Reklamy
Biznes

Pylon S.A. rozważa emisję nowych akcji z prawem poboru jeszcze w 2016 roku

Zarząd Pylon S.A., wiodącego polskiego producenta wysokiej jakości zestawów oraz obudów głośnikowych, notowanego od 2013 roku na rynku NewConnect, rozważa – w związku z zakupem zabudowanej nieruchomości przemysłowej w Jarocinie – emisję nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Ewentualna emisja akcji miałaby miejsce nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję w odniesieniu do średniej kwartalnej ceny za akcję Pylon S.A. na poziomie 0,20 zł. Obecnie kapitał zakładowy Pylon S.A. dzieli się na 15.092.694 akcji.

Celem reinwestycji środków pozyskanych z opcjonalnej emisji akcji byłoby maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, zawartej przez spółkę z Alior Bank S.A. oraz uregulowanie – w drodze objęcia akcji nowej emisji – należności względem PH „Maks” Sp. z o.o., stanowiącej wkład własny w ramach zakupu nieruchomości przeznaczonej pod działalność produkcyjną. Taka konstrukcja emisji nowych akcji pozwoliłaby spółce na długofalowe uwolnienie znacznych środków finansowych, umożliwiających dalszy, intensywny rozwój Pylon S.A. w kraju i poza jego granicami.

Przeprowadzenie celowej emisji z prawem poboru akcjonariuszy byłoby zatem jednym z najbardziej optymalnych narzędzi refinansowania zobowiązań z tytułu zakupu przez Pylon S.A. zabudowanej nieruchomości przemysłowej w Jarocinie, uwzględniającym jednocześnie aktualną sytuację gospodarczą, kondycję finansową Pylon S.A. i jego pozycję na rynku kapitałowym oraz bieżące i długoterminowe potrzeby inwestycyjne spółki.

– Jesteśmy przekonani, że potencjalna emisja nowych akcji mogłaby zakończyć się równie pozytywnie, jak ta z lipca 2014 roku, kiedy poziom objęcia emisji 6.617.054 akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej wyniósł 95%, co jest rzadko spotykaną sytuacją na rynku NewConnect. Co więcej, wdrożenie do produkcji przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Pylon – dokonane w ramach skutecznej realizacji celów wspomnianej emisji – pozwala nam wprowadzić do sprzedaży nowe produkty już w I kwartale 2016 roku, co znacząco podnosi naszą konkurencyjność w branży elektroniki użytkowej, a tym samym dodatkowo wzmacnia naszą pozycjęrynkową i możliwości inwestycyjne – podsumowuje Mateusz Jujka, prezes zarządu Pylon S.A.

Zakup i wdrożenie – za kwotę 1,68 mln zł – zaawansowanej technologii umożliwiającej produkcję przetworników elektroakustycznych marki Pylon Audio to największa inwestycja spółki w 2015 roku. Projekt realizowany był przy udziale inkubatora przedsiębiorczości EBC Incubator Sp. z o.o.

– Oczywiście, w krótkim terminie nowa emisja mogłoby spowodować spadek wskaźników wartości rynkowej Pylon S.A. opartych na wynikach historycznych. Jednak analizując tę opcję w perspektywie długookresowej możemy przyjąć, że – przy uwzględnieniu szeroko zakrojonych planów strategicznych oraz inwestycyjnych Pylon S.A. nie tylko na 2016 rok, ale na co najmniej kolejnych 5 lat – nowa emisja mogłaby przyczynić się do dynamicznego rozwoju naszego biznesu i zapewnić tym samym wzrost wartości spółki w kolejnych latach – dodaje Mateusz Jujka.

Strategiczne plany rozwojowe Pylon S.A. i Pylon Audio na lata 2016-2022 zakładają m.in.:

  • rozszerzenie portfolio oferowanych produktów, podnoszące konkurencyjność rynkową spółki w kraju i na międzynarodowych rynkach
  • dynamiczną ekspansję – poza Norwegią i Rosją, gdzie produkty Pylon Audio są już dostępne – na kolejne rynki europejskie, w tym intensyfikację jeszcze w 2016 roku sprzedaży w Niemczech w ramach programu GO_GLOBAL.PL, realizowanego przy współpracy z NCBiR, z którego spółka Pylon S.A. pozyskała w listopadzie 2015 roku dofinansowanie w wysokości niemal 0,15 mln zł

– Pozyskanie kapitału w drodze nowej emisji akcji, pozwalające na częściowe sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości, pozwoli w efekcie na realizację strategicznych planów rozwojowych Pylon S.A. oraz Pylon Audio. Dążymy przede wszystkim do podjęcia działań inwestycyjnych umożliwiających: zwiększenie naszego potencjału produkcyjnego – między innymi dzięki przeniesieniu linii technologicznych do większego i znacznie lepiej przystosowanego do potrzeb Pylon Audio zakładu – jak też optymalizację kosztówoperacyjnych przez obniżenie bieżących opłat związanych z dzierżawą nieruchomości. To wszystko pozwoli nam na rozszerzenie portfolio oferowanych produktów Pylon Audio i dynamiczne wejście na kolejne zagranicznerynki. Perspektywa ta pozwala zakładać, że dokapitalizowanie spółki w drodze nowej emisji jest jak najbardziej uzasadnione – dodaje Mateusz Jujka.

Intensywny rozwój Pylon S.A. oraz Pylon Audio następuje w oparciu o własne źródła przychodów, jak też zewnętrzne formy finansowania. Spółka jest między innymi aktywnym beneficjentem programów unijnych, w ramach których wspierane są innowacyjne projekty technologiczne oraz firmy inwestujące w sektor Badań i Rozwoju (B + R). Łącznie w latach 2013-2015 marka Pylon Audio pozyskała z funduszy europejskich (wprost bądź na współfinansowane projekty) ok. 1,36 mln zł.

Przychody netto Pylon S.A. za 2014 rok wyniosły 1,54 mln zł. Z kolei narastająco za trzy kwartały 2015 roku spółka odnotowała 1,58 mln zł przychodów netto, a zysk z działalności operacyjnej w tym okresie ukształtował się na poziomie 142 tys. zł. Kapitalizacja spółki na koniec 2014 roku wynosiła 2,7 mln zł.

Pylon S.A.

Reklamy