Reklamy
Biznes

Ustawa o działalności leczniczej do zmiany

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 31 maja  2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Teraz zostanie on skierowany do  prac parlamentarnych. Pomimo wielu kontrowersyjnych rozwiązań zapisanych w projekcie ocenić należy, że znajdują się w nim propozycje zmian ułatwiających wykonywanie działalności leczniczej.

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. miała zmniejszyć  zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej poprzez możliwość ich przekształcenia w spółki kapitałowe i tym samym zwiększyć odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szpitale. Niestety, nie doprowadziło to do poprawy ich sytuacji finansowej, pomimo podejmowanych działań naprawczych. Proponowane w ustawie zmiany w wielu aspektach mają zasadnicze znaczenie  dla sprawnego funkcjonowania  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, a przede wszystkim dla obywateli.

Do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw BCC przekazał 29 kwietnia br. Ministerstwu Zdrowia obszerną opinię zawierającą szereg  zastrzeżeń i szczegółowych uwag. Teraz chcemy odnieść się do:

1. Zakazu zbywania akcji i udziałów oraz wypłacania dywidendy.

Głównym założeniem przyjętego przez rząd projektu jest odejście od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli szpital jest już prowadzony w formie spółki – zakazanie zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym. Przyjęte w projekcie regulacje to odejście od dotychczasowej filozofii prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia. Wstrzymują proces komercjalizacji szpitali. W praktyce spowoduje to ograniczenie udziału sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia. Taka regulacja  zaprzepaszcza szansę na innowacyjny, dynamiczny rozwój wielu podmiotów publicznych zainteresowanych współpracą z sektorem prywatnym i dobrymi praktykami zarządzania. Podobnie skutki spowoduje  wprowadzenie zakazu wypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których ponad 51% akcji albo udziałów posiadają Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna.

2.  Działań naprawczych.

Proponowana droga naprawcza pokrycia we własnym zakresie (SPZOZ) ujemnego wyniku  finansowego za rok obrotowy, a jeśli to nie wystarczy przez podmiot tworzący (zamiast  obowiązku zmiany organizacyjno-prawnej) jest zdecydowanie niewystarczająca dla zapewnienia efektywnej poprawy funkcjonowania danego podmiotu. Przyjęcie takiej regulacji może skutkować przeniesieniem niestabilności finansowej z konkretnego podmiotu leczniczego na jego organ założycielski.

3. Skutków regulacji.

Takie propozycje zawarte w projekcie ustawy wpłyną niekorzystnie na stan finansów publicznych. Mogą spowodować niekorzystne zmiany na rynku usług medycznych. A w końcowym efekcie uderzyć w pacjentów. Budzą poważne zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim w zakresie gwarancji swobody działalności gospodarczej.

4. Zniesienia obowiązku polis ubezpieczeniowych.

Szpitale nie będą miały obowiązku ubezpieczenia się. Na akceptację zasługuje propozycja zniesienia obowiązku posiadania przez podmiot prowadzący szpital umowy  ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Nie powoduje to zwolnienia podmiotu leczniczego z odpowiedzialności z tytułu zaistniałego zdarzenia medycznego. Błędem było nakładanie na szpitale nowych obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania i braku symulacji skutków ekonomicznych oraz analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych.

Reasumując, opowiadamy się za potrzebą dalszej przebudowy systemu ochrony zdrowia. Konieczne jest stworzenie mechanizmów realnej konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi (bez względu na formę własności) o pozyskanie środków publicznych w oparciu o kryterium jakości świadczonych usług medycznych. Oczekujemy wypracowania regulacji, które umożliwią funkcjonowanie podmiotów prywatnych na równych prawach z publicznymi.

Zenon Wasilewski
ekspert BCC ds. prawa medycznego

Reklamy