Reklamy
Biznes

Strategia oraz wstępne wyniki za 2015r. Vienna Insurance Group

W najbliższych miesiącach Grupa Vienna Insurance (VIG) będziebadała rynki od państw bałtyckich do Morza Czarnego pod kątem dalszego potencjału wzrostu. Celem Grupy Vienna Insurance jest zwiększenie udziału w rynku do poziomu co najmniej 10% w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i Serbii w perspektywie średnioterminowej.

Promowana będzie działalność w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. VIG w dalszym ciągu utrzymuje filary swojej działalności. Struktura kapitałowa Grupy Vienna Insurance stanowi fundament jej strategii. Na poziomie Grupy, giełdowa spółka VIG posiada współczynnik wypłacalności wg. Dyrektywy Solvency II na poziomie około 200 procent.

Utrzymanie wszystkich filarów strategicznych

– Wciąż mamy apetyt na dalszy wzrost. – ogłosiła Elisabeth Stadler, Prezes Zarządu Grupy Vienna Insurance na konferencji prasowej w wiedeńskim Ringturm w dniu 17 marca (nagranie konferencji prasowej będzie dostępne po południu w dniu 17 marca na stronie www.vig.com). Wraz z całym Zarządem VIG, nowa Pani Prezes spędziła pierwszych kilka tygodni swego urzędowania na dogłębnej analizie obecnej strategii i warunków rynkowych.

VIG jest największą grupą ubezpieczeniową w Austrii oraz wiodącym towarzystwem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). – Obecnie zarabiamy około połowy naszych składek w regionie EŚW aodsetek ten rośnie znacząco powyżej 50 procent jeśli chodzi o zysk. Zatem zarząd VIG utrzymuje skupienie na Europie Środkowo-Wschodniej a także na filarach swojej strategii – podkreśla Pani Stadler. Zasady przyświecające zarządowi Grupy VIG są następujące: strategia wielu marek, lokalna przedsiębiorczość, dystrybucja wielokanałowa oraz konserwatywna polityka inwestycyjna i reasekuracyjna.

Rentowny wzrost sprawdzonym sposobem

W najbliższych miesiącach Grupa VIG dokładnie zbada swoich 25 rynków pod kątem potencjału wzrostu. – Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej stale poprawia się jakość życia a to także generuje rosnący popyt na rozwiązania ubezpieczeniowe. Planujemy wykorzystać ten potencjał. Na niektórych z tych rynków w ubiegłym roku zanotowaliśmy dwucyfrową dynamikę wzrostu. – wyjaśnia Pani Stadler.

W oparciu o dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego z października 2015 r., dynamika wzrostu PKB w państwach Europy Środkowo-Wschodniej była w ostatnich pięciu latach o 55% wyższa niż w Austrii, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. Prognozy do roku 2020 przewidują dalszy wzrost o ponad 60% w porównaniu z Austrią. W latach 2004-2014, stopień wykorzystania usług ubezpieczeniowych wzrósł w regionie o 64 procent, podczas gdy w strefie euro zwiększył się o 25 procent. – Dochodowość oczywiście odgrywa istotną rolę we wszystkich naszych rozważaniach. Jeśli coś jest niedochodowe, stanowi dla nas tabu. – dodała Pani Stadler.

Udoskonalenie strategii

Grupa VIG planuje rosnąć zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia. – Akwizycje będą dokonywane tam, gdzie będzie widoczny ich sens ekonomiczny oraz w celu umożliwienia nam szybszego   osiągnięcia pożądanejpozycji rynkowej. – wyjaśniła Pani Stadler. Państwa, w których VIG posiada najwyższe udziały w rynku, zostaną poddane konsolidacji. Należą do nich Czechy i Słowacja, gdzie VIG posiada udziały w rynku znacząco powyżej 30 procent, oraz Austria z udziałem na poziomie 24 procent. VIG pragnie zwiększyć swoje udziały rynkowe do poziomu co najmniej 10 procent w perspektywie średnioterminowej odpowiednio w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i Serbii.

