Reklamy
Biznes

Rekordowe wyniki GetBack

GetBack S.A opublikował właśnie roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej grupy z którego wynika, że wypracował w 2015 roku zysk netto w wysokości 120,3 mln złotych, co stanowi 272% wyniku z poprzedniego roku.

Znakomite wyniki GetBack zawdzięcza przede wszystkim istotnemu zwiększeniu efektywności działania przy jednoczesnym stabilnym powiększaniu portfela zarządzanych wierzytelności, których łącznawartość nominalna wyniosła 14,0 mld złotych na koniec 2015 roku. Drugim czynnikiem, który zdecydował o tak dynamicznym wzroście przychodów i zysku netto była konsekwentna, restrykcyjna polityka kontroli kosztów.

W swojej działalności GetBack stawia na innowacyjność, dobry kontakt i rzetelną długofalową współpracę zdłużnikami przy wypracowywaniu wspólnych rozwiązań pozwalających na długofalowe stabilne regulowanie zobowiązań. – Nowoczesność rozwiązań technologicznych w obszarze szeroko pojętej windykacji, dopasowywanie działalności operacyjnej do wymagań i oczekiwań klientów Grupy Kapitałowej GetBack, tj. osóbzadłużonych, oraz otwartość na różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe zaowocowały wypracowaniem efektywnego modelu biznesowego, którego skuteczność potwierdzają osiągane przez nas wyniki – wyjaśnia prezes spółki, Konrad Kąkolewski.

Wyniki za 2015 rok pozwalają oczekiwać dużej dynamiki wzrostu także w najbliższej przyszłości.  – W 2016 roku spółka zamierza rozwijać swą działalność w kierunku zarządzania wierzytelnościami, w tym na rzeczfunduszy zamkniętych, poprzez m.in.
pozyskiwanie znaczących portfeli wierzytelności dzięki otwierającym się możliwościom finansowania oraz wykorzystywaniu innowacyjnych sposobów przeprowadzania transakcji zakupu portfeli wierzytelności – dodaje prezes Kąkolewski.

Zarówno obecna, jak i prognozowana kondycja finansowa GetBack stwarza bardzo dobrą perspektywę dalszego umacniania pozycji spółki na rynku oraz uzyskania przez nią kolejnych znakomitych wyników okresowych.

GetBack

Reklamy