Reklamy
Biznes

Rentowność w górę – wyniki Grupy INTROL za cztery kwartały 2015 r

Grupa INTROL, holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dlaprzemysłu, zanotowała dobre wyniki w całym 2015 r. Znacząco poprawiła się rentowność Grupy – po czterech kwartałach 2015 r. marża brutto na sprzedaży wzrosła o 1,5 p.p. r/r do 16,7%, marża EBIT o 1,0 p.p. r/r do 5,6%, a marża EBITDA o 1,2 p.p. r/r do 7,3%.

EBITDA wypracowane przez Grupę wzrosła o 9,2% r/r do 30,2 mln zł, a EBIT o 9% r/r, do kwoty 23 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INTROL w 2015 r. wyniosły 414,6 mln zł, czyli były o 9,3% niższe niż w 2014 r. Było to przede wszystkim konsekwencją realizacji w 2014 r. bardzo dużego, jednostkowego kontraktu dla EC Rzeszów o łącznej wartości 87 mln zł, co nie miało już miejsca w 2015 r., a także restrukturyzacją przeprowadzoną w ub.r. w  spółce zależnej PWP Katowice.

Z kolei skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na wysokim poziomie 69,2 mln zł, czyli był praktycznie taki sam jak w 2014 r. (69,3 mln zł). Wysokie poziomy osiągnęły także wskaźniki rentowności: w porównaniu do 2014 r. marża EBIT wzrosła z 4,6% do 5,6%, a marża EBITDA z 6,1% do 7,3%. Zwiększeniu, i to aż o 27,6% r/r, uległ także skonsolidowany zysk brutto, który w 2015 r. wyniósł 21,8 mln zł.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w 2015 r. Zanotowaliśmy istotną poprawę rentownościdziałalności operacyjnej, i w konsekwencji zwiększyliśmy zyski na poziomie EBITDA i EBIT. Niższe przychody to głównie efekt zakończenia dużego kontraktu dla EC Rzeszów w 2014 roku r., braku przychodów sprzedanej w marcu 2015 r. spółki JCommerce, a także przeprowadzonej restrukturyzacji spółki PWP Katowice, która została już definitywnie zakończona – wyjaśnia Józef Bodziony, Prezes INTROL S.A.

Zysk brutto Grupy wyniósł w 2015 r. 21,8 mln zł, czyli był o 27,6% wyższy niż w 2014 r., natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 18,1 mln zł, co oznacza 29,4% spadek w  porównaniu do 2014 r.

– Skonsolidowany zysk netto po czterech kwartałach 2015 r. byłby wyższy niż 2014 r., gdyby wyłączyć jednorazowe zdarzenie niezwiązane z nasza podstawową działalnością które miało miejsce w IV kwartale 2014 r., czyli aktualizacją wartości podatkowej znaków towarowych INTROL oraz LIMATHERM do ich wartościrynkowej.  Wpływ tego one off-u na zysk netto za rok 2014 wyniósł 12,9 mln zł. Zysk netto za 2015 r. oczywiście należy analizować przez pryzmat tego zdarzenia. – dodaje Józef Bodziony.

Sam IV kwartał 2015 r. także charakteryzował się dobrymi wynikami: przychody osiągnęły porównywalny poziom r/r, tj. 112,2 mln zł (1,4% mniej r/r), zysk brutto ze sprzedaży 16,1 mln zł (+16,8% r/r), EBIT 4,6 mln zł (+272,2% r/r), a EBITDA 6,5 mln zł (+125,8%).

– Bardzo mocną stroną INTROLU jest dywersyfikacja działalności i dywersyfikacja branż, z  których wywodzą się nasi kontrahenci. Mamy zapewniony solidny bufor bezpieczeństwa na wypadek dekoniunktury na jednym zrynków, na którym działamy. Nasi najwięksi klienci pozostają nadal w segmencie dochodowych usług, a bezpieczeństwo spółki zwiększa świadomie prowadzona polityka dywersyfikacji pomiędzy działalnośćprodukcyjną, usługową i dystrybucyjną –  wyjaśnia Józef Bodziony.

Grupa INTROL

Reklamy