrodzenia, zostały uregulowane właśnie w tej umowie. Nie znajdują tu zastosowania przepisy prawa pracy, które regulują takie kwestie, jak urlop, nadgodziny, czy limit czasu pracy.

Pracodawca w przypadku podpisania ze swoim pracownikiem umowy zlecenia, ma zdecydowanie mniejsze obowiązki, niż ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Nie oznacza to oczywiście, że nie posiada ich żadnych. Przede wszystkim jest zobowiązany do terminowego wypłacania pracownikowi, ustalonego w umowie wynagrodzenia za świadczoną pracę. Ponadto od 1 stycznia 2018 roku, godzinowa stawka za pracę nie może być niższa niż 13,70 zł brutto. Pracodawca jest również zobowiązany do ewidencjonowania czasu pracy pracowników i dokonywania comiesięcznych rozliczeń.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do opłacania stosownych składek za pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Są to składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Każda z umów niesie ze sobą pewne korzyści, ale również zobowiązania, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Z jednej strony pracownicy dążą do uzyskania umowy o pracę, z drugiej pracodawcy próbują ograniczać koszty, poprzez podpisywanie umów cywilno-prawnych. Czasem trudno jest pogodzić oczekiwania tych dwóch grup.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa Progres
Reklamy