Biznes

Trudny kwartał FITEN S.A. Zarząd decyduje o restrukturyzacji

Działająca na rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego FITEN S.A. opublikowała sprawozdanie za I półrocze 2016, w którym obokwzrostu przychodów, wykazała stratę spowodowaną m. in. trudną sytuacją na rynku hurtowym. W celu ochrony Spółki i jej interesariuszy, Zarząd zdecydował o konieczności restrukturyzacjipodmiotu. Jak podkreśla – obecna sytuacja nie wpłynie na realizację dostaw dla obiorców końcowych, które będą przebiegać bez zakłóceń.

Przychody FITEN S.A. po dwóch kwartałach 2016 r. wyniosły 224 mlnPLN, wykazując wzrost na poziomie 31% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W samym drugim kwartale Spółka wypracowała 102,6 mln PLN, czyli o 25% więcej rdr. W okresie tym głównym obszarem działalności podmiotu pozostawał hurtowy handel energią elektryczną mający 43,7% udziału w łącznych przychodach (wobec 68,7% przed rokiem). Za 42% przychodów w II kw. br. odpowiadał segment sprzedaży energii elektrycznej dla klientów końcowych, co stanowi wzrost o 15 p.p. rdr. Udział sprzedaży gazu ziemnego wzrósł natomiast o 6.6 p.p. rdr, do poziomu 9,1%. Zgodnie z realizowaną strategią, Zarząd Spółki oczekuje rosnącego znaczenia przychodów z segmentów dostawy energii i gazu do klientów końcowych w kolejnych kwartałach.

W I półroczu br. FITEN S.A. wykazała stratę netto na poziomie 5,7 mln PLN, która wynikła z ujemnego wyniku netto w II kw. na poziomie 6,4 mln PLN. Wpływ na spadek rentowności miał szereg niespodziewanych i negatywnych dla Spółki wydarzeń. W grudniu 2015 r. współpracę z podmiotem nieoczekiwanie i – w opinii Zarządu FITEN S.A. – bezprawnie zerwała PKP Energetyka S.A., z którym katowicka spółka związana była ramową umową na  dostawę energii (towarzyszące jej porozumienia eliminowały ryzyko zmiany ceny). W następstwie, począwszy od I kw. br. FITEN S.A. zaopatruje się w energię na rynku hurtowym, który w drugiej połowie czerwca doświadczył drastycznych wzrostów cen. Rynkowe maksima, w połączeniu z rekordowym wolumenem sprzedaży energii dla odbiorców końcowych, znacząco wpłynęły na kondycję finansową Spółki w II kwartale.

– Czerwcowy wzrost cen hurtowych uderzył w wynik finansowy FITEN S.A., jednak obecnie rynek się ustabilizował, natomiast wyskok z czerwca traktujemy jako zdarzenie jednorazowe. W obecnych warunkach duży nacisk kładziemy na zwiększanie marż jednostkowych sprzedawanej energii, a także zakładamy dalszy rozwój segmentu dostaw energii dla odbiorców w przyszłych kwartałach – skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

Obecna sytuacja oraz kondycja finansowa Spółki, mogąca mieć wpływ na jej płynność finansową, skłoniła Zarząd do złożenia wniosku w sprawie restrukturyzacji. 10 sierpnia br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydałdecyzję o rozpoczęciu postępowania sanacyjnego, które celem – jak podkreśla Spółka – jest przede wszystkim ochrona interesów FITEN S.A. oraz jej interesariuszy.

– Głównym założeniem planowanej restrukturyzacji jest stabilny rozwój prowadzonego przez Spółkę biznesu, a sama potrzeba restrukturyzacji wynika z niezależnych od nas zdarzeń, w wyniku których bez wszczęcia postępowania ochronnego z dużym prawdopodobieństwem wystąpiłaby groźba niewypłacalności. Podkreślamy raz jeszcze, że zawarte umowy na dostawę energii i gazu będą bez przeszkód realizowane, a naszym nadrzędnym celem niezmiennie pozostaje wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. – poinformował w oświadczeniu Zarząd Spółki.

Otwierając proces restrukturyzacji, Sąd zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, natomiast na zarządcę w procesie sanacji wyznaczył doświadczony podmiot PMR Restrukturyzacje S.A.

Skonsolidowane przychody Grupy FITEN, uwzględniające również działalność w obszarze produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego, wyniosły 226,5 mln PLN w I półroczu (+31% rdr) oraz 103,8 mln PLN w samym II kw. (+25% rdr).

GRUPA FITEN

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com