Reklamy
Biznes

Wyniki Grupy ZUE 2015

Grupa ZUE, jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej oraz wykonawca infrastruktury energetycznej, skupiająca w swych ramach potencjał wykonawczy, handlowo-produkcyjny i projektowy, uzyskała w 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 542,1 mln zł.

Mimo niższych przychodów niż w rekordowym dotychczas pod tym względem 2014 roku, Grupa ZUE osiągnęła w 2015 roku bardzo wysoką dynamikę zysków. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł blisko 48 mln zł (wzrost o 40,2% w porównaniu z 2014 r.), wynik EBITDA niemal 32 mln zł (wzrost o 40,4%), zysk operacyjny (EBIT) blisko 22,6 mln zł (czyli był o 61,3% wyższy niż rok wcześniej), a zysk netto blisko 17,5 mln zł (wzrost o 63,9%).

Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki rentowności: marża brutto na sprzedaży osiągnęła w 2015 r. poziom 8,83% (wobec 5,31% w r. 2014), rentowność EBITDA 5,87% (3,52% rok wcześniej), a rentowność netto 3,22% (1,65% rok wcześniej).

Obecny portfel zamówień Grupy kształtuje się na poziomie ok. 613 mln zł. Dodatkowo Grupa złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 45 mln zł.

Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy Grupa ZUE, wynosi natomiast ok. 16 mld zł.

Grupa pozytywnie ocenia długofalowy potencjał rozwoju rynków, na których działa: infrastruktury kolejowej, miejskiej oraz sieci energetycznych. We wszystkich tych obszarach planowane są znaczące inwestycje w dużej mierze dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji perspektywy budżetowej do 2020 r.
Grupa ZUE, przygotowując się na te wyzwania, znacząco rozbudowała swoje zaplecze techniczne, przeznaczając w 2015 r. blisko 17,7 mln zł na specjalistyczny maszyny i urządzenia, przede wszystkim do prac kolejowych. Łączna wartość inwestycji Grupy w środki trwałe wyniosła w minionym roku 18,4 mln zł, z czego 23% zostało pokryte z środków własnych.

Grupa ZUE konsekwentnie realizuje działania związane z pozyskiwaniem zleceń na rynkach zagranicznych. W minionym roku realizowała roboty budowlane związane z infrastrukturą miejską na Słowacji, roboty projektowe w Bułgarii, rozpoczęła pierwsze dostawy materiałów kolejowych na rynek niemiecki. Uczestniczymy w kolejnych postępowaniach przetargowych na Słowacji i w krajach bałkańskich. Oczekiwaniem Zarządu jest, aby przychody z działalności zagranicznej miały co raz większy udział w przychodach Grupy.

Struktura przychodów Grupy w podziale na segmenty działalności, przedstawia się następująco:

działalność budowlana – 88%
działalność handlowa – 11%
działalność projektowa – 1%

Wzrost kosztów Zarządu związany był  przede wszystkim z przejęciem w I półroczu br. spółki Railway, dzięki któremu Grupa ZUE rozbudowała swoją ofertę o segment handlowy oraz prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi w spółce projektowej.

Grupa, podobnie jak w roku 2014, zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności. Na koniec minionego roku wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,5, zaś wskaźnik zadłużenia długoterminowegokształtował się na poziomie 0,1. Wyraźnie wzrósł wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – z 18,3 w r. 2014 do 49,4 na koniec 2015 r.

Wartość niewykorzystanych linii kredytowych na koniec IV kwartału 2015 roku opiewała na ponad 52 mln PLN (na poziomie skonsolidowanym).

PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Grupa pozyskała w 2015 r. znaczące kontrakty o wartości ok. 208 mln zł. Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 613 mln zł. Dodatkowo Grupa złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 45 mln zł.

Aktualnie Grupa ZUE uczestniczy lub planuje udział w przetargach opiewających na ok. 16 mld zł, w większości dotyczących infrastruktury kolejowej.

Aktualnie realizowane istotne kontrakty przestawia tabela poniżej:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków– Rzeszów, etap III”.

Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin-Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w st. Zielona Góra.

Modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska  w powiązaniu z linią E 65 stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap I w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska”.

Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory”.

Modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, Podg. Smolec, tor nr 1 szlak Smolec – Kąty Wrocławskie, tor nr 1 szlak Kąty Wrocławskie – Mietków oraz tor nr 3 w stacji Boguszów Gorce Zachód” – reelektryfikacja szlaku Smolec – Katy Wrocławskie tor nr 1, realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra”

Wzmocnienie podtorza na linii nr 139 Katowice – Zwardoń, w torze nr 1 i 2, w km 10,300 – 25,360 w wybranych lokalizacjach i na linii nr 93 Trzebinia –  Zebrzydowice,     w km  62,260 – 68,780 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi  i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 oraz wagonów samowyładowczych typu 426 Vb w ilości 20 szt. stanowiących potencjał Zamawiającego – Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie.

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018.
Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni.

Modernizacja sieci trakcyjnej w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 na terenie miasta Krakowa (tzw. „Trasy Nowohuckiej”) odcinek od węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do węzła drogowego „Igołomska” wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę

NFRASTRUKTURA
INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew.
Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 9,034 km na terenie PGE Dystrybucja S.A. Odział Zamość).
Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 34,846 km na terenie PGE Dystrybucja S.A. Odział Rzeszów).

PERSPEKTYWY RYNKOWE

Wszystkie  obszary rynku budownictwa infrastrukturalnego, na których działa Grupa ZUE będą w najbliższych latach obszarem intensywnych inwestycji. Najważniejsze parametry, które ilustrują  potencjał ich rozwoju to:

Infrastruktura kolejowa

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. zakładający inwestycje na poziomie 67 mld zł,
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę) na poziomie 7,5 mld zł na już zaakceptowane projekty oraz kolejne 7 mld zł na projekty zgłoszone.

Infrastruktura miejska

Dofinansowanie UE inwestycji na rozwój miejskich linii tramwajowych na poziomie 13 mld zł do 2020 r. planowana budowa ok. 100 km nowych linii i modernizacja kolejnych ok. 200 km.

Infrastruktura energetyczna

Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Energetycznych S.A. na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych w latach 2016 – 2025 na poziomie ok. 13,3 mld PLN, z czego 7 mld zł przypadające na lata 2016-2020.

W 2015 r. Grupa ZUE osiągnęła bardzo satysfakcjonujące wyniki finansowe. W porównaniu z 2014 rokiem zdecydowanie zwiększyliśmy zyski i to na wszystkich poziomach. Przy niższych o blisko 16% przychodach ze sprzedaży oznacza to istotną poprawę wskaźników rentowności. W tym kontekście można pokusić się o stwierdzenie, iż do rozwoju Grupy ZUE i znaczącej poprawy jej wyników w coraz większym stopniu przyczyniają się czynniki jakościowe. Dobrym tego przykładem jest kontrakt na modernizację zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie, którego byliśmy wykonawcą i którego realizację zakończyliśmy w drugiej połowie 2015 roku. Zabytkowy, pochodzący z 1934 r. obiekt musieliśmy wyposażyć w najnowocześniejsze elektroniczne systemy sterowania ruchem, nowe torowiska i stanowiska naprawcze. To było duże wyzwanie inżynierskie i jakościowe, któremu z pełnym sukcesem sprostaliśmy – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Nadal utrzymujemy solidną wartość portfela zamówień, dającą gwarancję bezpiecznego funkcjonowania Grupy. Cieszy nas też fakt, iż w kilku przetargach nasze oferty uznane zostały za najkorzystniejsze. Aktywnie staramy się o pozyskanie kolejnych projektów – wartość przetargów, w których obecnie startuje Grupa ZUE to ok. 16 mld zł. W 2015 roku istotnie wzmocniliśmy też nasz potencjał sprzętowy. Podsumowując, oceniam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, by móc w pełni skorzystać z dobrych perspektyw rozwoju rynków, na których działamy – dodał Wiesław Nowak.

Grupa ZUE

Reklamy