Reklamy
Biznes

Wyniki finansowe Grupy ERBUD w I-IV kw. 2015 r.

Grupa Erbud: kolejny rok rekordowych przychodów i zysków, poprawa marży, portfel zleceń na poziomie 1,3 mld zł, rekomendacja wypłaty dywidendy.

Wyniki za 2015 rok są zgodne z naszymi założeniami. Grupa zakończyła 2015 rok rekordowym poziomem przychodów o wartości 1,7 mld zł, co przełożyło się na dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego i poprawę marży – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud SA – To dobry prognostyk dla wyników finansowych spółki w kolejnym roku. Planujemy dalszy rozwój głównych segmentów naszej działalności tj. budownictwa kubaturowego, inżynieryjno-drogowego i dla energetyki.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Erbud wg MSSF

mln zł

IV kw. 2015

IV kw. 2014

Zmiana r/r

2015

2014

Zmiana r/r

Sprzedaż

428,5

554,7

-22,7%

1763,3

1692,1

+4,2%

EBIT

8,8

16,9

-48,1%

51,5

43,1

+19,5%

Marża EBIT

2,05%

3,05%

2,9%

2,6%

Zysk netto

4,1

12,3

-67%

31,7

27,9

+13,6%

Środkipieniężne na koniec okresu

254,1

209,3

+21,4KOLEJNY ROK REKORDOWYCH PRZYCHODÓW, UMOCNIENIE POZYCJI W BRANŻY

W IV kw. 2015 r. przychody Grupy Erbud spadły o 22,7% rdr do poziomu 428,5 mln zł. Było to spowodowane głównie spadkiem przychodów w segmencie kubaturowym. Narastająco w 2015 r. Grupa osiągnęła przychody w wysokości 1 763,3 mln zł, tj. 4,2% wzrostu wobec 2014 r. Wynik ten był pochodną m.in. dynamicznych wzrostów w segmentach: energetycznym (o 185% rdr) oraz inżynieryjno-drogowym (o 106% rdr). W tym czasie rynekbudowlany w Polsce wzrósł o 2,8%.

ZYSKI I RENTOWNOŚĆ W GÓRĘ

W IV kw. 2015 r. EBIT Grupy wyniósł 8,8 mln zł wobec 16,9 mln zł w IV kw. 2014 r. tj. 48% spadku rdr. Pochodna straty w segmentach: inżynieryjno-drogowym oraz energetycznym, przy wysokiej bazie zysków w segmencie deweloperskim w IV kw. 2014 r. ze względu na uwzględnienie jednorazowej wyceny projektu deweloperskiego wPoznaniu. Marża EBIT wyniosła 2% wobec 3% w IV kw. 2014 r. Narastająco w 2015 r. Grupa osiągnęła EBIT w wysokości 51,5 mln zł wobec 43,1 mln zł w 2014 r., tj. 19,5% wzrostu rdr. Marża EBIT w 2015 r. wyniosła 2,9% wobec 2,6% w analogicznym okresie 2014 r. W 2015 r. segment budownictwa kubaturowego dodał do skonsolidowanych zysków Grupy 32,7 mln zł, tj. 29,3% wzrostu rdr, segment inżynieryjno-drogowy dodał 9,8 mln zł, tj. 71% wzrostu rdr, zaś segment deweloperski wypracował 10 mln zł EBIT, tj. 19,1% wzrostu rdr.

W 2015 r. narastająco Grupa pokazała 31,7 mln zł zysku netto, tj. 13,6% wzrostu rdr. Marża netto wyniosła 1,8% wobec 1,7% w 2014 r.

1,3 MLD ZŁ PORTFELA ZLECEŃ I PONAD 254 MLN ZŁ W GOTÓWCE

Na koniec grudnia 2015 r. Grupa Erbud miała 254,1 mln zł w gotówce, tj. 21,5% wzrost rdr oraz dostępne linie bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę ok. 1 259 mld zł, w tym kredyty inwestycyjne w wysokości  121,7 mln zł.

Grupa zakończyła rok z portfelem zamówień o wartości ok. 1,3 mld zł, z czego do realizacji w 2016 r. zaplanowanych jest ok. 1,2 mld zł. W styczniu-marcu br. Grupa dodała do portfela 22 kontrakty na kwotę 160 mln zł. Główne segmenty w portfelu zleceń to obiekty: biurowe (24,9%), mieszkalne (22,9%), handlowo-usługowe (14,3%), energetyczne (10,9%), szpitalne (5,7%), użyteczności publicznej (6%), a także projekty inżynieryjne (5,9%) i drogowe (1,2%). W ramach ww. portfela 5% stanowią projekty publiczne, wobec 11% w analogicznym okresie 2014 r. W negocjacjach pozostaje portfel projektów o wartości ok. 300 mln zł.

PERSPEKTYWY ROZWOJU W 2016 r.

W 2016 Zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju głównie w segmencie kubaturowym w kraju i za granicą, gdzie portfel zleceń na koniec 2015 r. osiągnął poziom 1 mld zł. Spółka widzi potencjał rozwoju w projektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych oraz centrach handlowych.

Segment deweloperski będzie koncentrował się  m.in. na przygotowaniu ok. 11 projektów mieszkaniowych, w tym dwóch w Warszawie. Grupa zakłada sprzedaż na poziomie ok. 220 mieszkań.

Po rekordowych wzrostach na poziomie 106% rdr w 2015 r. segment inżynieryjno-drogowy będzie rozwijał portfel drogowy. W bieżącym ofertowaniu  jest ok. 7 projektów na kwotę 350 mln zł.

Segment energetyczny wszedł w 2016 r. z portfelem zleceń o wartości 91,9 mln zł. Zarząd zakłada dalszą rozbudowę segmentu i wzrost poziomu kontraktacji. Grupa zakłada dalszy wzrost sprzedaży przy jednoczesnej znacznej poprawie zysków.

Zarząd rekomenduje najbliższemu WZA w 2016 r. wypłatę dywidendy na poziomie 1,2 zł na akcję, tj. 15,4 mln zł, pochodna dobrej sytuacji gotówkowej spółki oraz sprzedaży i rozliczenia projektu deweloperskiego w Poznaniu.

Grupa Erbud

Reklamy