Biznes

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2015 r.

  • W ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni wygenerowali na GłównymRynku (GR) akcji GPW 52% obrotów (+3 pkt proc. rdr), inwestorzy instytucjonalni 36% (-2 pkt proc. rdr), a indywidualni 12% (-1 pkt proc. rdr)
  • Na rynku NewConnect główną rolę w dalszym ciągu odgrywająinwestorzy indywidualni, którzy wygenerowali 75% obrotów (+5 pkt proc. rdr). Udział inwestorów instytucjonalnych w obrotach na NC kształtował się na poziomie 19% (-4 pkt proc. rdr), a udział inwestorów zagranicznych wyniósł 6% (-1 pkt proc. rdr)
  • Na rynku derywatów w 2015 r. wiodącą rolę odgrywali niezmiennie krajowi inwestorzy indywidualni.


Główny Rynek GPW

W 2015 r., podobnie jak w poprzednich latach, za największą część obrotów na Głównym Rynku akcji GPW odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Ta grupa w całym 2015 r. wygenerowała 52% obrotów akcjami, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. rdr.

Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 36%, czyli o 2 pkt proc. mniej niż przed rokiem. W II pół. 2015 r. wśród instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35%), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (15%).

Udział inwestorów indywidualnych w całym 2015 r. wyniósł 12% (-1 pkt proc. rdr) potwierdzając tym samym kilkuletni trend spadkowy udziału tej grupy inwestorów w obrotach, choć tempo spadku  wyhamowuje.


NewConnect

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2015 r. odpowiadali za 75% obrotów, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. rdr. W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 6% obrotów. Spadek udziału w obrotach na tym rynku przypadł instytucjom krajowym, które w ubiegłym roku wygenerowały obroty na poziomie 19% (w 2014 r. prezentowały one wynik lepszy o 4 pkt proc.). W minionym roku na NewConnect wśród instytucji, dominowały firmy, które w II pół. 2015 r. odpowiadały za 56% obrotów akcjami. Rok wcześniej większość obrotów przypadała na TFI. Inwestycje na NewConnect po raz kolejny ograniczyły OFE, które w II połowie 2015 r. odpowiadały za 1% obrotów wszystkich instytucji (w I poł. 2015 r. wynosiły one 2%).

Rynek Instrumentów Pochodnych

Również na rynku derywatów w 2015 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 47% (1-proc. wzrost wobec 2014 r.). Również na rynku opcji udział wyniósł 47%. W 2015 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 38% i 15%. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty opcjami na poziomie 12%, a udział instytucji krajowych wyniósł 41%. Należy zauważyć, że udziały w obrotach kontraktami dotyczą całkowitego obrotu wszystkimi rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje.

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW: http://www.gpw.pl/analizy

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w drugim półroczu 2015 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowania GPW

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com