Jeśli chodzi o produkty i usługi, nowy nacisk zostanie położony na cyfryzację. – Już mamy wiele nowatorskich produktów i usług w naszej Grupie. Sprawdzamy, czy i w jaki sposób ten potencjał może zostać wykorzystany przez wiele spółek lub przeniesiony na wiele rynków. W wielu państwach toczy się dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia oraz możliwości jego finansowania. Zatem VIG w przyszłości poświęci więcej uwagi ubezpieczeniom zdrowotnym.

Solidna kapitalizacja i wysoka świadomość kosztów

Grupa VIG jest jedyną grupą ubezpieczeniową w Austrii posiadającą „częściowy model wewnętrzny” służący obliczaniu adekwatności kapitałowej w ramach dyrektywy Wypłacalność II, który został zatwierdzony przez austriacki Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym.

Za rok 2015 spodziewany jest współczynnik Wypłacalności II na poziomie około 200 procent. Pani Stadler dodała – Zatem nasze zasoby kapitałowe w dalszym ciągu stawiają nas w czołówce grup ubezpieczeniowych aktywnych na rynkach międzynarodowych.

Mimo, że celem Grupy jest wzrost, w centrum uwagi pozostaje efektywność kosztowa. – Ciągła koncentracja na kontroli poziomu kosztów umożliwiło Grupie VIG uniknięcie konieczności stosowania szeroko zakrojonychprogramów redukcji kosztów. W tym celu chcemy zbadać, gdzie konsolidacja miałaby sens i gdzie możemy łączyć usługi i procesy dla wielu spółek. – powiedziała Pani Stadler.

Wstępne wyniki za rok 2015 i prognoza na 2016*)

W roku obrotowym 2015 zanotowano solidny wolumen składek wynoszący wstępnie 9 mld EUR. Wzrost wystąpił w segmentach ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych – o 0,8 procent, zdrowotnych – na poziomie 3,0 procent oraz ubezpieczeń na życie z regularnymi składkami na poziomie 4,9 procent. Ze względu na środowisko niskich stóp procentowych, w obszarze ubezpieczeń na życie celowo stosowano restrykcyjną politykę w zakresie składek jednorazowych, co doprowadziło do spadku wartości składek w tym segmencie o 15,7 procent. Skutkiem tego był nieznaczny całkowity spadek wynoszący 1,4 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Wstępny zysk (brutto) za rok obrotowy 2015 wynosi 172 mln EUR. Oprócz nadzwyczajnej amortyzacji ogłoszonej w listopadzie 2015 r. w wynikach ujęte zostały dalsze działania: W Rumunii zarząd dokonał ostrożniejszego oszacowania rozwoju roszczeń, pomimo poprawy środowiska rynkowego. W Polsce istniejące portfeleubezpieczeniowe zostały spisane w straty z powodu zmian zasad opodatkowania banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Reorganizacja zarządu doprowadziła do zmiany podziału obowiązków w zakresie poszczególnych państw. W tym kontekście uprzednio zdefiniowane tzw. jednostki generujące środki pieniężne będą od 1 stycznia 2016 r. wykazywane na poziomie państw. Efektem tego był wymóg amortyzacji w niektórych państwach, co zostało uwzględnione w wynikach za rok 2015.

Choć w 2016 r. Grupa VIG w dalszym ciągu będzie działała w środowisku niskich stóp procentowych obniżających wyniki finansowe, zarząd dąży do co najmniej podwojenia zysku brutto do poziomu 400 mln EUR.

Realizowana od roku 2005 polityka dywidend, przewidująca minimalną wypłatę na poziomie 30 procent zysku netto grupy (po uwzględnieniu udziałowców mniejszościowych) także pozostaje niezmieniona. Za rok obrotowy 2015, zarząd zaproponuje dywidendę na poziomie 60 centów za akcję dla podmiotów statutowych. Odpowiada to współczynnikowi wypłaty dywidendy znacznie powyżej 30 procent, na poziomie około 78 procent.

Współczynnik zespolony wynosił w roku 2015 wstępnie 97,3 procent i był tylko nieznacznie wyższy niż w roku poprzednim, gdy wyniósł 96,7 procent. W perspektywie średnioterminowej, Grupa VIG dąży do poprawy współczynnika zespolonego w kierunku 95 procent.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Reklamy